www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Wskaźniki i stawki   »   Jakie obowiązują obecnie opłaty notarialne ?

redaktor 18 listopada 2011 Jakie obowiązują obecnie opłaty notarialne ?

Wysokości opłaty notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. z 2004 r., nr 148, poz. 1564 z póżn.zm. (dalej: rozporządzenie).

1. Ile wynosi maksymalna stawka notarialna

Na podstawie par.3 rozporządzenia maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3 000 zł -100 zł;

2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł  -100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł -710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł -1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6)  powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.

2. Za co obowiązuje 1/2 maksymalnej stawki notarialnej

Na podstawie par.6 rozporządzenia  1/2 maksymalnej stawki notarialnej obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego:

1) umowy zobowiązującej, zawarte pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,

2) umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

8) umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienia hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),

12) przebiegu licytacji lub przetargu,

13) przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowy zawieranej na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492),

15) umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

16) umowy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),

17) umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

3. Za co obowiązuje 1/4 maksymalnej stawki notarialnej

Zgodnie z par.7 ust.1 rozporządzenia - 1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

2) losowanie nagrody,

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

4. Za co obowiązuje 1/10 maksymalnej stawki notarialnej

Zgodnie z par. 7 ust. 2 rozporządzenia 1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

5. Za co obowiązują stawki maksymalne

Na podstawie par.8  rozporządzenia maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego, który dokumentuje:

1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł,

2) umowę majątkową małżeńską - 400 zł,

3) testament - 50 zł,

4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł,

5) odwołanie testamentu - 30 zł,

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł,

7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,

8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności - 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności - 100 zł,

9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

6. Jakie są stawki  za poświadczenie dziedziczenia  

Zgodnie z par.10a rozporządzenia za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50 zł,

1) za sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100 zł,

2) za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł,

3) za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł.

7. Jaka jest opłata notarialna za sporządzenie wypisu lub wyciągu

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy (par.12 rozporządzenia).

8. Jaka  jest maksymalna stawka za poświadczenie

W świetle par.13 rozporządzenia maksymalna stawka za poświadczenie:

1) własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20 zł,

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę -  6 zł,

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6 zł,

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 zł,

b) w innym celu - 30 zł,

5) za poświadczenie  pozostawania osoby w określonym miejscu - 30 zł.

Ważne!

W przypadku, gdy czynność notariusza dokonana  została poza kancelarią notarialną –notariusz  może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

1) w porze dziennej - 50 zł,

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 100 zł

 – za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu (par 17 ust.1 rozporządzenia)..

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  (Dz.U. z 2004 r., nr 148, poz. 1564 z pożn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2007,  nr 187 poz. 1336)

Stan prawny na 18 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: notariat notariusz taksa notarialna
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres