www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Darmowe porady   »   Dodatek mieszkaniowy 2015 : kto i kiedy może go otrzymać

redaktor 12 kwietnia 2015 Dodatek mieszkaniowy 2015 : kto i kiedy może go otrzymać

Wniosek o dodatek mieszkaniowy może złożyć osoba, która posiada tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekuje na na przysługujący jej lokal zamienny lub socjalny, spełnia wymagane ustawą kryterium dochodowe oraz nie zajmuje dużego lokalu. O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się posiadając zaległości w opłacaniu czynszu.

Tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ).

Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe

Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45 zł. Na podstawie art. 3 niniejszej ustawy o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby u których średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Będą to osoby których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1) kwoty 1 540,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

2) kwoty 1 100,56 zł zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Z art. 3 ust. 3 ustawy za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Sprawdż:

Zryczałtowany dodatek energetyczny 2014 - dla kogo i w jakiej wysokości?

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osoby,

2) 40 m2 – dla 2 osób,

3) 45 m2 – dla 3 osób,

4) 55 m2 – dla 4 osób,

5) 65 m2 – dla 5 osób,

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Co ważne, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ( art. 5 ust. 3 ustawy). O wymogu zamieszkania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Z art. 5 ust. 5 ustawy  dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatki na mieszkanie

W świetle art. 6 ust. 1 i 2  ustawy, jeżeli  miesięczny dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego w gospodarstwie 1 osobowym lub 100% w gospodarstwie wieloosobowym, wtedy wnioskodawca musi przeznaczyć  na utrzymanie swojego mieszkania:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

W przypadku, gdy  miesięczny dochód na osobę wynosi 150-175% kryterium dochodowego w gospodarstwie 1-osobowym lub 100-125% w gospodarstwie wieloosobowym, wtedy wnioskodawca musi przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania :

1) 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;

3) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Są nimi miedzy innymi:

1) czynsz;

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;

3) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

4) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Ważne!

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się:

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Wymagane dokumenty

W  celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy w ośrodku pomocy społecznej złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. We wniosku należy poświadczyć w administracji domu ( np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa ) wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach brutto za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Ważne!

W celu weryfikacji wniosku  może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy.

Decyzja administracyjna

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Wpływa na konto administracji domu np. spółdzielni mieszkaniowej i pomniejsza w ten sposób zaległości czynszowe najemcy. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują go w kasie ośrodka.

W świetle art. 7 ust. 11 ustawy w wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 )

2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984)

Stan prawny na 11 kwietnia 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ustawa mieszkanie najemca dodatek mieszkaniowy
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres