www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Zakup materiałów budowlanych w 2013 roku a zwrot VAT

redaktor 09 grudnia 2013 Zakup materiałów budowlanych w 2013 roku a zwrot VAT

Niniejsza ustawa reguluje zasady prawa do zwrotu części wydatków poniesionych przez osoby fizyczne na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do:

1) budowy  budynku mieszkalnego,

2) nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne albo przebudowy, (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

3) remontu budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Częściowy zwrot VAT

Osoba fizyczna, która buduje lub remontuje swój dom lub mieszkanie może otrzymać z urzędu skarbowego częściowy zwrot VAT od zakupionych niektórych materiałów budowlanych. Będą to te materiały budowlane na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. stawka VATwzrosła z 7% na 22% , a  po 1  stycznia 2011 na 23%. Są to płytki ceramiczne (ścienne i podłogowe). panele, okna, drzwi, parapety, cegły, dachówki, żwir, piasek, cement, gips, grzejniki, kotły centralnego ogrzewania. Zwrot dotyczy zatem różnicy między stawką 22 i 7 proc. VAT.

Pełny wykaz materiałów budowlanych, opodatkowanych od 1 maja 2004 roku stawką VAT  zawiera Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI nr 11, poz. 35).
Można je pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – http://www.transport.gov.pl/2-48243e2927efb.htm

Zakupy tylko do 31 grudnia 2013 roku

Osoba fizyczna (podatnik) która do końca 2013 roku r. zakupi materiały budowlane podlegające zwrotowi części podatku VAT i otrzyma na nie imienną fakturę może  po dniu 31 grudnia 2013 r. złożyć do swojego urzędu skarbowego wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1). Co istotne, zakupione materiały budowlane ujęte na fakturze muszą znajdować się w wykazie materiałów podanych w obwieszczeniu ministra infrastruktury z dnia 3 września 2010 r.

Wniosek do urzędu skarbowego

Podstawą ubiegania się o częściowy zwrot  VAT jest wniosek VZM – 1 osoby fizycznej złożony w jej urzędzie skarbowym. Może on być składany nie częściej niż raz w roku.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 5 ust. 4 uchylanej ustawy wniosek taki powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,

2) adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,

3) adres urzędu skarbowego, do którego wniosek jest kierowany,

4) rodzaj poniesionych wydatków (np. remont mieszkania, budowa domu, rozbudowa domu, wykończenie mieszkania zakupionego u dewelopera)

5) rok rozpoczęcia inwestycji,

6) wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych,  

7) kwotę zwrotu,

8) oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,

9) wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy – podanie  numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,

10) podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

Do wniosku należy załączyć kopię:

1) pozwolenia na budowę w przypadku budowy budynku mieszkalnego,

2) tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu budynku lub lokalu mieszkalnego (np. własność, umowa użyczenia, umowa najmu),

3) faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki.

Podatnik będący osobą fizyczną sam wylicza należna mu kwotę zwrotu z urzędu skarbowego. Jeżeli nie posiada zaległości  podatkowych, wtedy urząd mu ją zwróci. 

Ważne!

  1. Wniosek o zwrot  VAT  wraz z wymaganymi załącznikami nie podlega opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).
  2. Wzór wniosku VZM – 1 jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl

Ochrona praw nabytych

W świetle art. 32. ust. 1, 2 i 4  Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304) osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma prawo ubiegać się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach.

Wniosek o zwrot  tychże wydatków udokumentowanych fakturą VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Ustawodawca podkreśla tutaj, że do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się bowiem przepisy dotychczasowe.

Podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

-  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z 2011 r. nr 11 poz. 35),

-  art. 32. ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304)

Stan prawny na 9 grudnia 2013 roku

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: VAT zwrot VAT ulga budowlana
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres