www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Inne   »   Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

prawnik 16 marca 2012 Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Odpowiedź:

Kogo dotyczy:

Uprawnionymi do złożenia wniosku VZM-1, dotyczącego zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z przepisem art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, ze zm.), są osoby fizyczne, które:
1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, w związku z inwestycją polegającą na:
- budowie budynku mieszkalnego;
- nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
- remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
2) poniesione przez siebie wydatki mają udokumentowane fakturami VAT, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.,
3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
4) nie są podatnikami podatku VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego,
6) posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 1 ww. ustawy, pod pojęciem budynku mieszkalnego mieści się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

W Wykazie materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT o stawce 22 %, kotły centralnego ogrzewania o symbolu 28.22.12, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60), są wymienione pod pozycją 79.

Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć:

Należy złożyć pisemny wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 01.05.2004 r. - VZM-1 wraz z załącznikiem VZM-1/A (wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych) lub/i VZM-1B (wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczanych w ramach ulg mieszkaniowych).

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek, w dniu złożenia przez nią wniosku, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania – naczelnika urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków.

W przypadku małżonków, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację, wniosek może być złożony wspólnie albo odrębnie przez każdego z małżonków. Jednakże bez względu na sposób złożenia wniosku (tj. wspólnie lub odrębnie), wniosek musi być podpisany przez obojga małżonków. Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski o zwrot VAT do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani, o złożeniu przez siebie wniosku, zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię pozwolenia na budowę, a ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dołączyć również należy dokument potwierdzający takie prawo,
2) w przypadku remontu – tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
3) kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Wniosek o zwrot VAT może być złożony w dowolnym terminie, ale nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Źródło: www.izbaskarbowa.lodz.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: VAT budownictwo zwrot
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres