www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Umowa o praktykę absolwencką - wzór

prawnik 11 marca 2012 Umowa o praktykę absolwencką - wzór

Sprawdź również:
Wymiar urlopu wypoczynkowego a okres nauki w szkoleUMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ

z dnia …………………… r.

zawarta pomiędzy:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………
……………………………………………………
zwanym dalej Podmiotem przyjmującym na praktykę

a

……………………………………………………
zamieszkałą/łym w ………………………, ul. ……………………
zwaną/nym dalej Praktykantem

§1

Praktykant oświadcza, że jest uczniem / studentem / absolwentem* ……………………………, co potwierdzone zostało zaświadczeniem / świadectwem / dyplomem*, którego kopia stanowi załącznik do umowy.

§2

Praktykant oświadcza, że w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończył 30 roku życia.

§3

Praktykant w trakcie odbywania praktyki w ramach uzyskiwania doświadczeń i nabywania umiejętności praktycznych będzie wykonywał następujący rodzaj pracy: …………………………………………………………

§4

Wszelkie prace Praktykant wykonuje pod nadzorem przydzielonego mu opiekuna, który ma za zadanie uczyć, kontrolować i oceniać postępy Praktykanta.

§5

Tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki wynosi ………… godzin, w tym wymiar dzienny wynosi ………… godzin. Praktykant ma obowiązek stawiania się w zakładzie o godzinie ………….

§6

Podmiot przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do przeszkolenia Praktykanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§7

W związku z rodzajem powierzonych Praktykantowi prac Podmiot przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków ochrony indywidualnej, to znaczy: ……………………………………………………

§8

Praktyka odbywana jest nieodpłatnie.

§9

Praktyka odbywana będzie w okresie od dnia …………… r. do dnia …………… r.

§10

Praktykant ma obwiązek prowadzenia dzienniczka praktyk, w którym zaznaczane będą wykonywane przez niego czynności, potwierdzane po każdym dniu odbytej praktyki przez opiekuna.

§11

Po zakończeniu praktyki Podmiot przyjmujący na praktykę zobowiązuje się do wystawienia Praktykantowi zaświadczenia, w którym na podstawie dzienniczka praktyk wskaże rodzaj wykonywanej pracy oraz umiejętności nabyte w czasie odbywania praktyki.

§12

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze Stron.

§13

W sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………                              …………………………………………
             Praktykant                                        Podmiot przyjmujący na praktykę

* Niepotrzebne skreślić

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: praktyka umowa o praktykę
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres