www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Kurs dla aplikantów przygotowujący do egzaminu końcowego

redakcja 13 stycznia 2013 Kurs dla aplikantów przygotowujący do egzaminu końcowego

Pomyślne zdanie egzaminów zależeć będzie w głównej mierze od tego czy posiadają Państwo wiedzę na temat prawidłowego sporządzania pism procesowych: pozwów, apelacji, skarg, umów, itp. Celem kursu jest usystematyzowanie zdobytej w trakcie aplikacji wiedzy przede wszystkim z zagadnień objętych praktyczną częścią egzaminu. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy praktyków, którzy w trakcie kursu zwrócą Państwa uwagę na najważniejsze kwestie, wyjaśnią rozbieżności w orzecznictwie, ustalą właściwe schematy postrzegania danej instytucji prawa oraz argumentowania, na podstawie kazusów przećwiczą z Państwem prawidłowe konstrukcje pism procesowych oraz zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do aplikantów radcowskich i adwokackich przygotowujących się do egzaminu końcowego.

Kurs obejmuje 49 godzin, 7 dni szkoleniowych.

Terminarz kursu:

bloki tematyczne

wykładowca

termin i miejsce

liczba godzin

karny

sędzia Dariusz Świecki

9 luty, Warszawa

7 godzin

karny

sędzia Dariusz Świecki

10 luty, Warszawa

7 godzin

cywilny

sędzia Tomasz Chojnacki

11 luty, Warszawa

7 godzin

cywilny

sędzia Tomasz Chojnacki

12 luty, Warszawa

7 godzin

gospodarczy

sędzia Dariusz Dąbrowski

13 luty, Warszawa

7 godzin

administracyjny

sędzia Szymon Widłak

14 luty, Warszawa

7 godzin

administracyjny

dr Tomasz Lewandowski

15 luty, Warszawa

7 godzin


Zajęcia odbywać się będą w godz. 09:00-16:00.

W ramach udziału w kursie otrzymają Państwo
:

 • wyżywienie (serwis kawowy, lunch)

 • materiały piśmiennicze i szkoleniowe

 • 27 - dniowy dostęp do SIP Lex dla Aplikanta

 • 27 - dniowy dostęp do Lex Navigator

 • 7 - dniowy dostęp do Czytelni czasopism prawniczych on-line (www.czytelniaonline.pl)

 • 25% rabatu na publikacje z oferty Wolters Kluwer Polska dostępnej na stronie www.profinfo.pl

 • 50% rabatu na koszt udziału w szkoleniach z oferty www.LEX.pl/szkolenia (rabat obowiązuje do końca 2013 r.)

 • publikację zbiór przepisów cywilnych

 • zaświadczenie potwierdzające udział w kursie

 • możliwość rozłożenia płatności za kurs na raty

Uwaga:

- maksymalna liczba uczestników w grupie to 30 osób

- cena nie obejmuje noclegów

Szczegółowy program kursu:

Blok: PRAWO KARNE

prowadzenie: dr Dariusz Świecki - sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat orzekał w sprawach karnych w sądach pierwszej i drugiej instancji. Jest autorem artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego, a także monografii "Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym" oraz książki "Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych". Wykładowca na szkoleniach dla radców prawnych, adwokatów i aplikantów.

Zakres: Zasady sporządzania apelacji w procesie karnym

1. Budowa apelacji:

a. Wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego

b. Wymogi apelacji jako środka odwoławczego:

- kierunek zaskarżenia

- przedmiotowy zakres zaskarżenia (w sprawach dotyczących jednego czynu oraz w sprawach złożonych z wielu czynów) – zaskarżenie wyroku w całości lub w części. Apelacja co do winy i apelacja co do kary i środków karnych

- podmiotowy zakres zaskarżenia w sprawach złożonych podmiotowo (więcej niż jeden oskarżony)

- zarzuty odwoławcze

- wniosek odwoławczy

- uzasadnienie apelacji

- odpisy apelacji dla stron przeciwnych

2. Charakterystyka względnych przyczyn odwoławczych z art. 438 pkt 1 – 4 k.p.k.

3. Formułowanie i budowa zarzutów odwoławczych:

- zarzut obrazy prawa materialnego

- zarzut obrazy przepisów postępowania

- zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia

- zarzut rażącej niewspółmierności kary lub środka karnego oraz niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka karnego lub innego środka

4. Bezwzględne przyczyny odwoławcze z art. 439 § 1 k.p.k.

5. Rodzaje wniosków odwoławczych i dostosowanie ich treści do zarzutów odwoławczych, a przy apelacji na niekorzyść oskarżonego także do reguł ne peius

6. Części składowe uzasadnienia apelacji oraz sposoby przedstawiania argumentacji odnoszącej się do zarzutów i wniosków odwoławczych

Zakres:Zasady sporządzania i wnoszenia subsydiarnego oraz prywatnego aktu oskarżenia

1. Charakterystyka subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia

2. Uprawnienia pokrzywdzonego do wnoszenia aktu oskarżenia w sprawach publiczno i prywatnoskargowych

3. Warunki „otwarcia drogi” do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia

4. Wymogi aktu oskarżenia jako pisma procesowego – ogólne i szczególne

5. Sporządzanie aktu oskarżenia – budowa i treść aktu oskarżenia:

- część wstępna aktu oskarżenia

- opis zarzucanego czynu i jego kwalifikacja prawna

- uzasadnienie aktu oskarżenia

- wykaz dowodów (wnioski dowodowe) w akcie oskarżenia

6. Wymogi prawidłowego opisu zarzucanego czynu:

- opis znamion strony przedmiotowej – dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody

- znamiona strony podmiotowej czynu zabronionego – umyślność (zamiar bezpośredni i zamiar ewentualny) oraz nieumyślność (lekkomyślność i niedbalstwo)

7. Formy zjawiskowe i stadialne popełnienia przestępstwa (sprawstwo, współsprawstwo, podżeganie, pomocnictwo; przygotowanie, usiłowanie, dokonanie)

8. Konstrukcja czynu ciągłego

9. Chuligański charakter czynu

10. Recydywa


blok: PRAWOCYWILNE

prowadzenie: Tomasz Chojnacki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

Zakres: Zasady sporządzania pozwu, wniosku i apelacji w postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji

I. Sporządzenie pozwu w procesie cywilnym

1. Formalne i materialne podstawy do wniesienia pozwu

a) dopuszczalność drogi sądowej

b) zdolność sądowa i procesowa stron oraz ich legitymacja procesowa

c) jurysdykcja krajowa

d) brak zawisłości sporu lub powagi rzeczy osądzonej oraz innych przeszkód procesowych

2. Pozew jako pismo procesowe

3. Szczególne wymogi formalne i treściowe pozwu

a) właściwość sądu

- przedmiot sprawy a właściwość rzeczowa i miejscowa sądu

- wartość przedmiotu sporu a właściwość rzeczowa sądu

b) konieczne elementy konstrukcyjne pozwu

- określenie żądania pozwu

- przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie

- zagadnienie oznaczenia wartości przedmiotu sporu oraz uzasadnienia właściwości sądu,

c) dodatkowe elementy pozwu

- wnioski dotyczące zabezpieczenia lub rygoru natychmiastowej wykonalności

- wnioski dotyczące rozpoznania sprawy pod nieobecność strony lub stron

- wnioski dowodowe

d) redakcja pozwu

- język prawniczy elementów konstrukcyjnych pozwu

- zagadnienie przywołania przepisów prawa oraz ich wykładni

- zagadnienie przywołania orzecznictwa

- zagadnienie przywołania poglądów nauki

e) praktyka sporządzania pozwu

- plan pozwu

- wypełnienie elementów konstrukcyjnych pozwu w praktyce

- typowe żądania pozwu w praktyce

- typowe przywołanie okoliczności faktycznych w pozwie

- typowe wnioski dodatkowe pozwu w praktyce

f) zagadnienie terminowości pozwu

II. Sporządzenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym

1. Formalne i materialne podstawy do wszczęcia postępowania nieprocesowego

a) zakres przedmiotowy postępowania nieprocesowego

b) interes prawny a krąg uczestników postępowania

c) zagadnienie zawisłości sporu lub powagi rzeczy osądzonej oraz innych przeszkód formalnych w postępowaniu nieprocesowym

2. Wniosek jako pismo procesowe

3. Szczególne wymogi formalne i treściowe wniosku

a) właściwość sądu

- przedmiot sprawy a właściwość rzeczowa i miejscowa sądu

b) konieczne elementy konstrukcyjne wniosku

- określenie wniosku

- przytoczenie okoliczność} faktycznych uzasadniających wniosek

- zagadnienie oznaczenia wartości przedmiotu postępowania oraz uzasadnienia właściwości sądu,

c) dodatkowe elementy wniosku

d) praktyka redakcji wniosku

- plan wniosku

- wypełnienie elementów konstrukcyjnych wniosku w praktyce

- typowe wnioski w praktyce

- typowe przywołanie okoliczności faktycznych we wniosku

e) zagadnienie terminowości wniosku

III. Sporządzenie apelacji

1. Apelacja jako pismo procesowe

2. Szczególne wymogi formalne apelacji

a) konieczne elementy konstrukcyjne apelacji

- przedmiot zaskarżenia

- zarzuty naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego i ich właściwe formułowanie

- wnioski apelacji

b) granice rozpoznania apelacji, a konieczność podnoszenia zarzutu uchybień przepisom procesowym przez Sąd w oparciu o treść art. 162 kpc.

c) kontrola niezaskarżalnych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.

d) formułowanie wniosków apelacji i zakres związania nimi przez Sąd odwoławczy

e) właściwe skorelowanie wniosków apelacji z zarzutami

f) zaskarżalność postanowień Sądu I instancji zawartych w wyrokach

g) wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia w kontekście natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądu

h) prawidłowe formułowanie apelacji w przypadku wydania w sprawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty

i) wniosek o przywrócenie terminu zawarty w apelacji

3. dodatkowe elementy apelacji

- nowe fakty

- nowe dowody

- uzasadnienie powołania nowych faktów i dowodów

a) redakcja apelacji

-język prawniczy elementów konstrukcyjnych apelacji

- język prawniczy uzasadnienia apelacji

- przywołanie przepisów prawa oraz ich wykładni

- przywołanie orzecznictwa

- przywołanie poglądów nauki

b) praktyka sporządzania apelacji

- plan apelacji

- wypełnienie elementów konstrukcyjnych w praktyce

- podstawowe zarzuty apelacji w praktyce

- podstawowe wnioski apelacji w praktyce

- podstawowa argumentacja apelacji w praktyce

c) zagadnienie terminowości apelacji

3. Szczególne wymogi formalne i treściowe sporządzania apelacji w postępowaniu nieprocesowym

IV. Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia apelacji

 

1. Ocena stanu faktycznego w kontekście dobrze rozumianego interesu klienta

2. Treść i forma opinii prawnej

a) elementy formalne opinii prawnej

- istota opinii prawnej

- uzasadnienie opinii prawnej

b) redakcja opinii prawnej

- język opinii prawnej

- uzasadnienie opinii prawnej

blok: PRAWO GOSPODARCZE

prowadzenie: Dariusz Dąbrowski - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej sędzia rejestrowy w wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, wizytator ds. gospodarczych.

Zakres: Zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem gospodarczym

1. Postępowania cywilne przed sądem gospodarczym na podstawie przepisów obowiązujących przed i po 3.05.2012 roku, pojęcie sprawy gospodarczej

2. Postępowanie nieprocesowe przed sądem rejestrowym

3. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania w sprawach upadłościowych i naprawczych

4. Prawidłowe konstruowanie pism procesowych przez pełnomocników w trakcie postępowań przed sądami gospodarczymi: pozew, odpowiedź na pozew, pisma przygotowawcze, apelacje, odpowiedź na apelacje

5. Najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa spółek, essentialia negotii poszczególnych umów, sposoby tworzenia spółek, reprezentacja spółki, prokura i jej rodzaje

6. Sporządzanie umów cywilnoprawnych między przedsiębiorcami:

- rodzaje podmiotów występujących w obrocie gospodarczym

- sposób reprezentacji podmiotów występujących w obrocie gospodarczym

- miejsce i sposoby zawarcia umów

- kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje umów

- struktura umowy,

7. Rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami

Blok: PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE


zakres: PRAWO ADMINISTRACYJNE

prowadzenie: Szymon Widłak - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

1. Specyfika instytucji opłaty sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

2. Podstawowe wady orzeczeń wydawanych przez organy administracji oraz organy podatkowe

3. Pełnomocnictwa przed sądem administracyjnym

4. Specyfiki postępowania dowodowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

5. Najczęstsze błędy popełniane przez pełnomocników na etapie postępowania administracyjnego oraz ich skutki w postępowaniu sądowym

6. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji lub postanowienia, ich właściwe uzasadnienie

7. Podstawy skargi i skargi kasacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 145 ppsa i 174 ppsa

8. Prawidłowości formułowania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej

9. Koszty postępowania

Zakres: PRAWO ADMINISTRACYJNE

prowadzenie: dr Tomasz J. Lewandowski, radca prawny, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, przygotowuje rozprawę habilitacyjną w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego. 

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego

2. Doręczenia, terminy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

3. Decyzja administracyjna

4. Postanowienie

5. Ugoda administracyjna

6. Odwołanie oraz zażalenie

7. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym

8. Omówienie ostatnich zmian w k.p.a.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt udziału:

1700 zł + 23% VAT/ os - przy nadesłaniu formularza zgłoszenia do 23 stycznia br.
2000 zł + 23% VAT/ os - przy nadesłaniu formularza zgłoszenia po 23 stycznia br.

Poleć nas znajomym i zaoszczędź 50 zł!

 • Za polecenie naszego kursu skutkujące dodatkowymi zgłoszeniami udzielimy Ci rabatu w wysokości 50 zł!

 • Nazwisko i imię osoby polecającej należy wpisać w polu "Uwagi" w Formularzu Zgłoszeniowym.

UWAGA: Zastrzegamy możliwość rezygnacji z organizacji kursu jeżeli na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia kursu ilość zgłoszeń będzie mniejsza niż 20.

Więcej informacji: www.LEX.pl/kursdlaaplikanta

 • Po otrzymaniu przez Wolters Kluwer Polska wypełnionego formularza zgłoszenia na 7 dni przed terminem kursu Wolters Kluwer Polska prześle oficjalne potwierdzenie udziału w kursie wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi (w tym informację o miejscu organizacji kursu)

 • Płatność za udział w kursie powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT (data wystawienia faktury to pierwszy dzień kursu). Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty (na życzenie Klienta)

 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Wolters Kluwer Polska S.A.

 • Rezygnacje z udziału w kursie przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres: szkolenia@wolterskluwer.pl lub arozko@wolterskluwer.pl lub na nr fax 022 535 81 34. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w kursie do 28 stycznia, uczestnik nie poniesie żadnych kosztów. W przypadku otrzymania rezygnacji z udziału w kursie po 28 stycznia lub nie przybycia uczestnika na kurs, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny kursu na podstawie wystawionej faktury

 • Zamiast zgłoszonej osoby w kursie może wziąć udział inny pracownik firmy

 • Wolters Kluwer Polska zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania kursu

 • Dopiero po potwierdzeniu realizacji kursu uczestnicy otrzymają dostęp do produktów Wolters Kluwer Polska w ramach oferty.

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Rożko
Kierownik ds szkoleń
tel. 022 535 83 23
fax. 022 535 81 34
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl lub szkolenia@wolterskluwer.pl

Strona www: www.LEX.pl/kursdlaaplikanta 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: aplikacja kurs dla aplikantów
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres