www.prawnik-online.eu   »   Tag: KK
TAG: KK
WYNIKÓW: 45
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Art. 194. Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 195. §...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Art. 206. Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnośc i albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 207. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Art. 212 § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie,...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialne
Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Art. 232. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe sądu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa określonego w § 1,...
prawnik   |   15 listopada 2011
Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Art. 248. Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum: 1) sporządza listę...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres