www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Zakaz wypowiadania umów o pracę

redaktor 04 grudnia 2011 Zakaz wypowiadania umów o pracęPracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, pracownicy  w ciąży, pracownicy przebywającej na urlopie  macierzyńskim, pracownikowi korzystającemu  z urlopu wychowawczego.  

Pracownik w wieku przedemerytalnym

Na podstawie art. 39 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Od  dnia 1 czerwca 2004 roku ochrona ta obejmuje kobiety od 56 - 60 lat oraz mężczyzn od  61 - 65 lat.  

Co istotne, powyższa ochrona dotyczy również okresu 4 - letniego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (par.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach  lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43).

Potwierdza to wyrok Sądu  Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., I PKN 141/2001 (OSNP 2004 nr 5, poz. 86) : „Przewidziany w art. 39 KP zakaz wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje również pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego dla tej kategorii pracowników, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego”. Wyrok ten został wydany w innym stanie prawnym, jednakże jego treść w odniesieniu do obecnego stanu prawnego  pozostaje aktualna.

Wyjątek

W  razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy wyłączona zostaje ochrona pracowników wieku przedemerytalnym (art.41[1] par.1 K.p.). W przypadku zwolnień grupowych na podstawie  art.1 w zw. z art.5 ust.5 pkt 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami  stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników (Dz.U. z 2003 r., nr 90, poz. 844) są oni chronieni  przed zwolnieniem.

Ochrona pracownicy w ciąży i  w czasie urlopu macierzyńskiego

W art.177 par.1 K.p. ustawodawca zabrania wypowiadania  oraz rozwiązywania umów o pracę z pracownicami będącymi w ciąży oraz przebywającymi na  urlopie macierzyńskim. Co istotne, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownica ciąży niezdolną do pracy  dłużej niż  182 dni (art.  53 par.1 K.p.), ponieważ został wydłużony okres pobierania  zasiłku chorobowego  dla  pracownic w ciąży  ze 182 dni  do „(…) nie dłużej niż 270 dni” ( art.8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz.512).

Wyjątek stanowi:

1) rozwiązanie umowy o pracę  bez wypowiedzenia z winy pracownicy trybie  art.52 par.1 K.p. po wyrażeniu  zgody przez zakładową organizację związkową;
2) upadłość pracodawcy (niewypłacalność);
3) likwidacja pracodawcy

Zaświadczenie o ciąży

Stan ciąży pracownica powinna potwierdzić przedkładając pracodawcy  zaświadczenie lekarskie (art.185  par.1 K.p.).  Potwierdził w wyroku SN  z dnia 15 stycznia  1988 r., I  PRN 74/87 (Sł. Prac.1988, nr 5 str. 28 ): „Dla  ochrony  przed  wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę  kobiety w okresie ciąży  nie jest istotny termin wykazania  powyższej okoliczności, lecz wyłącznie  obiektywny  stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę”. Jest to istotne, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wynikający z art. 177 par. 1 K.p. zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995, nr 22, poz.  276).

 Ważne!

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownicę w ciąży oraz przebywającą na  urlopie macierzyńskim, wtedy, gdy nastąpiło sądowne ogłoszenie jego upadłości lub likwidacji. Pracodawca musi uzgodnić termin zwolnienia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową (art.41[1] par.1 K.p.). W przypadku zwolnień grupowych pracownice podlegają ochronie przed zwolnieniem (art. 1 w powiązaniu z art.5 ust.5  pkt 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Ochrona pracownika  na urlopie  wychowawczym

W  art. 186[1] par. 1 K.p. ustawodawca zakazuje  wypowiadania umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym. Obejmuje on okres od złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Wyjątki:

Od zasady podanej w przepisie  art. 186[1] par.1 K.p. istnieją wyjątki:

1) ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art.52 par.1 K.p.;
3) zwolnienia  grupowe  lub indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika (np. przyczyny ekonomiczno - organizacyjne, likwidacja stanowiska pracy).

Stanowisko Sądu Najwyższego

W Uchwale z dnia  15 lutego 2006 r., II PZP 13/05,(OSNP 2006,  nr 21-22, poz. 315) Sąd Najwyższy  stwierdził: „Przepisy art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 186[1] par. 1 zdaniu drugim K.p.”

Z uzasadnienia  uchwały wynika: ”(…) Przy przyjętej interpretacji pojęcia urlopu pracowniczego, o którym mowa w art. 41 k.p., przepis ten nie dotyczy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. Do pracowników tych odnosi się natomiast przepis art. 10 ust. 2, według którego w przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu”.

Podstawa prawna :

- art.39 K.p.;
- art.41 K.p.;
- art.41[1] K.p.;
- art.177 par.1 i par.4  K.p.;
- art.185 par. 1 K.p.;
- art. 186[1] par. 1 K.p.;
- wyrok SN  z dnia 15 stycznia 1988 r., I  PRN 74/87 (Sł. Prac. 1988, nr 5 str. 28);
- uchwała SN z dnia  15 lutego 2006 r., II PZP 13/05,(OSNP 2006, nr 21-22, poz. 315)

Stan prawny na 4 grudnia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: urlop macierzyński urlop wychowawczy ochrona przedemerytalna pracownica w ciąży
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres