www.prawnik-online.eu   »   Tag: kkw
TAG: kkw
WYNIKÓW: 25
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia...
Art. 223b. § 1. Tymczasowo aresztowany po wniesieniu aktu oskarżenia lub skazany może być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu Policji, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym dla osób...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XVI Przepisy ogólne
Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i końcowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wypadkach wskazanych w ustawie - także do osób powołanych do pełnienia służby wojskowej, ze zmianami wynikającymi z...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XVII Kara ograniczenia wolności
Art. 227. § 1. Karę ograniczenia wolności wobec osób wymienionych w art. 323 § 3 Kodeksu karnego wykonuje dowódca jednostki wojskowej, w której skazany pełni służbę, lub inny właściwy dowódca. § 2. Karę ograniczenia...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XVIII Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
Art. 231. Szkolenie wojskowe skazanych na karę aresztu wojskowego ma na celu utrwalenie nabytej wiedzy wojskowej, utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej, a także wzmożenie dyscypliny.
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XIX Środki karne
Art. 237. W razie orzeczenia wobec żołnierza wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradacji sąd zarządza wykonanie orzeczonego środka przez właściwego dowódcę oraz zawiadamia o treści orzeczenia odpowiedni w sprawach...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XX Tymczasowe aresztowanie
Art. 240. Tymczasowo aresztowanych żołnierzy służby czynnej osadza się w areszcie śledczym w wydzielonych celach.
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia ?skazany", odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo aresztowanego. § 2. Jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział XXII Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 243. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu stosuje się również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jego wejścia w życie. § 2. Czynności procesowe w zakresie postępowania wykonawczego i inne...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres