www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Podział majątku wspólnego ? kilka spraw (1)

redaktor 07 sierpnia 2015 Podział majątku wspólnego ? kilka spraw (1)

Zgodnie z art. 31 par. 1 zd. 1  Kodeksu  Rodzinnego i Opiekuńczego (KRiO) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może  dokonać podziału majątku wspólnego. Zabrania tego bowiem art. 35 KRiO. Co istotne, nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Najpierw ustaje wspólność majątkowa

W czasie trwania małżeństwa wspólność majątkowa ustanie wtedy, gdy:

a) małżonkowie ustanowią rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego (art. 47 par. 1 KRiO),

b) na wskutek żądania jednego z małżonków sąd  ustanowi rozdzielność majątkową ( art. 52 par. 1 KRiO),

c) nastąpi prawomocne orzeczenia separacji, jeżeli wspólność majątkowa istniała ( art. 54 par. 1 KRiO),

e) nastąpi ubezwłasnowolnienie przez sąd  jednego z małżonków (art. 53 par. 1 KRiO),

f) jeden z małżonków ogłosi upadłość ( art. 53 par. 1 KRiO)

Z mocy prawa sąd ustanowi rozdzielność majątkową w  przypadku : 

a) prawomocnego wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa cywilnego (jeżeli wspólność majątkowa istniała),

b) prawomocnego wyroku rozwodowego , lub orzeczenia o separacji (jeżeli wspólność majątkowa istniała),

c) śmierci jednego lub obojga małżonków.

Wyjątek

W pozwie rozwodowym albo w pozwie o separację strony mogą wnosić o rozstrzygnięcie w kwestii podziału majątku wspólnego. Z chwilą wniesienia powództwa wspólność majątkowa stron istnieje, ale skutki podziału majątku nastąpią dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub orzeczenia o separacji.  Co ważne, przeprowadzenie podziału majątku w niniejszych warunkach nie może spowodować „nadmiernej zwłoki w postępowaniu”  (art. 58 par. 3 w powiązaniu z art. 61[3]  KRiO).

Sprawdż:

Podział majątku małżonków w czasie rozwodu – czy jest możliwy?

... potem można dokonać podziału majątku wspólnego

W świetle art. 31 par. 2 KRiO  do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

Natomiast  z art. 33 KRiO  majątek osobisty  każdego z małżonków stanowią:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W literaturze podniesiono:  „Przez przedmioty majątkowe należy rozumieć prawa majątkowe, a także inne składniki, które mają wartość majątkową. Majątek wspólny tworzą jedynie aktywa, a nie długi, ponieważ one obciążają majątek i sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego długów nie dzieli (...)”. [1]  Potwierdza to Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 20 października 2011 r. IV CSK 53/2011: "W sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi".

Więcej orzeczeń SN :

Podział majątku wspólnego małżonków - wybór orzeczeń Sądu Najwyższego

Ważne!

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 34 KRiO).

Wysokość udziałów w majątku wspólnym

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym ( art. 43 par. 1 KRiO). Od niniejszej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek: „(...) z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Uwzględnia się wtedy „ także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym” (art. 43 par. 2 i 3 KRiO).

Literatura prawnicza wyjaśnia: „ Przez określenie „przyczynianie się małżonków do powstania majątku wspólnego” rozumie  się nie tylko działania małżonków prowadzące bezpośrednio do powiększenia substancji majątku wspólnego, ale  także całokształt ich starań o założoną przez zawarcie małżeństwa rodzinę  i zaspokojenie jej potrzeb”. [2] Nie  decydują bowiem o tym tylko dochody małżonków, ale także ich  nakład pracy włożonej  przy wychowaniu dzieci.

Przykład: Mąż pracuje zawodowa, a  jego żona nie jest nigdzie zatrudniona i wychowuje ich wspólne dzieci w wieku przedszkolnym.

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Objaśnienia

[1] Skiepko K. , Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego, Warszawa 2013, str. 102-103

[2] Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2010, str. 238

Podstawa prawna:

 - art. 31, art. 33, art. 35,  art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 7 sierpnia 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podział majątku rozwód poradnik rozwodowy separacja majątek wspólny
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres