www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Ustawa podpisana ! Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa wejdzie w życie

redaktor 06 sierpnia 2016 Ustawa podpisana ! Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa wejdzie w życie

Poniżej najważniejsze informacje na temat podpisanej ustawy.

Cel ustawy

Celem podpisanej ustawy  jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych, poprzez wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia (art. 734 K.c.) oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu (art. 750 K.c.).

Minimalna stawka godzinowa

Uchwalona ustawa wprowadza do ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę regulacje dotyczące minimalnej wysokości wynagrodzenia, przysługującej przyjmującemu zlecenie i osobie świadczącej usługi, za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, zwanej „minimalną stawką godzinową”.  

 ... nie dla wszystkich zleceń

Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, umów zawieranych w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, wymienionych enumeratywnie w ustawie, umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, a także umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki, usługi te są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Coroczne negocjacje

Wysokość minimalnej stawki godzinowej przysługującej z tytułu wykonywania zlecenia lub świadczenia usług będzie corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W przypadku jej uzgodnienia, będzie ona ogłaszana wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, w terminie do dnia 15 września każdego roku, w formie obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z kolei w razie braku uzgodnienia, będzie ustalana, w ww. terminie, przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia.

... oraz  jej waloryzacja

Wysokość minimalnej stawki godzinowej podlegać będzie corocznie waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje i zaokrąglana będzie do pełnych dziesiątek groszy.

... i termin wypłaty

Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie w formie pieniężnej, przy czym w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż miesiąc – co najmniej raz w miesiącu.

Przepis karny

Ustawa zawiera również przepis karny, przewidujący karę grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł dla przedsiębiorcy, osoby działającej w jego oraz osoby działającej w imieniu innej jednostki organizacyjnej, wypłacających przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej. Postępowanie w tych sprawach toczyć się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zmiany dotyczące ustalenia płacy minimalnej dla pracowników

Oprócz zmian dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, ustawa zawiera również dwie istotne zmiany, niezwiązane bezpośrednio z ww. kwestią, mianowicie uchyla przepis umożliwiający wypłatę pracownikowi, w okresie pierwszego roku jego pracy, wynagrodzenia w wysokości 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rozszerza katalog składników wynagrodzenia niepodlegających uwzględnieniu przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, o dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Przepisy przejściowe

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ustalona zostanie w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016 r., zaokrąglonej do pełnych dziesiątek groszy, i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 września 2016 r.

Ważne!

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących definicji minimalnej stawki godzinowej oraz przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, jak również ustalenia wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2017, które wejdą w życie z dniem ogłoszenia, oraz pozostałych przepisów przejściowych które wejdą w życie z dniem 1 września 2016 r.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa zlecenia minimalne wynagrodzenie za pracę minimalna stawka godzinowa prawo 2017
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1