www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Regulamin wspólnoty mieszkaniowej - przykładowy wzór

redakcja 19 lutego 2012 Regulamin wspólnoty mieszkaniowej - przykładowy wzór

Ważne : 

Tworzone przez wspólnoty mieszkaniowe tzw. regulaminy porządkowe w żaden sposób nie mogą nakładać na właścicieli poszczególnych lokali, większych obowiązków niż te, które wynikają z postanowień Kodeksu cywilnego (II CSK 601/08).

REGULAMIN WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul....., obejmującej działkę Nr ..., księga wieczysta Nr ..... wprowadzony uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej nr ................. z dnia .....................

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Ogół właścicieli położo, których lokale wchodzą w skład nieruchomości nej w Krakowie, przy ul. ........ tworzy wspólnotę Mieszkaniową, zwaną dalej Wspólnotą, o której mowa w art.6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U Nr 80 poz. 803 z 2000 r./

2. Władzę uchwałodawczą we Wspólnocie stanowią właściciele lokali podejmujący decyzję przekraczające zwykły zarząd w trakcie zebrań ogółu właścicieli – rocznego lub nadzwyczajnych.

3. Dokumentem poświadczającym prawo własności lokalu jest wypis z księgi wieczystej albo umowa notarialna kupna lokalu wraz z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej.

§ 2

Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

§ 3

1. Udział właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

§ 4

1. Zarządzanie nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności  lokali i sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego, zostało powierzone ....................................... zwanym dalej Zarządcą.

2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali, przyjęty przez dotychczasowych Współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do kolejnego nabywcy lokalu.

3. Zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną, o którym mowa w ust. 1 § 4 niniejszego regulaminu, może nastąpić na podstawie uchwały Właścicieli lokali, zaprotokołowanej przez notariusza.

Prawa i obowiązki właściciela.

§ 5

1. Wszystkim współwłaścicielom nieruchomości przysługują takie same uprawnienia. Odnosi się to również do ich obowiązków.

2. Współwłaściciel nieruchomości wspólnej ma prawo korzystania z niej w takim samym zakresie, w jakim nie narusza to praw innych współwłaścicieli.

3. Współwłaściciele lokali są zobowiązani do przestrzegania regulaminu porządku domowego wprowadzonego uchwałą Wspólnoty.

§ 6

1. Właściciel lokalu ma prawo do czerpania dochodów i innych pożytków z tego lokalu - z zastrzeżeniem, że lokal będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Dochody i inne pożytki z nieruchomości wspólnej przypadają współwłaścicielom proporcjonalnie do ich udziałów. W pierwszej kolejności pożytki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości wspólnej.

§ 7

1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

2. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

a/ wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

b/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody, w części wspólnej, oraz antenę zbiorczą i domofony;

c/ ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane  bezpośrednio przez właścicieli lokali;

d/ wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

e/ wynagrodzenie zarządcy;

3.Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnoty powstaje z zaliczek wnoszonych  przez właścicieli lokali.

Środki zgromadzone na funduszu remontowym mogą być wykorzystywane na podstawie uchwały Wspólnoty, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 8 i 9 § 7 niniejszego

regulaminu.

4. Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Wspólnoty albo do kasy Zarządcy.

6. Od zaległości w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust. 4 § 7 niniejszego regulaminu, będą naliczane odsetki ustawowe.

7. W przypadku podwyższenia przez dostawców cen za usługi oraz opłat wpływających na wysokość kosztów zarządu, opłata należna od właścicieli lokali ulegnie od dnia podwyżek

proporcjonalnemu wzrostowi.

O każdej regulacji Zarządca powiadomi właścicieli lokali.

8. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac przekraczających zakres bieżącej konserwacji, Zarządca może samodzielnie podjąć decyzję o wykonaniu robót i pokryciu z funduszu remontowego, z jednoczesnym powiadomieniem właścicieli lokali tworzących wspólnotę.

9. Zarządcy przysługuje prawo zaspokajania z funduszu remontowego wszelkich ciążących na Wspólnocie, jak również na poszczególnych jej członkach, zobowiązań z tytułu wykonywania zarządu.

Nie zwalnia to Zarządcy z obowiązku dochodzenia w postępowaniu sądowym zapłaty tych należności, w celu uzupełnienia funduszu remontowego.

§ 8

1. Na żądanie Zarządcy właściciel lokalu jest zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, Ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.

2. Właściciel lokalu ma obowiązek podania Zarządcy swojego adresu do korespondencji. Właściciel, który nie powiadomił Zarządcy o zmianie miejsca pobytu lub adresu do korespondencji, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wynikać z braku takiej informacji.

Prawa i obowiązki Zarządcy.

§ 9

1. Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich czynnościach w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do podjęcia przez Zarządcę czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności  oraz udzielająca Zarządcy pełnomocnictwa, w formie prawem przewidzianym.

3. Zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd w przypadku braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, kierując się dobrem nieruchomości wspólnej oraz interesem wszystkich właścicieli.

§ 10

1. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

- ustalenie wynagrodzenia zarządcy nieruchomości

- przyjęcie rocznego planu gospodarczego

- ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu

- zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej

- udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej,

na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy  lub przebudowy i rozporządzaniem tym lokalem oraz zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu

- udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej

- dokonanie podziału nieruchomości wspólnej

- nabycie nieruchomości

- wytoczenie powództwa przeciwko właścicielowi, który długotrwale zalega z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący bądź uporczywy przeciwko  obowiązującemu porządku domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym

- określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez Zarządcę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

- ustalenie, w przypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub ich części, kosztów związanych zarówno do użytku poszczególnych właścicieli, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną

- udzielania pełnomocnictw Zarządcy:

· do występowania przed sądami i organami egzekucyjnymi oraz udzielania pełnomocnictw

· do otwarcia rachunku bankowego

2. Do czynności zwykłego zarządu należą wszystkie sprawy z zakresu zarządzania nieruchomością wspólną nie zastrzeżone do kompetencji zebrań ogółu właścicieli, o których mowa w § 1 ust.2 niniejszego regulaminu

3. Częścią wspólną nieruchomości są;

a/ działka gruntu poza obrysem budynku - droga dojazdowa, drzewa, krzewy, trawniki

b/ klatki schodowe, korytarze, przejścia oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz budynku

c/ pomieszczenie gospodarcze

d/ fundamenty oraz inne elementy posadowienia budynku

e/ ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi oraz tynkami wewnętrznymi w pomieszczeniach należących do nieruchomości wspólnej

f/ zewnętrza balkonów i loggii – koszty konserwacji i remontów ich wnętrza obciążają indywidualnych ich użytkowników

g/ ściany działowe z wyjątkiem ścian działowych usytuowanych wewnątrz lokali

h/ dach wraz z konstrukcja nośną, rynny obróbki blacharskie, ławy kominiarskie, włazy oraz drabiny

i/ stropy pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami,

j/ przewody kominowe /spalinowe i wentylacyjne/ wraz z kominami, bez kratek wentylacyjnych,

k/ instalacja centralnego ogrzewania - od pierwszego zaworu za wymiennikiem w węźle cieplnym do indywidualnego ciepłomierza służącego do pomiaru ciepła w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych,

l/ instalacja gazowa – od głównego zaworu w budynku do zaworu na wejściu do kotłowni

ł/ instalacja elektryczna – od złącza do indywidualnych liczników na wejściu do lokalu,  tzw. obwody administracyjne – instalacja elektryczna w pomieszczeniach wspólnych

wraz z urządzeniami oświetleniowymi umieszczonymi na zewnętrznych ścianach budynku oraz instalacja dzwonkowa

m/ instalacja wodociągowa, od pierwszego zaworu za wodomierzem głównym w budynku  do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych

n/ instalacja centralnej ciepłej wody, od pierwszego zaworu za wymiennikiem w węźle cieplnym do indywidualnego wodomierza służącego do pomiaru wody zużytej w lokalu,  a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych

o/ instalacja kanalizacyjna, od pierwszej studzienki rewizyjnej, w tym piony, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, podłączenia lokali w części znajdującej się poza tymi lokalami i syfony stropowe, z wyłączeniem odcinków służącym poszczególnym lokalom i znajdującym się w obrębie tych lokali, a także zewnętrzne i wewnętrzne rury spustowe

p/ instalacja odgromowa, antena zbiorcza, instalacja domofonowa – bez urządzeń i osprzętu

w lokalach

§ 11

W zakresie bieżącego administrowania nieruchomością do obowiązków Zarządcy należy w szczególności:

1. Podpisywanie w imieniu Wspólnoty umów na dostawę energii elektrycznej do części wspólnych budynku, wywozu nieczystości stałych, usług kominiarskich oraz innych koniecznych umów, które są niezbędne do  utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym

2. Dbanie o porządek i czystość pomieszczeń i urządzeń budynku służących  do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia

3. Ubezpieczenie budynku

4. Przestrzeganie prawa budowlanego w zakresie utrzymania obiektów  Budowlanych art. 61, 62, 63 Ustawy Prawo Budowlane

5. Zapewnienie stałego dozoru konserwatorskiego w celu usuwania bieżących awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych

6. Rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej zgodnie z ustawą  o własności lokali

7. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej odpowiedniej księgowości  finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

8. Dokonywanie rozliczeń finansowych poprzez rachunek bankowy oraz  ze swojej działalności rocznego sprawozdania

9. Do występowania przed sądem i organami egzekucyjnymi, oraz do  udzielania pełnomocnictw procesowych w sprawach dotyczących na rzecz i w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej

10. Prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych

11. Wykonanie wymogów formalno-prawnych tj. numer NIP, numer REGON, założenie konta w banku

Zebrania Wspólnoty

§ 12

1. Zarządca jest zobowiązany zwołać Zebranie Wspólnoty co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku

2. Przedmiotem corocznego Zebrania Wspólnoty powinny być  w szczególności:

a/ uchwalenie corocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu

b/ ocena pracy Zarządcy

c/ sprawozdanie Zarządcy i podjęcie uchwał w przedmiocie udzielania mu absolutorium

3. Jeśli Zarządca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2  coroczne zebranie może zwołać każdy z właścicieli

4. W razie potrzeby, zebrania Wspólnoty mogą być także zwoływane na  wniosek Zarządcy lub 1/10 ogółu właścicieli, w okresie pomiędzy Zebraniami corocznymi

5. Organizacja zwoływanych zebrań spoczywa na Zarządcy

6. O terminie i miejscu zebrania Zarządca powiadamia właścicieli najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem zebrania; wraz z powiadomieniem przesyła proponowany porządek zebrania

7. Z każdego zebrania sporządza się protokół.

Protokół podpisują: prowadzący zebranie i protokolant.

Załącznikami do protokołu są wszystkie dokumenty związane z Zebraniem – zawiadomienie o zebraniu, lista obecności i uchwały

8. Zebranie Wspólnoty uznaje się za uprawnione do podejmowania decyzji,  w tym uchwał, jeśli uczestniczą w nim właściciele dysponujący więcej niż 50% udziałów

9. Uchwały są podejmowane na Zebraniu Wspólnoty, bądź w drodze  indywidualnego zbierania głosów przez Zarządcę – w przypadku braku quorum uchwała może być podjęta częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów

10. O terminach indywidualnego zbierania głosów Zarządca ma obowiązek zawiadomić wszystkich właścicieli w sposób zwyczajowo przyjęty; zbieranie głosów powinno odbyć się najdalej w ciągu czternastu dni od daty odbycia zebrania

11. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zbieranych  indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie, w terminie siedmiu dni

12. W sprawach nie przewidzianych w przyjętym porządku obrad nie można podjąć uchwały

Przepisy Końcowe

§ 13

1. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada Wspólnota Mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w części  odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin wspólnota mieszkaniowa regulamin wspólnoty mieszkaniowej
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1