www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Kasa fiskalna   »   Kasy fiskalne - Informacja o procedurach postępowania związanych z kasami rejestrującymi
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 12 października 2011 Kasy fiskalne - Informacja o procedurach postępowania związanych z kasami rejestrującymi

I.       Podstawa prawna:

-       art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
-       rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (Dz.U. Nr 138, poz. 930).
-       rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, (Dz.U. Nr 257, poz. 1733)
-       rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338)
-       rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 252, poz. 1694)

II.       Kogo dotyczą kasy rejestrujące:

1.     Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

1)     do dnia 31 grudnia 2012 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

2)     do dnia 30 kwietnia 2011 r.:

a)     czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b)    podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", był wyższy niż 70 %,

c)     podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania w zakresie działalności wymienionej:

-       w części I w lp. 1, 10, 12, 26,31-34,40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84 i 92-95, w części V w lp. 3 i 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1 i 2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.3), wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

-       w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w tiret pierwszym.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, w przypadku:

1)     zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub

2)     niedotrzymania warunku zwolnienia

-       tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2011 r. kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. również:

1)   podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności, określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80 %;

2)   podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 6;

3)   podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2010 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy, do zrealizowania do końca roku, w którym rozpoczęto wykonywanie sprzedaży, będzie wyższy niż 80 %.

2      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca pierwszego półrocza danego roku, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80 %, z zastrzeżeniem ust. 3.

3      W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, którzy na skutek utraty tego zwolnienia obowiązani byliby do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5 000 kas, zwolnienie traci moc po upływie dwóch lat, licząc od końca półrocza, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy albo niższy niż 80 %.

4      Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu roku podatkowego, jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie w okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności równy albo niższy niż 80 %.

5      W przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu roku podatkowego, u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 1-32 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy będzie do końca roku podatkowego równy albo niższy niż 80 %, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.

6      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

7      Zwalnia się również z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia w 2011 r. lub 2012 r. kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy - podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym.

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.07.2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących , nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

1)     do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

2)     przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia;

3)     przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

4)     przy dostawie: części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1), przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0), części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);

5)     przy dostawie:

a)     sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

b)    sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1);

6)     przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;

7)     przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie: płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów;

8)     przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

9)     przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia.

 

 

III.       Liczba wymaganych kas:

W terminach podanych w punkcie 2 podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (po zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących niezbędnych do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

IV.       Rejestracja kasy:

1)     harmonogram instalacji kas rejestrujących:

Podatnik powyższy harmonogram powinien złożyć w formie pisemnej najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy, umieszczając w piśmie niezbędne dane takie jak:

-       imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

-       NIP podatnika,

-       liczba wymaganych kas (nie może być mniejsza od liczby miejsc prowadzenia sprzedaży),

-       daty rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy poszczególnych kas,

-       miejsca (adresy) instalacji poszczególnych kas;

Sposób i miejsce złożenia harmonogramu:

-       listownie – na adres Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce

-       osobiście –  Sala Obsługi Podatnika, stanowisko nr 15 , Poznań, ul. Kochanowskiego 7

2)     zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy rejestrującej.

Podatnik powyższe zawiadomienie powinien złożyć w formie pisemnej na druku otrzymanym od serwisanta kas w terminie 7 dni od daty fiskalizacji. Do zawiadomienia Podatnik powinien przedłożyć.:

-       książkę serwisową kasy rejestrującej ( do wglądu ),

-       kserokopie faktury zakupu kasy oraz dowodu zapłaty;

Sposób i miejsce złożenia zawiadomienia:

-       listownie – na adres Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce

-       osobiście – Sala Obsługi Podatnika, stanowisko nr 15 , Poznań, ul. Kochanowskiego 7

3)     zarejestrowanie kasy – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce nadaje zgłoszonej kasie numer ewidencyjny.

Podatnik otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny podatnika, zawiadomienie o nadaniu numeru ewidencyjnego. Numer ten Podatnik jest zobowiązany umieścić w książce serwisowej kasy oraz  na obudowie kasy w sposób trwały i widoczny.

V.       Zwrot z tytułu zakupu kasy dla podatników podatku od towarów i usług:

1)     odliczenie 90% wartości netto zakupionej kasy (nie więcej niż 700 zł) przysługuje wyłącznie pod warunkiem zachowania terminów, o których mowa wyżej oraz po zapłaceniu całej należności za zakupioną kasę;

2)     podatnik dokonuje odliczenia nie wcześniej niż w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym dokonano pierwszej sprzedaży przy pomocy kasy lub w deklaracji VAT-7K za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy pomocy kasy;

3)     sposób rozliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej:

a)     kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym o których mowa w art.86 ustawy; kwotę nierozliczoną podatnik odlicza w kolejnych deklaracjach; ;

b)    w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

-       25 % kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku) , nie więcej niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne lub

-       50 % kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku) , nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

-       w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o których mowa w art.114 ustawy o ptu, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

VI.       Zwrot z tytułu zakupu kasy dla podatników zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi:

Podatnikowi przysługuje odliczenie w wysokości 90% wartości netto zakupionej kasy (nie więcej niż 700 zł) przysługuje wyłącznie pod warunkiem zachowania terminów, o których mowa w punktach II, III i IV oraz po zapłaceniu całej należności za zakupioną kasę;

Podatnik w formie pisemnej zwraca się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy z prośbą o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.


Niezbędne dane jakie należy umieścić we wniosku to:

-       imię i nazwisko lub nazwa oraz dane adresowe podatnika,

-       NIP podatnika,

-       numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, numer rejestracyjny oraz numer boczny pojazdu, w którym zainstalowano kasę, - dotyczy podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

-       90% wartości netto zakupionej kasy, czyli kwota przysługującego podatnikowi zwrotu,

-       numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu, (jeżeli podane konto nie zostało wcześniej zgłoszone do urzędu, podatnik winien niezwłocznie uzupełnić powyższe dane składając aktualizację na druku EDG-1 lub NIP-2),

-       imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;


Załączniki:

-       kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

-       kserokopia świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą,

-       kserokopia faktury zakupu kasy oraz dowodu zapłaty (jeśli nie zostały wcześniej złożone w urzędzie);


Sposób i miejsce złożenia wniosku:

-       listownie - na adres Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce,

-       osobiście - Sala Obsługi Podatnika, stanowisko nr 15 , Poznań, ul. Kochanowskiego 7.

VII.       Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych jakie zostały określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

-       zaprzestaną działalności;

-       nastąpi otwarcie likwidacji;

-       zostanie ogłoszona upadłość;

-       nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy o ptu,

-       dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. ( Dz.U.Nr 138, poz.930).

Ponadto Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione wyżej. Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminach:

 

1)     do 25.dnia miesiąca następującego po:

a)     a/ miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza się podatek za okresy miesięczne,

b)    b/kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2)     do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art.111 ust.5 ustawy o ptu.

VIII.       Zmiana miejsca instalacji kasy lub przeznaczenia:

Podatnik w formie pisemnej powiadamia właściwy urząd skarbowy o zmianie miejsca instalacji kasy.

W piśmie tym należy umieścić:

-       imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

-       NIP podatnika, numer ewidencyjny kasy,

-       numer unikatowy kasy,

-       adres dotychczasowego miejsca użytkowania kasy,

-       adres obecnego miejsca instalacji kasy,

-       data przeniesienia kasy;

IX.       Wyrejestrowanie kasy:

Podatnik winien pamiętać, iż zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r., Nr 108 poz. 948 z późn. zm.) tj: spisanie protokołu czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.

W tym celu Podatnik powinien zwrócić się pisemnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z prośba o spisanie ww. protokołu, a następnie umówić się z pracownikiem urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania ww. czynności.

X.       Przegląd okresowy kasy:

Na podstawie §16 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338 z późn.zm.), obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się co 24 miesiące, a w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych dla ponownej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika.

Źródło : www.usjezyce.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kasa fiskalna rejestracja kasy przegląd kasy fiskalnej
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1