www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeksy etyki   »   Kodeks etyki komornika

prawnik 24 lutego 2012 Kodeks etyki komornika

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

1. Zasady etyki komornika wynikają z uniwersalnych norm etycznych oraz zasad etyki zawodowej prawników przyjętych w Unii Europejskiej i przystosowanych do zawodu komornika. Zasady te funkcjonowały dotychczasowo jedynie w świadomości komorników jako wzorce godne naśladowania w postępowaniu bardziej doświadczonych przedstawicieli zawodu.
2. Naruszeniem godności zawodu jest takie postępowanie komornika, które jest sprzeczne z dobrem całego wymiaru sprawiedliwości, mogłoby poniżyć komornika w opinii publicznej lub zachwiać zaufanie do zawodu.
3. Zasady etyki zawodowej po części łączą się z odwołaniem do racji moralnych, a po części mają charakter normatywny i rodzą odpowiedzialność dyscyplinarną.
4. Komornik po powołaniu jest zobowiązany w czasie najbliższego walnego zgromadzenia izby komorniczej złożyć następujące przyrzeczenie: "Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowienia".

§ 2

1. Organy samorządu komorniczego czuwają nad pozyskiwaniem do zawodu najlepszych i najbardziej doświadczonych prawników i utrzymywaniem przez komorników wysokich standardów moralnych oraz bronią środowisko przed atakami na jego godność i niezależność.
2. Organy samorządu komorniczego baczą by:
a) kandydaci spełniający warunki przewidziane w ustawie mieli równy i pozbawiony dyskryminacji dostęp do zawodu,
b) procedura podejmowania decyzji personalnych była wolna od nacisków i wcześniejszych uzgodnień nieformalnych,
c) kandydaci nie zabiegali o protekcję kogokolwiek i nie czynili podobnych poniżających zabiegów.

§ 3

Zasady "Kodeksu" obowiązują odpowiednio aplikantów, asesorów komorniczych i emerytowanych komorników.

§ 4

1. Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich.
2. Uchybienie wzorcom godnym naśladowania stanowi naruszenie powagi i godności urzędu, za które komornik odpowiada dyscyplinarnie na podstawie art. 71 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
3. Komornik obwiniony nie może uchylać się przed postępowaniem dyscyplinarnym, a także dążyć do uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia inną drogą niż w sposób zgodny z prawem i etyką.

§ 5

1. Każdy Komornik obowiązany jest współdziałać w strzeżeniu powagi i godności zawodu, bronić jego tożsamości i właściwego mu systemu przekonań. Jest uprawniony do zwrócenia w taktownej formie uwagi koledze i pracownikowi naruszającemu zasady etyki zawodowej; przy drastycznym naruszeniu zasad etycznych winien wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
2. Komornik powinien unikać serwilizmu w kontaktach z osobami, którym jest służbowo czy też funkcyjnie podległy, a jednocześnie arogancji i nieposzanowania godności jego podwładnych i stron podejmowanych czynności.
3. Komornik nie może publicznie komentować czynności przeprowadzanych przez innego komornika, dba jednocześnie by nie czynił tego nikt z jego personelu.

§ 6

W czasie wykonywania czynności zawodowych komornik podlega tylko ustawom, orzeczeniom sądowym i zasadom etyki zawodowej.

§ 7

1. Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i bezstronnością, rzetelnością i sprawnością.
2. Komornik winien rozszerzać swoją wiedzę zawodową, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i seminariach.

ROZDZIAŁ II
Wykonywanie zawodu

§ 8

Komornik jest zobowiązany troszczyć się o sprawność podejmowanych czynności egzekucyjnych:
1) przestrzegać wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów,
2) kontrolować przebieg i wyniki czynności,
3) dbać o zachowanie kultury miejsca pracy odpowiednio do godności urzędu i materialnych możliwości.

§ 9

1. Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.
2. Komornik nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu w prowadzonych czynnościach powołaniem się na poczynione przez klienta sugestie.

§ 10

1. Komornik zobowiązany jest szczególnie dbać o zachowanie powagi i niezależności urzędu, jeśli stroną czynności jest instytucja publiczna (państwowa czy też samorządowa).
2. Niedopuszczalne jest okazywanie przez komornika zażyłości z osobami zatrudnionymi w sądach oraz innych organach i instytucjach państwowych.

§ 11

1. Komornik oraz osoba, która była komornikiem, obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z prowadzeniem czynności.
2. Komornik odpowiada za zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników.
3. Znajdujące się w aktach sprawy materiały (dokumenty i notatki) objęte są tajemnicą zawodową.
4. Komornik stosujący w pracy środki elektronicznego utrwalania danych obowiązany jest wdrożyć oprogramowanie zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.
5. Komornik podczas przekazywania wiadomości środkami elektronicznymi obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności dla wyeliminowania przypadkowego udostępniania informacji objętych tajemnicą osobie postronnej.

§ 12

Jeśli dokonywane jest przeszukanie w lokalu, w którym komornik wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym komornika, może on żądać uczestnictwa w tej czynności przedstawiciela samorządu komorniczego.

§ 13

Komornikowi nie wolno podjąć się prowadzenia czynności, jeżeli:
1) czynność skierowana jest przeciwko współmałżonkowi, bratu, siostrze lub krewnemu komornika w linii prostej, bądź osobie z którą komornik ma poważny zatarg,
2) dłużnik zastępowany jest przez osobę wymienioną w pkt. 1.

§ 14

Komornik jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy, informować klienta o jej postępach i niezwłocznie udzielić informacji o jej wyniku.

§ 15

W sprawach finansowych obowiązuje komornika w stosunku do stron czynności szczególna skrupulatność.

§ 16

1. Komornika obowiązuje zakaz korzystania z reklamy w jakiejkolwiek formie.
2. Przejawem nieuczciwej konkurencji są takie działania, jak:
a) korzystanie z usług pośredników, którzy zawodowo bądź w innej formie zjednują dla komornika wierzycieli,
b) narzucanie komukolwiek swoich czynności poprzez proponowanie rażąco niższych bądź nieadekwatnych opłat, z jednoczesnym odsyłaniem wierzycieli do innych komorników w sprawach pracochłonnych i mało dochodowych,
c) dokonywanie czynności, do których wcześniej przystąpił inny komornik, bez wzajemnego porozumienia w tej mierze,
d) pozyskiwanie klienteli w sposób niezgodny z zasadami lojalności wobec innych komorników,
e) monopolizowanie korzystnych czynności na danym terenie przy pomocy przedstawicieli organów administracji i podmiotów gospodarczych,
f) umieszczenie reklam w prasie lub innych środkach masowego przekazu,
g) redagowanie relacji prasowej z przeprowadzonych czynności,
h) inspirowanie przez komornika audycji w środkach masowego przekazu lub komentowanie w nich prowadzonej czynności,
i) reklamowanie swej działalności zawodowej w czasie występowania w środkach masowego przekazu,
j) przejmowanie aplikantów, asesorów i pracowników innego komornika bez wzajemnego porozumienia.
3. Komornik ma prawo posługiwania się w pracy zawodowej tytułem naukowym.
4. Zamieszczona w internecie lub innej książce telefonicznej informacja dotycząca komornika może zawierać tylko takie dane jak: zawód, imię i nazwisko, tytuł naukowy, adres i numer telefonu (faksu, telefaksu). Informacja ta nie powinna się wyróżniać spośród innych standardowych informacji.
5. Tylko rady izb komorniczych oraz Krajowa Rada Komornicza upoważnione są do informowania w prasie i innych środkach masowego przekazu lub w innej formie o działalności zawodowej komornika.

ROZDZIAŁ III
Praca w samorządzie. Stosunek do kolegów.

§ 17

Sprawowanie funkcji we władzach samorządu komorniczego jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym każdego komornika.

§ 18

1. Komornik wybrany do władz samorządowych obowiązany jest uczestniczyć w jego pracach i realizuje wolę ogółu komorników z najwyższą starannością.
2. Komornik wybrany do komisji dyscyplinarnej, powoływanej przez Krajową radę Komorniczą, nie może łączyć tejże funkcji z działaniem w organach samorządu komorniczego i funkcją komornika-wizytatora.

§ 19

1. Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych troszczą się o honor komorników i otaczanie ich szacunkiem w społeczeństwie.
2. Komornik okazuje szacunek i podporządkowanie się decyzjom władz samorządu komorniczego oraz współdziała z nimi we wszystkich sprawach dotyczących zawodu komorniczego.

§ 20

1. Komornik obowiązany jest stawić się na wezwanie władz samorządu komorniczego, a także przedłożyć żądane materiały dotyczące wykonywania przez niego zawodu.
2. Rada izby komorniczej jest zobowiązana rozważyć zgłoszone przez komornika uwagi i wnioski.
3. Komornik obowiązany jest uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Komorników oraz w walnych zgromadzeniach komorników izb komorniczych.

§ 21

Komornicy powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, pogłębiać integrację i solidarność zawodową dla dobra całego wymiaru sprawiedliwości.

§ 22

Komornik winien przestrzegać w stosunku do kolegów zasady uprzejmości, lojalności i koleżeństwa, dążyć do wytwarzania dobrej atmosfery stosunków międzyludzkich i przestrzegać akceptowanych w społeczeństwie form dobrego wychowania, wzajemnej życzliwości i szacunku.

§ 23

Nieporozumienia pomiędzy komornikami powinny być rozpatrywane przez właściwe organy samorządu komorniczego.

§ 24

Komornik nie powinien wykorzystywać swojego doświadczenia dla opracowywania poradników dla stron egzekucji zarówno w czasie aktywności zawodowej, jak i później.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kodeks komornik kodeks etyki
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres