www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Podział majątku   »   Podział majątku wspólnego ? kilka spraw (2)

redaktor 18 sierpnia 2015 Podział majątku wspólnego ? kilka spraw (2)

Regulacja prawna

Wniosek o podział majątku wspólnego może złożyć między innymi:

a) każde z małżonków, albo byłych małżonków,

b) spadkobiercy małżonków  po śmierci jednego z nich,

c) wierzyciel jednego z małżonków w sytuacji, gdy w postępowaniu egzekucyjnym zajął prawo do działu (podział majątku wspólnego) -  art. 912 par. 1 K.p.c.

d)  prokurator – art. 7 K.p.c.

... wymogi formalne wniosku

Wniosek  o podział majątku wspólnego rozpatrywane są przez sąd rejonowy wydział cywilny w okręgu którego majątek podziałowy jest położony (art. 507 w zw. z art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). W przypadku, gdy nieruchomość, która stanowi majątek wspólny małżonków znajduje się w okręgu kilku sądów , wnioskodawca ma prawo wybrać właściwy sąd. Powyższe wynika z dyspozycji zawartej w art. 43 par. 1 K.p.c. w  powiązaniu z art.  13 par. 2 K.p.c.

Wniosek o podział majątku wspólnego (postępowanie nieprocesowe) powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w art. 511 par. 1 w powiązaniu z art. 187 i 126 K. p.c. Istotna zmiana dotyczy, że zamiast powoda podaje się wnioskodawcę, a zamiast pozwanego uczestnika/uczestników postępowania.

Zgodnie z art. 126 K.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

We wniosku o podział majątku wspólnego należy:

1) podać oraz udokumentować na jakiej podstawie ustała wspólność majątkowa ( np. rozwód – odpis wyroku, separacja – odpis orzeczenia),

2) podać składniki majątku wspólnego ( nieruchomości: np. działka rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym lub niezabudowana, ruchomość: np. samochód),

3) oznaczyć składniki majątku wspólnego ( np. nieruchomość – odpis z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów),

4) zaproponować podział majątku wspólnego (np. ustalić równe lub nierówne udziały w majątku wspólnym).

Składając wniosek  o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej z art. 567 par. 1 K.p.c. strona może wnosić  o ustalenie nierównych  udziałów w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego  lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Literatura prawnicza podkreśla: „We wniosku mogą znależć  się również sugestie wnioskodawcy co do spłat i dopłat, terminów ich zapłaty i wysokości oraz sposobu zabezpieczenia, o których jednak sąd ma obowiązek  orzec z urzędu”. [1]

Zobacz:

Wniosek o podział majątku wspólnego - wzór

... oraz opłata

Od wniosku o podział majątku wspólnego pobierana jest przez sąd  opłata stała w wysokości 1.000 zł. W przypadku, gdy  wniosek zawiera zgodny podział majątku , wtedy sąd pobierze opłatę w kwocie 300 zł. Powyższe wynika z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 90, poz. 594 ze zm.).

Pomoc z urzędu

Na podstawie art. 126[2] par. 1 K.p.c. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego strona nie dokonała należnej opłaty. Jeżeli wnioskodawca (osoba fizyczna) znajduje się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych  może  zostać zwolniona przez sąd od ich ponoszenia. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można dostarczyć do sądu przed złożeniem wniosku o podział majątku wspólnego albo razem z wnioskiem. Należy w nim opisać sytuację materialną siebie i rodziny, podać wysokości dochodów i  wydatków oraz je udokumentować. 

Do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodachi żródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych. Aktualny wzór takiego oświadczenia zawiera rozporządzenie ministra sprawiedliwości  z dnia 15  kwietnia 2010 r. ( Dz.U. z 2010, nr 65, poz. 419). Formularz oświadczenia można otrzymać w biurze podawczym sądu albo ściągnąc ze strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości  (Zakładka : Formularze).

Więcej informacji:

Sąd pomoże - komu i kiedy?

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Objaśnienie

[1] Skiepko K., Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, Warszawa 2013, str. 56

Podstawa prawna:

- art. 126, art. 187, art. 511 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny 18 sierpnia 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: podział majątku rozwód poradnik rozwodowy separacja majątek wspólny
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres