www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Korespondencja handlowa   »   Formularz zapytania ofertowego - wzór

redakcja 05 grudnia 2012 Formularz zapytania ofertowego - wzór

                                            

Warszawa, 01.01.2012

......................( nazwa firmy)

ul. Firmowa 1
00-001 Warszawa
tel. + 48 71 000 00 00
fax + 48 71 000 00 00
xxx@xxxxxx.pl
www.xxxxxx.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2012
( dotyczy zamówienia druku ulotek )

I. ZAMAWIAJĄCY

.............................................(nazwa firmy)
ul. Firmowa 1, 00-001 Warszawa
NIP: 000-000-00-00, REGON: 000000000, KRS: 00000000000000000000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku ulotek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Mój projekt”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/działania…

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Format ulotki A4
- Papier kredowy (gramatura 130g/m2 – błysk)
- Zadruk CMYK 4+4
- Projekt graficzny – we własnym zakresie, zostanie dostosowany do wymagań drukarni
- Nakład: 5000szt.
- Technologia druku: offset

3.  W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku graficznego JPG.
4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.14.2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego .

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: xxxx@xxxxxxxxx.pl , faksem         na nr: 00 000 00 00,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ……… do dnia …………... wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  ………, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie ……………. Oraz na stronie internetowej pod adresem ……
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.xxxxxxxxxxxxx.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 - Jakość wydruku 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem ………..

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jan Kowalski pod numerem telefonu 00 000 00 00 oraz adresem email: xxx@xxxxxx.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zapytanie ofertowe wzór zapytania ofertowego
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres