www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Rekrutacja / CV   »   Obowiązki pracodawcy przyjmującego na staż

redakcja 10 kwietnia 2011 Obowiązki pracodawcy przyjmującego na staż

Wniosek do PUP o zorganizowanie stażu.pdf
Wzór umowy stażowej.doc
Lista obecności stażysty.doc
Arkusz opinii po zakończeniu stażu.doc

Zgodnie  z  art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa) staż odbywa się na podstawie umowy – cywilnoprawnej ( złożony wcześniej wniosek ) zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z organizatorem stażu (pracodawca) według programu określonego w umowie. Stażysta w dalszym ciągu pozostaje w ewidencji PUP jako osoba bezrobotna.

Liczba stażystów nie większa niż liczba pracowników 

Na  podstawie  par. 2 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych - Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160 (dalej: rozporządzenie) u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników w dniu złożenia przez niego wniosku o zawarcie umowy stażowej.

Co zawiera umowa stażowa?

W świetle par. 5  ust. 1 rozporządzenia w umowie stażowej powinny znajdować się następujące informacje:

1) nazwa firmy firmę lub imię i nazwisko organizatora;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora;
3) siedziba organizatora;
4) miejsce odbywania stażu;
5) imię i nazwisko bezrobotnego, który ma odbywać staż, data urodzenia, adres;
6) imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko opiekuna bezrobotnego odbywającego staż;
7) datę rozpoczęcia i zakończenia stażu;
8) program stażu;
9) zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem.

Co powinien określać Program stażu

Program stażu powinien określać:

1) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 
2) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
3) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
4) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
5) imię i nazwisko opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem wykształcenia i stanowiska jakie opiekun zajmuje .

Ważne!

Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego (art. 53 ust. 4 ustawy)  

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec stażysty

Pracodawca jako organizator stażu ma określone obowiązki wobec stażysty. Wynikają one z treści par. 6 ust. 1 niniejszego Rozporządzenia. Z chwilą przyjęcia na staż  pracodawca :

1) zapoznaje bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami;
2) zapewnia bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu ;
3) zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
4) szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
5) przydziela bezrobotnemu, tak jak  pozostałym pracownikom, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
6) zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
7) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje urząd  pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
8) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje bezrobotnemu opinię;
9) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego.

Ważne!

Stażysta powinien odbywać staż na stanowisku, na które został skierowany na podstawie programu stażowego. Stażysta codziennie podpisuje listę obecności. Po każdych 30 dniach kalendarzowych odbywania stażu  przysługują mu 2 dni wolne. Udziela je pracodawca na pisemny wniosek stażysty (art. 53 ust. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ). Za dni wolne przysługuje stypendium.

Jak jest rola opiekuna stażysty

Opiekun bezrobotnego przyznany przez pracodawcę w okresie odbywania stażu jest to osoba, z którą bezrobotny komunikuje się bezpośrednio. Jest nim zazwyczaj kierownik danego działu. Udziela on pomocy oraz wskazówek odnośnie powierzonych stażyście zadań . Czyta sporządzone sprawozdanie z przebiegu stażu oraz poświadcza zgodność zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym. Opiekun stażysty może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż. PUP nie ponosi kosztów z tytułu nadzoru nad bezrobotnym.

Czas pracy stażysty

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (art. 129 par. 1 K.p.). W przypadku, gdy stażysta jest osobą niepełnosprawna zaliczoną  do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wówczas jej czas pracy  nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 Ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407).

Praca bez godzin nadliczbowych

Co istotne, bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Jeżeli charakter pracy  w danym zawodzie wymaga pracy na zmiany, wówczas  PUP może wyrazić zgodę na realizację stażu w systemie pracy zmianowej. Powyższe wynika z Regulaminu PUP w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych.

Ważne!

Bezrobotny odbywający staż ma prawo do:
1. okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników , czyli odpoczynku dobowego  wynoszącego  „(…) co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku” (art.  132 par. 1 K.p.) oraz odpoczynku tygodniowego „(…) do co najmniej 35  godzin  nieprzerwanego  odpoczynku’ (art. 133 par. 1 K.p.);
2. równego traktowania w zatrudnieniu , czyli niedyskryminowania w jakikolwiek sposób (art. 18 [3a] K.p.).

Podstawa prawna:

1) art. 18 [3a] K.p.;
2) art. 129 par. 1 K.p;
3) art. 132 par. 1 K.p.;
4) art. 133 par. 1 K.p.;
5) art. 15 ust. 2 Ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407);
6) art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415);
7) par. 2 ust. 1, par. 5 ust. 1  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160)

Stan prawny na 7 kwietnia 2011 roku

Sprawdź również : 

- zorganizowanie stażu 
- podstawowe obowiązki stażysty
- korzyści z przyjęcia przez pracodawcę stażysty

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: staż PUP stażysta
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres