www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wynagrodzenie   »   Wynagrodzenie urlopowe.

redakcja 24 września 2010 Wynagrodzenie urlopowe.

Wynagrodzenie urlopowe jest obliczone na podstawie wynagrodzenia oraz innych świadczeń, które wynikają z umowy o pracę. Jeżeli oprócz umowy o pracę pracownik realizuje umowę cywilnoprawną, wtedy wynagrodzenia z niej nie bierze się pod uwagę.

Czego nie bierze się pod uwagę

Z treści  par. 6. rozporządzenia  wynika, że przy ustaleniu wynagrodzenia urlopowego  nie  bierze się pod uwagę:1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, 2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, 3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego, 7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 8) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej, 9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, 10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Paragraf 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 2009 r.  nr 174, poz. 1353) stanowi, że Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nie uwzględnia się należności przysługujących pracownikowi zgodnie z przepisami o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców — w okresie objęcia go przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy”. Przepis ten odnosi się do świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub środków pochodzących z Funduszu Pracy należnych pracownikowi w związku z objęciem jego pracodawcy ustawą z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U.  z 2009 r. nr 125, poz. 1035) ( przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy ).

Zatem przy obliczaniu wynagrodzenia za wypoczynek lub jego ekwiwalentu uwzględnia się tylko wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę. Pomija się powyższe subsydia pomocowe.  Jest to przepis obowiązujący do 31 grudnia 2011r.

Składniki wynagrodzenia urlopowego

Jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia urlopowego to, można je podzielić na: 1)  stale składniki wynagrodzenia  ( par.  7  rozporządzenia); 2) składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (par. 8  rozporządzenia); 3) składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (par. 12 rozporządzenia).

Przykład

Pani Ewa jest zatrudniona na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze kwocie 1400 zł brutto plus miesięczną premię regulaminową 10 %, czyli 140 zł. W lipcu pani Ewa była  10 dni na urlopie  wypoczynkowym.  Jej wynagrodzenie urlopowe nie zmieni się, ponieważ składniki wynagrodzenia określone zostały w stałej stawce miesięcznej. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w par. 7 rozporządzenia urlopowego tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Wynika z niego, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego odbywa się w następujący sposób:

1. Ustalamy podstawę wymiar wynagrodzenia za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik skorzysta z urlopu (sumujemy wynagrodzenia za ten okres). 2. Otrzymany wynik dzielimy przez liczbę godzin, w okresie, z którego ustalona została podstawa (sumujemy  godziny pracy za okres 3 miesięcy poprzedzających wypoczynek pracownika). 3. Ustalimy w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy. 4. Wynagrodzenie to należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. (par.  9 ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Zobaczmy przykład

Pracownik firmy X pracuje codziennie od poniedziałku do piątku. Wynagradzany jest według stawki godzinowej. Otrzymuje on w każdym miesiącu zmienną premię zadaniową. W dniach od 19 do 23 lipca 2010 r. wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Policzmy jego wynagrodzenie urlopowe:

1. Podstawą wymiaru wynagrodzenia urlopowego pracownika firmy X jest wynagrodzenie brutto wypłacone za 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik korzystał z wypoczynku, czyli wynagrodzenie za czerwiec, maj i  kwiecień 2010 ( 2.200 zł za czerwiec + 2.000 zł za maj + 2.150 zł za kwiecień), czyli 6.350 zł . 2. Sumujemy teraz godziny pracy w czerwcu, maju, oraz kwietniu 2010 r., czyli dodajemy 168godz. (czerwiec) +152 godz.(maj) + 168 godz. (kwiecień). Daje nam to wynik 488 3. W okresie od czerwca do kwietnia br. pracownik otrzymał wynagrodzenie w kwocie 6.350 zł za 488 godzin pracy. 4. Obliczamy teraz stawkę za 1 godzinę wypoczynku pracownika. W tym celu dzielimy ustaloną podstawę wymiaru wynagrodzenia za  3 miesiące   przez ilość  godzin pracy  w tym okresie, czyli  6.350 : 488 = 13.00  ( w zaokrągleniu). Stawka godzinowa za urlop pracownika firmy X wynosi 13.00 zł brutto. 5. Obliczamy wynagrodzenie za czas urlopu pracownika. Wykonujemy dwa  działania matematyczne: 1) 5 dni x 8 godzin = 40 ; 2) 13.00 zł x 40 = 520 zł. Wynagrodzenie za 5 dni urlopu wypoczynkowego pracownika firmy X. wyniesie 520 zł. Podana  kwota  stanowi wartość brutto.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wynagrodzenie urlop
Ocena: 4,04
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1561    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres