www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Klauzula wykonalności - jakie ma brzmienie i do czego uprawnia?

redaktor 17 stycznia 2014 Klauzula wykonalności - jakie ma brzmienie i do czego uprawnia?

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. W świetle tego przepisu tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Sprawdż:

Tytuł egzekucyjny a postępowanie egzekucyjne

Treść klauzuli wykonalności

Zgodnie z art. 783  par. 1 K.p.c. klauzula wykonalności powinna zawierać stwierdzenie, że tytuł uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności określone zostało w  par. 1 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. z 2012 r. , poz. 443):  „W  imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia .............. 20 ....... r. Sąd ................. w ................... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/ w zakresie .................. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy".

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 3 maja 2012 r. razem z nowelą  Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa  z dnia 16 września  2011 r.  o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1381).

Ustalenie nr PESEL lub NIP albo KRS

W dniu 14 sierpnia 2013 r., weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Na podstawie art. 783 par. 2 K.p.c. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2013 r., poz. 859).

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli
wykonalności (Dz. U. poz. 443) po par.  2 dodany został  par. 2[1] , który stanowi:
„ W treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się:
1) numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji
lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.”

Ważne!

Znowelizowane rozporządzenie dotyczy wszystkich klauzul wykonalności na wyrokach i nakazach zapłaty sprzed i po nowelizacji K.p.c.

Konieczny wniosek wierzyciela

W celu uzyskania  klauzuli wykonalności wierzyciel musi złożyć do sądu stosowny wniosek.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinien zawierać:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę i adres sądu, który wydał  tytuł egzekucyjny;

3) oznaczenie wierzyciela (imię, nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP/KRS);

4) oznaczenie dłużnika (imię, nazwisko/nazwa, adres, PESEL/NIP/KRS);

5) sygn. akt postępowania sądowego;

6) tytuł wniosku: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu/nakazowi zapłaty;

7) treść wniosku;

8) uzasadnienie;

9) podpis wierzyciela lub jego pełnomocnika;

10) załącznik (tytuł egzekucyjny).

Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten sąd opatrzy tzw. klauzulą wykonalności.

Zobacz:

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu - wzór

Nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie póżniej jednak  niż w terminie 3 dni  od dnia jego złożenia. Klauzulę wykonalności sąd nadaje jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Wyjątek stanowi tytuł egzekucyjny, zasądzający alimenty. Tutaj sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręczany jest wtedy wierzycielowi również z urzędu (art. 1082 K.p.c.). Co ważne, z art. 782 par. 2 K.p.c. nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym  sąd nadaje klauzulę wykonalności także  z urzędu niezwłocznie  po jego uprawomocnieniu się.

Uproszczona forma klauzuli wykonalności

W dniu 8 marca 2013 r. do Sejmu RP został skierowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1323). Zaproponowano  w nim przepis dopuszczający możliwość nadania tzw. uproszczonej klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu oraz ugody sądowej.

Zgodnie z art. 783 par. 3 ustawy nowelizującej postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności  tytułom egzekucyjnym jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji przez umieszczenie na tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie. Na oryginale orzeczenia umieszczona będzie wzmianka o nadaniu klauzuli wykonalności.

Co ważne z art. 783 par. 4 noweli ustawy jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie teleinformatycznym  i opatrzenie jej podpisem elektronicznym sędziego, który wydaje postanowienie.

W dniu 10 stycznia 2014 r. na 58 posiedzeniu Sejmu Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/1323_u.htm). Została ona skierowana teraz do Senatu.

Uprawnienie wierzyciela

Mając w ręku tytuł wykonawczy wierzyciel może skierować go do egzekucji. W tym celu składa wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym w oryginale do wybranego przez siebie komornika.

Przeczytaj:

Wierzyciel chce odzyskać swój dług - w jaki sposób? (2)

Wierzyciel, który składa do komornika wniosek egzekucyjny powinien wiedzieć, czy dłużnik  będący osobą fizyczną żyje lub firma dłużnika jako osoby prawnej  istnieje na rynku. Jeżeli dłużnik zmarł przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, wówczas egzekucja jest niecelowa. 

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 776, art. 781[1], art. 782 par. 2, art. 783  par. 1 i 2, art. 1082 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 17 stycznia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie egzekucyjne klauzula wykonalności poradnik wierzyciela uproszczona klauzula wykonalności
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres