www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Ojcostwo i macierzyństwo   »   Kto jest ojcem dziecka ?

redaktor 01 września 2015 Kto jest ojcem dziecka ?

Domniemanie ojcostwa

Zgodnie z art. 62 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO), jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania bądź unieważnienia , domniemywa się, iż pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od dnia orzeczenia separacji.

Co istotne, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

W art. 85 par. 1 KRO ustawodawca  wskazuje, że domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

W wyroku  z dnia 6 listopada 1967 r. , I CR 355/67 Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd:(…) Jeżeli więc dziecko urodziło się po ogłoszeniu wyroku rozwodowego jego matki, lecz przed jego uprawomocnieniem się, to urodziło ,się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie z art. 62 par. 1 k.r.o. Podobnie rzecz się przedstawia, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni.”

Domniemanie ojcostwa męża matki może zostać obalone przez wniesienie do sądu  rodzinnego i opiekuńczego pozwu o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62 par. 3 KRO). Może go wnieść: matka dziecka, jej mąż, dziecko i prokurator. Zaprzeczenie ojcostwa ma na celu udowodnienie, że mąż matki nie jest ojcem jej dziecka. Podczas rozprawy sąd bada wszystkie dowody przedstawione przez strony.  

Z wyroku SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00 wynika, że : "Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi".

Zobacz:

Zaprzeczenie ojcostwa - pozew z omówieniem.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - wzór z omówieniem

Uznanie ojcostwa

Uznania ojcostwa dokonuje mężczyzna, od którego dziecko pochodzi. Oświadcza on przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na sporządzenie aktu urodzenia dziecka,  że jest ojcem dziecka. Potwierdza to matka dziecka jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy (art. 73  KRO). Zdolnym do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa  jest mężczyzna,  który  ukończył szesnaście lat i nie ma podstaw do jego ubezwłasnowolnienia.

Ważne!

Na podstawie  art. 75 par. 1 KRO można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka  już poczętego.

Przeczytaj:

Rozdział I. Pochodzenie dziecka.

Ustalenie ojcostwa

Z artykułu 72 KRO ojcostwo może być również ustalone na drodze sądowej. Tak może być w sytuacji, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki albo gdy ojcostwo nie zostało uznane. Zgodnie z art. 84 par.1 KRO  sądowego ustalenia ojcostwa moze ządać  dziecko, jego matka lub domniemany ojciec dziecka. Może  go żądać także prokurator (art. 86 KRO).

Zobacz:

Na czym polega sądowe ustalenie ojcostwa?

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić z art. 143 KRO roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem  jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. W pozwie  do sądu  można  zatem połączyć roszczenia  alimentacyjne z żądaniem ustalenia ojcostwa oraz pokrycie wydatkow związanych z porodem.

W przykładowym pozwie o ustalenie ojcostwa i alimenty można wnieść w imieniu własnym oraz małoletniej/małoletniego  jako  przedstawiciel ustawowy o:

1) ustalenie, że pozwany jest ojcem  małoletniej /małoletniego ur. dnia…………… w ……...., akt urodzenia  nr …... został sporządzony  w Urzędzie Stanu Cywilnego  w ……………,

2) nadanie małoletniej/małoletniemu  nazwiska ojca ……………………….,

3) orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnią/małoletnim,

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej / małoletniego i tytułem alimentów  po……… (słownie:……………..) zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dziecka od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty tj. w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki,

5) zasądzenie od pozwanego na rzecz matki dziecka kwoty………..(słownie:…………) zł  z tytułu pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem,

6) nadanie wyrokowi w części odnoszącej się do alimentów rygoru natychmiastowej wykonalności,

7) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek, które zostały przewidziane w art. 339 K.p.c.,

8) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki  kosztów procesu według norm przepisanych,

9) wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: (imiona, nazwiska, adresy), na okoliczność wspólnego pożycia matki małoletniej powódki z pozwanym oraz na okoliczność usprawiedliwionych potrzeb małoletniej /małoletniego oraz brak zainteresowania pozwanego dzieckiem.

Zobacz także:

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty - wzór z omówieniem
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty - pokrycie wydatków związanych z porodem

Podstawa prawna:

- art. 62, art. 67, art. 72 -73, art. 75, art. 84-85 par. 1, art. 143 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 22 kwietnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustalenie ojcostwa ojcostwo domniemanie ojcostwa uznanie ojcostwa
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres