www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Wskaźniki i stawki   »   Zryczałtowany dodatek energetyczny 2014 - dla kogo i w jakiej wysokości?

redaktor 08 lutego 2014 Zryczałtowany dodatek energetyczny 2014 - dla kogo i w jakiej wysokości?

Świadczenie to stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat za energię elektryczną. Dodatek energetyczny jest przyznawany na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.

Zobaczmy przepisy

W świetle art. 5c ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej”. Zgodnie z art. 3 pkt 13c)  niniejszego aktu prawnego jest nim  osoba, która ma  przyznany  dodatek mieszkaniowy na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966) oraz jest ona stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zobacz:

Dodatek mieszkaniowy 2014 - kto i kiedy może go otrzymać

... i wysokość dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (art. 5c ust. 2 UPE).

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. (M.P. 2013, poz. 963) -  wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł miesięcznie,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesięcznie,
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł miesięcznie.

Co istotne, wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Ważne!

Wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł. Powyższe wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 455, 1650) - ust. 53 części I załącznika do ustawy.

Od dokonania niniejszej opłaty są zwolnione osoby, które wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego, przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ( art. 7 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej).

Wymagane dokumenty

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrazliwego energii elektrycznej. Wniosek taki należy złożyć do instytucji wypłacającej dodatki mieszkaniowe (np. w ośrodku pomocy społecznej). Ustawodawca nie podał obowiazującego wzoru wniosku, zatem gmina może sama  taki wzór wprowadzić.

Wniosek powinien zawierać:

1) miejscowość i datę,

2) adres instytucji wypłacającej dodatki mieszkaniowe,

3) imię i nazwisko wnioskodawcy,

4) adres wnioskodawcy,

5) PESEL,

6) tytuł wniosku:  Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,

7) liczbę osób w gospodarstwie  domowym wnioskodawcy,

8) oświadczenie o tym, że na dzień złożenia wniosku wnioskodawca:

a) ma przyznany dodatek mieszkaniowy albo składa wniosek o jego przyznanie,

b) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej, z przedsiębiorstwem energetycznym,

c) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

9) podanie nr rachunku bankowego na który ma być przelewany dodatek energetyczny,

10) oświadczenie o podaniu  we wniosku prawdziwych informacji,

11) datę i podpis wnioskodawcy.

Osoba uprawniona wraz z wnioskiem o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego dołącza:

1) kopię  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej),

2) kopię dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji w kwocie 10 zł.

Zobacz:

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny - wzór

Dodatek energetyczny ośrodek pomocy przyznaje w drodze decyzji administracyjnej. Wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przez gminę do dnia 10 każdego miesiąca z góry. Wyjątek stanowi miesiąc styczeń w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku (art. 56 ust. 1 ustawy). Zryczałtowany dodatek energetyczny może być przekazany na rachunek bankowy wnioskodawcy, który podaje we wniosku albo wypłacony w kasie instytucji realizujacej wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

1) - art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 966 z pón. zm.),

2) - art. 5c ust.1,  art. 3 pkt 13c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238),

3) - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 21, 455, 1650),

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 267),

5) Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. (M.P. 2013, poz. 963).

Stan prawny na 8 lutego 2014 roku


 


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wskaźniki zmiany w prawie dodatek mieszkaniowy dodatek energetyczny
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres