PORADY UŻYTKOWNIKA: marcin.zaborek
 
marcin.zaborek   |   24 października 2011
Ugoda w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
W postępowaniu dotyczącym uregulowania kontaktów z dzieckiem warto podejmować próby polubownego uzgodnienia zarówno sposobu, jak i terminu tych kontaktów. Ugoda może być wynikiem porozumienia pomiędzy zainteresowanymi,...
marcin.zaborek   |   11 października 2011
Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska
Zgodnie z art. 113 § 1 k.r. i o. kontakty z dzieckiem są kwestią niezależną od władzy rodzicielskiej. Sytuacja gdy jeden z rodziców ma uregulowane kontakty z dzieckiem w ściśle określonych terminach, nie oznacza, iż nie może...
marcin.zaborek   |   22 września 2011
Kontakty z dzieckiem a alimenty.
W czasie pełnienia funkcji zawodowego kuratora rodzinnego stykałem się z sytuacją, w której zobowiązany uniemożliwiał realizację kontaktów z powodu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez uprawnionego. Matka...
marcin.zaborek   |   19 września 2011
Wniosek o uregulowanie kontaktów - osoby uprawnione, właściwość sądu
W sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami lub innymi osobami uprawnionymi do kontaktów z dzieckiem, każda z tych osób może wystąpić do Sądu z wnioskiem o ich uregulowanie. Wśród osób uprawnionych do kontaktów z...
marcin.zaborek   |   30 sierpnia 2011
Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania.
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów może zostać wniesiony w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje, powodują niemożność...
marcin.zaborek   |   30 sierpnia 2011
Co robić w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem ?
Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego określa na nowo procedurę dotyczącą wykonywania kontaktów z dzieckiem. Wprowadzone przepisy szczególny nacisk kładą na uprawnienia rodzica, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem...
marcin.zaborek   |   26 sierpnia 2011
Kontakty z dzieckiem
Kontakty z dzieckiem zostały uregulowane w Oddziale 3 Rozdziału II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. w art. 113- 113 6 k.r. i o. Mają do nich prawo nie tylko rodzice, ale i dziadkowie. Są to osobiste spotkania osób...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres