www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Studia prawnicze   »   Zawody prawnicze w Polsce

redakcja 23 marca 2011 Zawody prawnicze w Polsce

Prokuratorzy 

W ramach polskiego systemu prawnego rozróżnia się oskarżycieli publicznych (prokuratorów) powoływanych przez Prokuratora Generalnego oraz oskarżycieli prywatnych uczestniczących w postępowaniach karnych, którzy, zgodnie z zasadami postępowania karnego, mogą wspierać oskarżyciela publicznego (biorą wówczas udział w postępowaniu jako oskarżyciele posiłkowi). 
Prawo polskie przewiduje funkcjonowanie różnych organów samorządu zawodowego. Należą do nich Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, zebrania prokuratorów i zgromadzenia prokuratorów przy prokuratorach apelacyjnych. Organy te mają jednak ściśle wewnętrzny i organizacyjny charakter, nie posiadają stron internetowych ani nie świadczą e-usług. Dalsze informacje na temat polskiej prokuratury dostępne są na stronie internetowej polskiego Prokuratora Generalnego ( http://www.pk.gov.pl/ ) 

Prokurator obowiązany jest postępować w ramach obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli. Prokurator, niezależnie od hierarchicznej organizacji prokuratury, jest niezależny podczas wykonywania obowiązków służbowych. Prokurator nie może angażować się politykę ani podejmować dodatkowego zatrudnienia oraz obowiązany jest do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Oskarżyciel publiczny zajmuje się przede wszystkim sprawami karnymi. W niektórych przypadkach uczestniczy on również w sprawach cywilnych dotyczących w szczególności ustalenia ojcostwa, pozbawienia władzy rodzicielskiej, orzeczenia o braku zdolności do czynności prawnych, oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego. W każdej prokuraturze okręgowej działa oskarżyciel publiczny specjalizujący się we współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

Sędziowie

W ramach polskiego systemu prawnego można wyróżnić sędziów zawodowych i ławników. Sędziowie zawodowi powoływani są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, będącej organem centralnym. Sędziowie są niezawiśli. Gwarancje ich niezawisłości stanowią immunitet sędziowski i odpowiedzialność dyscyplinarna przed organizacjami zawodowymi, którymi są: w pierwszej instancji - sądy apelacyjne, w drugiej instancji - Sąd Najwyższy). Istotną gwarancją niezawisłości sędziów są również kompetencje przyznane Krajowa Rada Sądownictwa, która, zgodnie z przepisami „strzeże niezawisłości sędziów”.  ( http://www.krs.pl/ ) 

Adwokaci

Adwokaci w Polsce świadczą usługi prawne mające na celu ochronę praw i wolności obywatelskich. Służą oni pomocą prawną i przygotowują opinie prawne. Gwarantują oni także reprezentację stron w sprawach karnych, cywilnych, z zakresu prawa rodzinnego oraz w sprawach z udziałem nieletnich, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Należy podkreślić, że w Polsce nie istnieje wskazana odgórnie specjalizacja zawodowa - prawnicy indywidualnie wybierają swoją dziedzinę działalności zawodowej. Ze względu jednak na to, że w przypadku sporów z udziałem osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej prawo polskie gwarantuje udział adwokata z urzędu, adwokat musi być w stanie świadczyć usługi prawne w sprawach związanych z rozmaitymi dziedzinami prawa. Istnieją 24 okręgowe rady adwokackie oraz Naczelna Rada Adwokacka działająca na szczeblu krajowym. Te organy samorządu zawodowego są odpowiedzialne za reprezentację i ochronę praw zawodowych adwokatów, rozwijanie ich umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleń dla aplikantów, ustanawianie i propagowanie zasad etyki zawodowej oraz zapewnianie ich przestrzegania.

Radcowie prawni

Radcowie prawni zapewniają obsługę prawną spółek, innych przedsiębiorstw, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Zakres świadczonych przez nich usług jest węższy w porównaniu z adwokatami. Zasadniczo, choć z pewnymi wyjątkami, nie reprezentują oni swoich klientów w sprawach karnych oraz w sprawach  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Samorząd zawodowy radców prawnych składa się z okręgowych izb radców prawnych i Krajowej Izby Radców Prawnych.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych ( http://www.radca.prawny.lex.pl/ ) 

Notariusze

Organy dyscyplinarne regulujące działalność notariuszy to Krajowa Rada Notarialna oraz okręgowe izby notarialne. Ministerstwo Sprawiedliwości ustala opłaty notarialne, prowadzi rejestr notariuszy, powołuje notariuszy na urząd, określa zakres ich kompetencji oraz jest uprawnione do odwoływania notariuszy. Dalsze informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej ( http://www.krn.org.pl/ ) 

Notariusze chronią zaufanie do transakcji prawnych oraz zapewniają legalność spisywanych przed nimi aktów. Jako osoby zaufania publicznego notariusze sporządzają akty, które muszą mieć formę notarialną (przykładowo w przypadku przeniesienia własności nieruchomości) lub którym strony pragną taką formę nadać. Notariusze dokonują również uwierzytelnienia; sporządzają oświadczenia, sporządzają protokoły, sprzeciwy dotyczące weksli i czeków, przechowują dokumenty, zabezpieczenia w gotówce i papiery wartościowe, na wniosek stron sporządzają streszczenia, wyciągi i kopie dokumentów oraz przygotowują projekty umów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Notariusze prowadzą działalność w prywatnych biurach notarialnych.

Komornicy sądowi

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym w obszarze właściwości sądu rejonowego. Komornicy zapewniają wykonywanie orzeczeń sądowych, dotyczących przykładowo konfiskaty mienia. Wykonywanie czynności przez komorników nadzoruje prezes sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Zob. także informacje na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej ( http://www.komornik.pl/ ) 

Referendarze sądowi

Referendarze sądowi są funkcjonariuszami publicznymi prowadzącymi postępowania związane z wnioskami o wpis do ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i krajowego rejestru sądowego. Referendarze sądowi uprawnieni są do podejmowania decyzji w sposób niezależny. Ich centralną organizacją jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych ( http://www.referendarz.pl/ ) 

Źródło : https://e-justice.europa.eu/

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: radca prawny adwokat prokurator sędzia
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1586    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres