www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks cywilny
KATEGORIA: Kodeks cywilny Kanał RSS
WYNIKÓW: 110
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział I ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE
Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział II ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE I NIEPODZIELNE
Art. 379. § 1. Jeżeli jest kilku dłużników albo kilku wierzycieli, a świadczenie jest podzielne, zarówno dług, jak i wierzytelność dzielą się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest dłużników albo wierzycieli....
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ III OGÓLNE PRZEPISY O ZOBOWIĄZANIACH UMOWNYCH
Art. 384. § 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy. § 2. W razie gdy posługiwanie...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ V BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
Art. 405. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Art. 406. Obowiązek wydania korzyści...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ VI CZYNY NIEDOZWOLONE
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 416. Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Art. 417. § 1. Za szkodę wyrządzoną przez...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ VI[1] ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY.
Art. 449[1]. § 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. § 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział I WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ
Art. 450. Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Art. 451. § 1. Dłużnik...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział II SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres