www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Szkolenie : Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych ...

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 10 sierpnia 2015 Szkolenie : Realizacja planu dochodów i wydatków budżetowych ...

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz procedur związanych z przygotowaniem do zamknięcia roku i przeprowadzeniem inwentaryzacji za rok 2015 w Urzędach Wojewódzkich.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady finansów publicznych obowiązujące zarówno w budżecie wojewody jak i w Urzędzie Wojewódzkim i w administracji zespolonej i niezespolonej, obowiązki w zakresie kontroli zarządczej i zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedury ustalania, poboru, egzekucji i ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, właściwego zastosowania przepisów art. 60-67 ustawy finansach publicznych do należności stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, przychodów i kosztów księgowych oraz wszystkich niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem do zamknięcia roku i sporządzeniem wymaganej sprawozdawczości za rok 2015 przez Urzędy Wojewódzkie.

Program szkolenia:

1. Zasady systemowe w zakresie finansów publicznych a obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za gospodarkę finansową budżetu wojewody i Urzędu Wojewódzkiego oraz administracji zespolonej i niezespolonej.

2. Aktualne przepisy w zakresie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa obowiązujące w roku 2015 oraz założenia projektów ustaw mogących wpływać na funkcjonowanie administracji wojewódzkiej w Polsce – Wojewódzkie Centra Usług Wspólnych a Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności.

3. Zasady realizacji dochodów budżetowych przez Urzędy Wojewódzkie w roku 2015 – dochody z mienia Skarbu Państwa, z usług, z rozliczenia dotacji, opłaty, kary administracyjne (pieniężne), mandaty, i ich definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

4. Szczególne rozwiązanie systemowe zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie realizacji dochodów budżetowych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, definicja  i przykłady środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym oraz praktyczne zastosowanie artykułów 60-67 ustawy finansach publicznych w Urzędach Wojewódzkich i w administracji zespolonej i niezespolonej – wyjaśnienie dlaczego rachunki nie mogą być dokumentem na podstawie którego pobierane są w opłaty stanowiące dochody budżetu państwa, w tym problem opłat pobieranych w formie rachunku w weterynarii (PIW).

5. Zastosowanie procedur Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa do dochodów budżetu wojewody – przykładowa decyzja administracyjna i jej elementy oraz negatywne konsekwencje budżetowe związane z zaniedbywaniem procedur KPA wynikające w wyroków sądów administracyjnych. 

6. Zakres zastosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do opłat, kar pieniężnych i mandatów pobieranych przez Urząd Wojewódzki i administrację zespoloną.

7. Zasady realizacji wydatków budżetowych przez Urzędy Wojewódzkie w roku 2015 – rodzaje wydatków, ich definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

8. Należności budżetowe Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny, umarzanie, aktualizacja należności i zasady ich księgowania.

9. Zobowiązania budżetowe Urzędów Wojewódzkich – definicja, rodzaje zobowiązań, zasady wyceny i zasady ich księgowania.

10. Zaangażowanie budżetu wojewody / planu finansowego Urzędu Wojewódzkiego - definicja, zasady wyceny, zasady księgowania oraz różnica pomiędzy zaangażowaniem a zobowiązaniami.

11. Aktywa obrotowe i aktywa trwałe Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny i zasady ich księgowania.

12. Przychody księgowe Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

13. Koszty księgowe Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

15. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy Urzędów Wojewódzkich – definicja, zasady wyceny i zasady księgowania.

16. Grupowanie przychodów i kosztów państwowych funduszy celowych - ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości i zmiany zasad rachunkowości państwowych funduszy celowych.

17. Grupowanie przychodów i kosztów praz zasady ustalania wyniku finansowego Urzędów Wojewódzkich za rok 2015 – zasady ustalania i zasady księgowania przychodów i kosztów działalności operacyjnej podstawowej, działalności operacyjnej pozostałej, działalności finansowej, działalności nadzwyczajnej i ich powiązanie z wynikiem finansowym.

18. Koszty i przychody nie wpływające na wynik finansowy roku 2015 Urzędów Wojewódzkich – koszty i przychody odnoszone bezpośrednio na fundusz jednostki (konto 800 i 810), koszty nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym niskocennych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, środków trwałych w budowie, i innych aktywów trwałych oraz rzeczowych składników aktywów obrotowych. 

19. Weryfikacja księgowań typowych operacji gospodarczych w Urzędach Wojewódzkich na kontach zespołu 0,1,2,3,4,6,7,8,9 – przykłady i schematy księgowań oraz problem podwójnych ksiąg rachunkowych tj. ksiąg budżetu wojewody i ksiąg Urzędu Wojewódzkiego oraz problem dwóch bilansów tj. bilansu budżetu wojewody i bilansu urzędu, problem ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, czyli wykreślenie państwowych funduszy celowych jako podmiotu rachunkowości.

20. Przygotowanie inwentaryzacji w Urzędach Wojewódzkich – powołanie komisji inwentaryzacyjnej i jej kierownika, powołanie zespołów lub grup spisowych i ich przeszkolenie, przygotowanie instrukcji lub regulaminu i ustalenie harmonogramu inwentaryzacji, opracowanie wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej i ustalenie zasad jej przechowywania, przygotowanie i przeszkolenie osób wyznaczonych w zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych.

21. Przeprowadzenie inwentaryzacji – przyjęcie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych, w tym od lekarzy wyznaczonych, ustalenie pól spisowych i ich podział pomiędzy grupy spisowe, sprawdzenie legalności aparatury pomiarowej, przygotowanie dokumentacji i druków inwentaryzacyjnych oraz ich właściwe zapisywanie, przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych.

22. Przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi (np. paliwa, materiały sypkie, leki itp. – metoda obmiaru metoda szacunku, metoda próbki, metoda wartościowa, metoda porównań bezpośrednich).

23. Rozliczenie inwentaryzacji i czynności poinwentaryzacyjne – przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej do rozliczenia i jej sprawdzenie, kontrola prawidłowości inwentaryzacji u lekarzy wyznaczonych, wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie różnic z uwzględnieniem ubytków i kompensat, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic, ich rozliczenie i zakończenie czynności rozliczeniowych z wnioskami i decyzjami.

24. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu za rok 2015 - prezentacja i wycena aktywów trwałych i obrotowych, pasywów oraz rozliczeń międzyokresowych w bilansie Urzędu Wojewódzkiego.

25. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2015 – negatywny wpływ na prawidłową ewidencję przychodów i kosztów księgowania kompensat, zwrotów i refundacji wydatków techniką storna "czerwonego" lub "czarnego" jako zmniejszenie wydatków i kosztów zaistniałego wskutek błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

26. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu za rok 2015 – problem tzw. „centralnego zaopatrzenia” oraz nieodpłatnie przekazywanych i otrzymywanych aktywów i pasywów oraz funduszu inwestycyjnego.

27. Eliminowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a administracją zespoloną i dysponentami II i III stopnia .

28. Obowiązki sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań rocznych obowiązujące w Urzędach Wojewódzkich w zakresie wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich – zasady sporządzania sprawozdań typu „Rb” obowiązujące w roku 2015.

29. Obowiązki sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych - zasady sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z, RB-ZN, Rb-UZ, Rb-UN.

30. Obowiązki sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych w roku 2015 przez Urzędy Wojewódzkie - zasady sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSb o wydatkach strukturalnych.

31. Obowiązki sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym - zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości RB-BZ1 i RB-BZ2 w układzie zadaniowym w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011.

32. Kontrola zarządcza i jej cele w administracji wojewódzkiej – analiza zgodności działalności z przepisami prawa w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, problem wiarygodności danych sprawozdawczych, problem analizy i oceny efektywności oraz ryzyka wynikające z art. 217 Konstytucji RP.

33. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza przypadków, przykłady.

34. Odpowiedzi na pytania.

Prowadzący

Tomasz Wojtania

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 898 PLN+23% VAT (1104, 50 PLN brutto).

Termin i miejsce: 

5-6.10.2015 (poniedziałek-wtorek)
godz: 10:00-16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 a

Więcej informacji na: http://szkolenia-eureka.pl/realizacja-planu-dochodow-i-wydatkow-budzetowych-oraz-przygotowanie-do-zamkniecia-roku-2015-w-urzedach-wojewodzkich

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: finanse publiczne Centrum szkolenia EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres