www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Prawa autorskie   »   Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego

redaktor 29 kwietnia 2012 Umowa licencyjna na korzystanie ze wzoru użytkowego

UMOWA LICENCYJNA

NA KORZYSTANIE ZE WZORU UŻYTKOWEGO

Zawarta dnia ..................................... w ..................................................................... pomiędzy:

.............................................................

zwanym dalej Licencjodawcą,

a

.............................................................

.............................................................

zwanym dalej Licencjobiorcą,

§ 1

1.Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu wyłączne prawo do wzoru użytkowego .............................................................................. stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

2.Licencjodawca posiada świadectwo ochronne wzoru użytkowego z§ 1 ust. 1 , wydane przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej nr rejestru............................................

§ 2

1.Licencjodawca oświadcza, że wzór użytkowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie jest obciążony prawami osób trzecich.

2.Licencjodawca oświadcza ponadto, iż nie udzielał dotychczas licencji na korzystanie ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3

1.Licencjodawca udziela Licencjobiorcy ......................................, prawa do korzystania ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, dla celów związanych z działalnością gospodarczą Licencjobiorcy w .....................................................................................................

2.Zakres działalności gospodarczej Licencjobiorcy objęty dozwolonym korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, obejmuje........................................................

.................................................................

3.Licencjodawca nie będzie ograniczony w korzystaniu ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, przez cały czas trwania licencji.

§ 4

1.Czas trwania licencji strony ustalają na czas do ..............................................................

2.Licencjobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy na czas do ............................................................................... Zamiar skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w  §4 ust.  1, Licencjobiorca powinien zgłosić Licencjodawcy na ................................................................. przed upływem okresu trwania niniejszej umowy.

§ 5

1.Z tytułu udzielenia licencji Licencjodawca uprawniony jest do wynagrodzenia, składającego się z ..............................................................

2.Szczegółowe warunki ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, a także terminów ich zapłaty, strony określą w oddzielnym dokumencie, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3.Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości ........................ w przypadku opóźnienia w dokonywaniu opłat, o których mowa w ust. 1.

4.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za ..........................................................................................., Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6

Licencjobiorca zgłosi udzielenie licencji nie wyłącznej do rejestru praw ochronnych.

§ 7

1.Licencjobiorcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji wyłącznie za zgodą Licencjodawcy.

2.Z tytułu udzielonych sublicencji Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy ................................................................................................................złotych.

3.W sytuacji, gdy Licencjobiorca zalega z zapłatą opłat na rzecz Licencjodawcy za udzielenie  sublicencji, Licencjodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym .

§ 8

1.Licencjodawca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie prawa ochronnego.

2.Licencjodawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu udzielenia prawa ochronnego.

§ 9

1.Licencjodawca zobowiązany jest do dostarczenia Licencjobiorcy dokumentacji technicznej, niezbędnej do wykonywania uprawnień, wynikających z niniejszej umowy, w terminie ............................................................ od dnia zawarcia niniejszej umowy.

 § 10

1.Licencjobiorca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Licencjodawcy, związanych z korzystaniem ze wzoru użytkowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 11

Licencjobiorcy nie przysługuje prawo dokonania przelewu praw wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

1.W wypadku niewykonania przez Licencjobiorcę obowiązku określonego w niniejszej umowie  zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości

................................................................................................................ złotych.

2. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 1, nie pokrywa szkody, Licencjodawcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywał będzie Sąd Powszechny właściwy dla Licencjodawcy.

§ 14

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..................................................(licencjodawca)                                     ..................................................(licencjobiorca)

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawa autorskie utwór umowa licencyjna
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1