www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Zagadnienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacjach z lat 2009-2011

LexisNexis 09 stycznia 2012 Zagadnienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacjach z lat 2009-2011

Zagadnienia postępowania administracyjnego w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacjach z lat 2009-2011
26.01.2012r. (czwartek) godz: 10.00-16.00, Warszawa
 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiana niektórych zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego:

A/ z. prawdy obiektywnej (prowadzenie postępowania wyjaśniającego, ciężar dowodu, swobodna ocena dowodu, wyznaczanie zakresu postępowania wyjaśniającego, materiał dowodowy),

B/ z. zaufania,

C/ z. trwałości decyzji administracyjnej (odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie Sprawy, wykonalność decyzji nieostatecznej).

2. Wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu.

3. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym:

A/ podstawy prawne określania terminów załatwienia sprawy przez organy administracji   publicznej,

B/ wyjaśnienie pojęć: niezałatwienie sprawy w terminie, „milczenie organu”, przewlekłość postępowania, bezczynność organu,

C/ sposoby obliczania terminów załatwiania spraw,

D/ zgodne z prawem zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie,        

E/ konsekwencje prawne niezałatwienia sprawy w terminie bądź przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ administrujący,

F/ wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,

G/ uprawnienia organów właściwych do rozpatrzenia zażaleń na niezałatwienie sprawy bądź na przewlekłość postępowania.

4. Strona postępowania administracyjnego i jej pełnomocnik:

A/ pojęcie strony (kryterium interesu prawnego),

B/ wszczęcie postępowania przez podmiot nie będący stroną w sprawie,

C/ prawo do ustanowienia pełnomocnika,

D/ wymagania formalne pełnomocnictwa,

E/ postępowanie w przypadku wątpliwości co do oryginalności pełnomocnictwa,

F/ uprawnienia i obowiązki pełnomocnika,

G/ obowiązki organu wobec strony i jej pełnomocnika,

H/ wielość pełnomocników strony.

5. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym:

A/ doręczanie pism w przypadku wielości pełnomocników,

B/ doręczanie pism stronie zamieszkałej bądź mającej siedzibę za granicą,

C/ doręczanie dokumentu w formie dokumentu elektronicznego,

D/ pouczanie strony o ciążących na niej obowiązkach związanych z doręczaniem pism.

6. Wezwania (np. za pomocą środków komunikacji elektronicznej) – wymogi formalne, wezwania uproszczone

7. Przekazywanie podań według właściwości.

8. Problematyka udostępniania akt postępowania:

A/ zasada jawności wewnętrznej postępowania administracyjnego,

B/ dostęp do akt administracyjnych a dostęp do informacji publicznej,

C/ osoby uprawnione do żądania udostępnienia akt postępowania,   

D/ miejsce udostępniania akt oraz podmiot sporządzający odpisy i kopie,

E/ przypadki i formy odmowy udostępnienia akt postępowania, 

F/ uwierzytelnianie odpisów i kopii.

G/ udostępnianie pism w formie dokumentu elektronicznego

9. Dowody w postępowaniu administracyjnym: 

A/ zasada prawdy obiektywnej po nowelizacji k.p.a. z 3 XII 2010 r.,

B/ obowiązki organu administracji publicznej w ustalaniu stanu faktycznego sprawy,

C/ fakty notoryjne, domniemania prawne i faktyczne w postępowaniu wyjaśniającym,

D/ dokumenty urzędowe i prywatne,

E/ korzystanie z rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne,

F/ wymiana informacji z innym podmiotem publicznym

10. Wydawanie zaświadczeń i żądanie przedstawienia zaświadczeń:

A/ zaświadczenie a decyzja deklaratoryjna,

B/ osoby uprawnione do żądania wydania zaświadczeń,

C/ podmioty zobowiązane do wydawania zaświadczeń,

D/ postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń,

E/ zakazy żądania przedstawienia zaświadczeń,

F/ nakaz wskazywania podstawy prawnej żądania przedstawienia zaświadczenia.

11. Oświadczenia:

A/ dopuszczalność przyjęcia od strony oświadczenia

B/ wymogi formalne wniosku strony

C/ domniemanie prawdziwości oświadczenia strony

D/ pouczenie o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

12. Urzędowo poświadczone odpisy dokumentów  lub wyciąg z dokumentów:

A/ oryginał dokumentu a poświadczony odpis dokumentu,

B/ organy uprawnione do poświadczania odpisów dokumentów lub sporządzania wyciągów  z dokumentów,

C/ podmioty uprawnione do poświadczania odpisów dokumentu.

D/ przedstawianie przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych.

13. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy administracyjnej:

14. Nowe postanowienia w kodeksie postępowania administracyjnego:

A/ o odmowie wszczęcia postępowania,

B/ w sprawie zawieszenia lub podjęcia zawieszonego postępowania,

C/ o uzupełnieniu lub odmowie uzupełnienia decyzji,

D/o odmowie wznowienia postępowania,

E/ opatrywanie postanowień bezpiecznym podpisem elektronicznym.

15. Umorzenie postępowania administracyjnego i umorzenie postępowania wpadkowego.

16. Nowe uprawnienia organu odwoławczego.

17. Wzruszanie postanowień wydanych przez organ odwoławczy.

18. Zmiany w przepisach określających postępowania w trybach nadzwyczajnych:

A/ wznowienie postępowania (nowa przesłanka wznowienia, etap wstępny)

B/ zmiana bądź uchylenie decyzji ostatecznej na mocy art. 154 i 155 k.p.a.

C/ stwierdzenie nieważności decyzji.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: KPA LexisNexis postępowanie administracyjne
Ocena: 3,11
Marta Ciach
Szanowni Państwo, LexisNexis oferuje szereg kompleksowych rozwiązań pomagających tworzyć, prowadzić i rozwijać kancelarie i firmy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu wielu lat LexisNexis oferuje Państwu wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez praktyków z sektorów: prawa, finansów, nieruchomości, energetyki, farmacji, telekomunikacji i HR. Szkolenia to inwestycja w ludzi, forma doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Dlatego też misją LexisNexis jest umożliwienie Państwu zdobywania wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań, które stoją przed Państwem. Szkolenia LexisNexis prowadzone są przez wysokiej jakości specjalistów, co daje Państwu gwarancję pozyskania profesjonalnej i praktycznej wiedzy.Tematyka naszych szkoleń otwartych dotyczy przepisów w tych obszarach prawa, które są strategiczne dla każdej firmy. Szkolenia LexisNexis umożliwiają spotykanie się z przedstawicielami różnych firm, z różnych regionów kraju, co sprzyja wymianie doświadczeń. Mają zatem Państwo możliwość wymiany informacji i spojrzenia na własną firmę z perspektywy osób pracujących na podobnych stanowiskach oraz spotykających się z podobnymi problemami w innych firmach.
PORADY: 53    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres