www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Kiedy wynagrodzenie za pracę może odebrać współmałżonek pracownika ?

redaktor 14 listopada 2011 Kiedy wynagrodzenie za pracę może odebrać współmałżonek pracownika ?

Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia drugiegomałżonka.doc

Wypłata wynagrodzenia
 

Wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk pracownika. Innym sposobem wypłaty  jest przelew wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, jeżeli wynika to z  dokumentów wewnątrzzakładowych. W sytuacji, gdy pracownik z powodu  choroby lub wyjazdu nie może osobiście odebrać swojego wynagrodzenia, wówczas może on upoważnić do jego odbioru inną pełnoletnią osobę ( np. żonę, jednego z rodziców, znajomego ).Zezwala mu na to art. 95  Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p. dotyczący zastępstwa prawnego. Z niniejszego przepisu wynika, że „(…) można  dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela” która „(…) pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla  reprezentowanego”.

 Sądowy nakaz płatniczy

Bez pełnomocnictwa pracownika, współmałżonek nie może podjąć jego wynagrodzenia w siedzibie pracodawcy. Wyjątek stanowi sądowy nakaz  wypłaty wynagrodzenia pracownika  do rąk  współmałżonka. W art. 28 par.1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej: KRO) prawodawca wskazuje: „Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka”.

Literatura  prawnicza ( K.Gromek,  „Kodeks  rodzinny i opiekuńczy  Komentarz” wyd. 2, C.H. Beck 2006, s. 233) wyjaśnia: „ Użycie sformułowania < W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy W Uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86,OSNC 1988 nr 4 poz.42 (obowiązujący) czytamy:>uzyska  właściwy sens wówczas, gdy przyjmiemy, że ustawodawcy chodziło o takie << inne  należności >>, które swym charakterem są zbliżone do <> w tym sensie, ze stanowią dochody (<>) zobowiązanego, osiągane z tytułu jego działalności zawodowej czy twórczej, które powinny być przeznaczone na pokrycie potrzeb rodziny”. Zdaniem autorki „(…) stosunek pracy stanowi podstawę  bytu (…) ludności i dlatego ustawodawca ten rodzaj dochodu wyodrębnił, zwłaszcza że u źródeł tego przepisu leżała potrzeba skutecznej ochrony  tego wynagrodzenia  przed niebezpieczeństwem  zmarnotrawienia go przez zatrudnionego małżonka”.  

Stanowisko Sądu Najwyższego

W tej kwestii wypowiedział się również Sąd Najwyższy W Uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86,OSNC 1988 nr 4 poz.42 (obowiązujący) czytamy:

„II. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności”.

W uzasadnieniu Sąd  podał: „(…) W praktyce art. 28 § 1 k.r.o. może mieć zastosowanie najczęściej do wynagrodzenia za pracę, w tym także premii z wszelkimi dodatkami (np. dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, 13 i 14 pensją, deputatami pracowniczymi i innymi świadczeniami związanymi ze stosunkiem pracy), nie wyłączając odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany urlop, do należności członka spółdzielni pracy lub rolniczej spółdzielni produkcyjnej z tytułu udziału w dochodach (łącznie z zaliczkami na poczet przepracowanych dniówek obrachunkowych), do rent, emerytur, czynszów dzierżawnych itp., również do należności za pracę w tzw. zespołach gospodarczych, gdy należność tę cechować będzie trwałość i periodyczność”.

Konieczny wniosek  

Pracodawca nie może samodzielnie wypłacić wynagrodzenia pracownika jego żonie na jej wniosek. Tak może być nawet wtedy, gdy wiadome jest pracodawcy, że pracownik część  wypłaty przeznaczana zakup alkoholu i pracodawca jest przekonany o słuszności postępowania jego  żony. W tym celu żona pracownika musi wystąpić do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich z wnioskiem  o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę  małżonka drugiemu małżonkowi.

Kiedy?

Z możliwości  sądowego nakazania wypłaty wynagrodzenia można skorzystać w następujących sytuacjach:

1) małżonek nie przyczynia się  do „zaspakajania potrzeb rodziny”, poprzez  przeznaczanie   swojego wynagrodzenia na  zakup alkoholu, gry hazardowe, zakupy niekontrolowane;

2) małżonkowie pozostają aktualnie we „wspólnym pożyciu”, czyli nie został orzeczony miedzy nimi rozwód ani separacja.

Ważne!

Wspólne pożycie małżonków jest wtedy, gdy istnieje pomiędzy nimi więź duchowa, fizyczna i ekonomiczna. Brak wspólnego pożycia sprawia ,że złożony wniosek zostanie przez sąd odrzucony.  Orzeczony rozwód lub separacja  wyłącza zatem  możliwość wydania przez sąd  niniejszego nakazu.  Sąd Najwyższy  w wyroku z dnia  29 marca 1972 r., III CRN 585/71, (OSNC 1973 nr 1, poz. 13 ) wskazał, że jeżeli wspólne pożycie małżonków  ustało, <> z art.28 KRO  może się domagać uchylenia wydanego na podstawie tego przepisu orzeczenia, przy  czym przyczyny zerwania  pożycia oraz kwestia, który z małżonków je zerwał,  nie mają  znaczenia [za: Gromek K., Kodeks  rodzinny i opiekuńczy Komentarz, wyd. 2 Warszawa  2006, s. 234].

Co powinien zawierać wniosek  

Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia drugiego małżonka powinien zawierać:

1) miejscowość i datę;

2) adres sądu;

3) imiona i nazwiska i adresy wnioskodawcy i uczestnika;

4) tytuł wniosku: Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia drugiego małżonka;

5)  cel wniosku;

6) treść wniosku;

7) uzasadnienie;

8) wymienienie załączników;

9)  czytelny podpis wnioskodawcy.

We wniosku  należy  przedstawić:

- należne  płatności miesięczne z tytułu użytkowania mieszkania;

- potrzeby małoletnich dzieci;

- podać argumenty wskazujące na brak ich zaspokojenia z uwagi na to, że  współmałżonek nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny ( np. trwoni   wynagrodzenie za pracę).   

Opłata od wniosku

Powyższy wniosek sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym. Z art. 23 pkt1  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z   2010 r., nr 90, poz.594) podlega on opłacie stałej w wysokości 40 zł.

Sąd bada wówczas, czy na zaspokojenie potrzeb rodziny potrzebne jest całe wynagrodzenie małżonka, czy wystarczy tylko część wynagrodzenia. Wydaje on wtedy  nakaz, który przysyłany jest do pracodawcy współmałżonka. Na jego podstawie pracodawca może bez zgody pracownika wypłacać jego wynagrodzenie do rąk drugiego małżonka lub przekazać je na  podany rachunek bankowy.  

Podstawa prawna:

-art.28  par.1 KRO;

- art. 23 pkt1  Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z  2010 r., nr 90, poz.594);

- Uchwała  Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, (OSNC 1988 nr 4 poz. 42)  

Stan prawny na 14 listopada 2011roku  

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie za pracę sądowy nakaz wypłaty
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres