www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   02 lutego 2012
Interes prawny - definicja
Interes prawny - obiektywnie istniejąca konieczność ochrony prawnej określonych dóbr. Interes ten powinien charakteryzować się tym, iż jest konkretny i indywidualny. Interes ten chroniony jest prawem powszechnie obowiązującym....
prawnik   |   02 lutego 2012
Inwestor zastępczy - definicja
Inwestor zastępczy - pojęcie to wytłumaczone jest na gruncie prawa budowlanego. Za inwestora zastępczego uznajemy podmiot, który zawiera z inwestorem bezpośrednim umowę o zastępstwo inwestycyjne.
prawnik   |   02 lutego 2012
Jurysdykcja - definicja
Jurysdykcja - słowo pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od dwóch słów: iuris - prawa i dico - mówię, co łącznie oznacza orzekam o prawie. Wyraz ten oznacza zdolność sądu do orzekania w danej sprawie. Istnieje jurysdykcja...
prawnik   |   02 lutego 2012
Kapitał zakładowy (akcyjny) - definicja
Kapitał zakładowy (akcyjny) jest to kwotowo wskazana w umowie spółki z o.o. (statucie spółki akcyjnej) suma pieniężna, która stanowi początkowy majątek spółki. Musi być wyrażona w walucie polskiej. Jest sumą wszystkich...
prawnik   |   02 lutego 2012
Kara - definicja
Kara jest to środek represyjny stosowany wobec osób, które popełniły przestępstwo lub w jakikolwiek inny sposób naruszyły normy prawne lub obyczajowe.
prawnik   |   01 lutego 2012
Kara łączna - definicja
Kara łączna wymierzana jest wówczas, gdy sprawca popełnił dwa albo więcej przestępstwa, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, i wymierzono za nie kary zasadnicze tego...
prawnik   |   31 stycznia 2012
Kasacja - definicja
Kasacja (z łaciny cassatio - zmiana, zniszczenie) - w postępowaniu sądowym środek odwoławczy od orzeczenia sądu pierwszej lub drugiej instancji do Sądu Najwyższego.
prawnik   |   30 stycznia 2012
Klauzula abuzywna - definicja
Klauzula abuzywna jest to takie postanowienie umowne, które jest objęte domniemaniem sprzeczności z prawem; dotyczy zwłaszcza umów konsumenckich.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres