www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Regulaminy   »   Pracownik ma prawo wnieść sprzeciw od nałożonej kary - do kogo i w jakim terminie ?

redaktor 13 listopada 2011 Pracownik ma prawo wnieść sprzeciw od nałożonej kary - do kogo i w jakim terminie ?

Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej.doc
Zawiadomienie o zastosowaniu kary pieniężnej.doc
Nałożenie kary nagany / umpomnienia / pieniężnej.doc
Informacja o wymierzeniu kary pieniężnej.doc
Zawiadomienie o nałożeniu kary porządkowej.doc
Sprzeciw pracownika od kary porzadkowej 1.doc
Sprzeciw pracownika od kary porzadkowej 2.doc
Sprzeciw pracownika od kary porządkowej 3.doc
Częściowe uwzględnienie sprzeciwu od kary porządkowej.doc
Odrzucenie sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej.doc
Pozew o uchylenie kary porządkowej.doc


Na podstawie art. 110 Kodeksu pracy o zastosowanej karze regulaminowej pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie. Podaje w nim:

1) rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych;
2) datę ich naruszenia przez pracownika;
3) pouczenie o możliwości  zgłoszenia sprzeciwu do pracodawcy w określonym terminie.

 

Odpis zawiadomienia zostaje złożony do akt osobowych pracownika.

Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje pracownikowi w terminie 7 dni od otrzymania od pracodawcy zawiadomienia o nałożeniu kary regulaminowej.

Kiedy do pracodawcy ?

Pracownik może wnieść niniejszy sprzeciw do pracodawcy, jeżeli uważa, że brak jest podstaw do ukarania albo, jeżeli  zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa (art. 112 par.1 K.p.).

Przykłady:

1. Pracodawca ukarał karą upomnienia pracownika za to, że przebywał  na  zwolnieniu lekarskim i dezorganizował mu  pracę. Taka kara nie jest  przewidziana  w  art. 108 par. 1 K.p.

2. W listopadzie  br pracodawca ukarał pracownika upomnieniem za to,w lipcu  wyszedł z pracy dwie godziny wcześniej nie zgłaszając przełożonemu, że prosi przepustkę. Niniejsza kara została nałożona po upływie terminów z art.109 par. 1 K.p.

3. Pracodawca ukarał pracownika  karą pieniężną, ale przed nałożeniem kary nie wysłuchał wyjaśnień pracownika. W tym przypadku został naruszony tryb stosowania kar porządkowych wskazany w art. 109 par. 2 K.p.

4. Pracodawca  nałożył na pracownika karę pieniężną w wysokości dwudniowego wynagrodzenia za pracę. Taka  wysokość kary nie jest  przewidziana  w art.108 par. 3 K.p. Ustawodawca  w tym artykule wskazuje karę nie wyższą od  jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

5. Pracodawca ukarał  pracownicę  obniżeniem  jej  jednego dnia  z wymiaru przysługującego  urlopu na „żądanie” za to, że korzystała z przysługującego jej prawa do zasiłku opiekuńczego  na chore roczne dziecko. Niniejsza kara nie jest zawarta w katalogu kar porządkowych (art. 108 par. 1 i 2 K.p.). Co istotne, w świetle art.34 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U . z 2010 r. nr 77, poz. 512) jeżeli opieka jest  sprawowana nad chorym dzieckiem do lat 2, wtedy zasiłek opiekuńczy przysługuje mimo tego, że dziecko ma zapewnioną opiekę  przez drugiego z rodziców.     

 Sprzeciw powinien mieć w celach dowodowych formę pisemną.  Podany w art. 112 par. 1 zd. 1 K.p. 7- dniowy termin wniesienia sprzeciwu jest terminem zawitym prawa materialnego. Przykładowo, jeżeli pracownik otrzymał pismo ukaraniu w dniu 10 listopada br, wówczas, może on złożyć sprzeciw do 17 listopada br. Liczone są zawsze dni kalendarzowe.Termin ten nie podlega on przywróceniu. Oznacza to, że gdy pracownik wniesie sprzeciw po jego upływie, pracodawca ma prawo w ogóle go nie rozpatrzyć.

Przykład:

Pracownik został ukarany karą  pieniężną za  spożywanie alkoholu w czasie pracy. Od decyzji pracodawcy wniósł on sprzeciw w terminie 14 dni, ponieważ przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca nie uwzględnił jego sprzeciwu z uwagi na to, że, zgodnie z art. 112 par. 1 zd. 1 K.p. termin na wniesienie sprzeciwu  wynosi 7 dni od  dnia  zawiadomienia  pracownika o karze. Niniejszy termin nie podlega  przywróceniu. Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia  lekarskiego nie  stanowi  żadnego  usprawiedliwienia. 

Sprzeciw po terminie ?

Brak pouczenia w sprawie sprzeciwu, uzasadnia wniesienie go po  tym terminie.

Przykład:

Pani Maria, samotna matka w październiku br. dwa razy o 1 godzinę  spóźniła się do pracy,  ponieważ jej opiekunka  do dziecka  nie dojechała na czas. Pracodawca ukarał  ją  za to karą pieniężną. W swoim piśmie nie  podał  terminu  w jakim pracownica  może  się odwołać od  nałożonej na nią kary. Pani  Maria  dowiedziała się od  znajomej, że  ma prawo wnieść sprzeciw od nałożonej na nią kary. Pracownica skorzystała z tej możliwości. Wniosła sprzeciw po wymaganym  ustawowo terminie, uzasadniając to brakiem jego podania przez pracodawcę. 

W wyniku wewnątrzzakładowego trybu odwoławczego kara może być zostać uznana za niebyłą lub sprzeciw pracownika  może zostać odrzucony. Pracodawca może również częściowo uwzględnić sprzeciw poprzez zmniejszenie  nałożonej kary.

Ważne!

Nieodrzucenie sprzeciwu  w ciągu  14 dni od dnia jego wniesienia  jest równoznaczne  z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracodawca  musi  usunąć wtedy z akt osobowych pracownika zawiadomienie o ukaraniu (art. 113 par.  2 K.p.). 

Kiedy do sądu pracy?

 Na podstawie art. 112 par. 2 K.p. pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14  dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie  zastosowanej wobec niego kary porządkowej. W tezie 2 wyroku z dnia 9 maja 2000 r., I PKN 626/99 (OSNP 2001 nr 20, poz. 615) Sąd Najwyższy stwierdził, że termin wystąpienia do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej jest  terminem zawitym prawa materialnego i nie podlega przywróceniu.

Przykład:

Pracownik otrzymał  karę pieniężną  w wysokości dwudniowego wynagrodzenia  za  opuszczenie miejsca  pracy bez usprawiedliwienia. Nie wnosił on wtedy sprzeciwu  do pracodawcy, tylko  od  razu wystąpił  do Sądu  pracy o uchylenie nałożonej na niego kary. Sąd pracy oddalił powództwo, ponieważ pracownik w pierwszej kolejności  powinien w ciągu 7 dni  od otrzymania pisma  o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 644/98, OSNP 2000, nr 11, poz. 419 (status obowiązujący) wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzakładowego, to jest po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy.

Ustawowy tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej może być ukształtowany korzystniej dla pracowników poprzez odpowiednie zapisy w układzie zbiorowym  pracy albo  regulaminie  pracy. Potwierdził  to Sąd Najwyższy w wyroku z  dnia 27 marca 2000 r. (I PKN 564/99, OSNAPiUS 2001, nr 16, poz. 514):„(…) nie istnieją przeciwwskazania, aby przewidziany w art. 112 par. 1 k.p. powszechny tryb odwoławczy od zastosowanej kary porządkowej został ukształtowany korzystniej w pozakodeksowych źródłach prawa pracy”.

Jeżeli sprzeciw pracownika zostanie uwzględniony przez pracodawcę lub nałożona na niego kara zostanie uchylona przez sąd, wówczas w świetle art.112 par.3  Kp. pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty nałożonej na niego kary.

 Podstawa prawna:

- art. 110 K.p.;
- art.112 K.p.;
- wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., I PKN 644/98 (OSNP 2000, nr 11, poz. 419)

 Stan prawny na 13 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kara pieniężna kara upomnienia kara nagany sprzeciw od kary
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres