www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Wydarzenia   »   Karta Dużej Rodziny: kto, komu, kiedy i na jaki okres ją wydaje?

redaktor 21 czerwca 2014 Karta Dużej Rodziny: kto, komu, kiedy i na jaki okres ją wydaje?

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej poprzez kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Ma umacniać i wspierać rodziny wielodzietnej, a także zwiększać szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży z tychże rodzin.

Chodzi w tym przypadku o zniżki do instytucji, które podlegają właściwym ministerstwom oraz innym podmiotom, w tym niepublicznym (np. muzea, kina, parki narodowe, obiekty sportowo- rekreacyjne, PKP, komunikacja publiczna). Realizacja programu przez gminę stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Co ważne, wszystkie miejsca  gdzie rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek beda oznaczone logo "Tu honorujemy Kartę Duzej Rodziny".

Adresaci programu

Z niniejszego programu rzadowego mogą  korzystać  uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to:

1) rodzic (rodzice), rodzice zastępczy, lub osoba (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko  własne lub przysposobione.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokument identyfikujący

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, o wymiarach 54 x 85,6 mm, wykonana z tworzywa sztucznego, zawierająca imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo programu, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Osoby uprawnione

1. Rodzice

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i  jest wydawana rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, jeżeli  wystąpią zmiany mające wpływ na uprawnienie do korzystania z programu. Wyjątek stanowi odebranie  mu władzy rodzicielskiej lub jej  ograniczenie przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (par. 7 ust. 3 rozporządzenia).

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód ( par. 7 ust. 4)

2. Dzieci

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

2) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

4) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

5) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Ważne!

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu na członka rodziny.

Konieczny wniosek

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie  na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek zainteresowanych. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Do wniosku o przyznanie Karty należy okazać  się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie w szczególności:

1) dla rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) dla dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) dla dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) dla dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) dla dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) dla osób, które przebywają w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Co istotne, niniejsza Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Obowiązek informacyjny

Wójt, wydając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.

Wójt, informuje członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach przez obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie programu lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

 Zagubienie  Karty

W sytuacji, jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej jej duplikat. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w kwocie 8,76 zł.

Karta jest przyznawana na wniosek pełnoletniego  członka rodziny wielodzietnej. Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Ważne!

Więcej informacji  o rządowym programie dla rodzin wielodzietnych, w tym wzór wniosku znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl

Zobacz także:

Karta Dużej Rodziny - kilka pytań

Podstawa prawna:

- Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755).

Stan prawny na 16 czerwca 2014 roku

 

 


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rząd polityka prorodzinna karta rodzinna
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres