www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - maj

redaktor 07 czerwca 2016 Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - maj

Niektóre klauzule zawierają komentarz.

Sprawdż także:

Klauzule niedozwolone 2016 - handel elektroniczny - kwiecień

I. Postanowienia ogólne

1. Numer wpisu: 6434, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sprzedawca dołożył wszelkich starań by witryna sklepu funkcjonowała prawidłowo i aby opisy oraz dane umieszczone w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, jak i za odbiegający od prezentacji produktów na zdjęciach ich wygląd faktyczny"  - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 155/16.

Komentarz:

Klauzula o numerze 6434 mieści się w katalogu  klauzul  zawartych w  art. 385[3]  pkt 4 Kodeksu cywilnego, ponieważ przewiduje postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy. Konsument, który nabywa  towar przez Internet nie ma możliwości jego bezpośredniego obejrzenia i sprawdzenia. Stąd też przedsiębiorca powinien na stronie swojego sklepu zamieszczać aktualne zdjęcia  oferowanych towarów.

2. Numer wpisu: 6409, data wpisu: 5 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zakup w sklepie internetowym www.marketbiurowy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt XVII AmC 961/15.

II. Złożenie Zamówienia

1. Numer wpisu: 6432, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Wypełnianie i wysłanie formularza oznacza również zapoznanie się z Regulaminem i akceptację warunków w nim zawartych"  - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 32030/13.

III. Dostawa towaru

Numer wpisu: 6411, data wpisu: 5 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep nie odpowiada za opóźnienie w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora (firmy kurierskiej bądź poczty)" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 29/16.

Komentarz:

Klauzula o numerze 6411 mieści się w katalogu  klauzul  zawartych w  art. 385[3]  pkt 2 Kodeksu cywilnego, ponieważ wyłącza lub istotnie ogranicza odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie zobowiązania. Postanowienie to ogranicza odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta za nienależyte wywiązanie się z umowy przez spedytora. Zgodnie z art. 548 KC par. 3 Kodeksu cywilnego  jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Powyższe oznacza, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za przesyłkę od  jej nadania do chwili odebrania. Chodzi tutaj o terminowe jej dostarczenie oraz brak uszkodzeń w czasie transportu.

IV. Reklamacja z tytułu rękojmi

1. Numer wpisu: 6435, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna, klient pokrywa koszty oględzin w wysokości 30 zł" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 132/16.

2. Numer wpisu: 6417, data wpisu: 6 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 23253/13.

3. Numer wpisu: 6413, data wpisu: 6 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania reklamowanego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2 niniejszego regulaminu paczką lub przesyłką ekonomiczną (standardową)"  - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 1866/14 .

V. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6439, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Koszt dostawy (...) ponosi Kupujący i nie podlegają zwrotowi" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 14964/13.

 2. Numer wpisu: 6433, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrot towarów Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 32031/13.

3. Numer wpisu: 6428, data wpisu: 13 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem info@grafitlublin.pl. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 21971/13.

Komentarz:

Klauzula o numerze wpisu 6428 zawiera niezaktualizowany zapis kilku postanowień regulaminu sklepu internetowego w zakresie prawa odstąpienia od umowy.  W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827). Utraciła wtedy moc prawną m.in. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012.1225). W związku z wejściem nowej ustawy konsumenckiej przedsiębiorcy do 25 grudnia 2014 r. mieli obowiązek dostosować regulaminy swoich sklepów internetowych do nowych przepisów. Nowe obowiązki informacyjne zostały podane w art. 12 PrKonsU. Stary regulamin sklepu internetowego przedsiębiorca ma obowiązek "przechowywać" 2 lata od wejścia nowej ustawy konsumenckiej. 

4. Numer wpisu: 6426, data wpisu: 13 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Do zwracanego towaru musi być załączony podpisany oryginał faktury VAT oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wartości towaru" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 21411/13.

Komentarz:

Abuzywność  klauzuli o numerze 6426 polega na uzależnieniu przez przedsiębiorcę przyjęcia zwracanego towaru od załączenia  podpisanej oryginalnej faktury VAT.

Przedsiębiorca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia wraz ze zwracanym  podpisanej faktury VAT. Może wymagać jedynie faktu udokumentowania dokonanego  zakupu poprzez wyciąg z rachunku bankowego, wyciąg z karty płatniczej albo korespondencję mailową.

5. Numer wpisu: 6403, data wpisu: 5 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrot należności za zwrócony towar, pomniejszonej o poniesione przez sklep koszty dostawy towaru do klienta (również w przypadku ofert typu "dostawa gratis") nastąpi (...)"  - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 30/16.

6.  Numer wpisu: 6398, data wpisu: 2 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Towar zakupiony w naszym sklepie inetrnetowym może być zwrócony w terminie do 10 dni roboczych od czasu otrzymania paczki przez klienta. Zwrotowi podlega towar nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 stycznia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2101/14.

VI. Polityka prywatności

1. Numer wpisu: 6436, data wpisu: 25 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 34573/13.

VII. Postanowienia końcowe

1. Numer wpisu: 6418, data wpisu: 6 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

"Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od chwili ich opublikowania na witrynie. Klienci zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt XVII AmC 1554/14.

Komentarz:

Abuzywność klauzuli o numerze 6418 polega na uprawnieniu przedsiębiorcy do zmiany regulaminu sklepu internetowego bez wcześniejszego  poinformowania o tym konsumenta oraz  podania okresu przejściowego. Sprzedawca nie może  narzucać klientom, żeby co jakiś czas czytali tenże regulamin w celu zapoznania się z wprowadzanymi  zmianami.

Klauzula ta w myśl  art. 385[3] pkt 10 Kodeksu cywilnego  jest przykładem niedozwolonego postanowienia  umownego, które uprawnia kontrahenta konsumenta tj. przedsiębiorcę  do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie i odpowiedniego terminu wypowiedzenia.

Przedsiębiorca ma prawo zmienić regulamin swojego  e - sklepu np. z powodu zmiany przepisów konsumenckich. Może też zmienić niektóre punkty w tym regulaminie przykładowo w przypadku zmiany adresu swojej siedziby, lub rozszerzenia swojej działalności.

W Rejestrze UOKiK jest już  podobne postanowienie niedozwolone o numerze 1857 z  dnia 25 lutego 2010 r. o numerze 1857 : "Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień” – wyrok SOKiK z dnia 29 października  2009 r., sygn. akt XVII AmC 574/09.

2. Numer wpisu: 6401, data wpisu: 5 maja 2016 r., branża: handel elektroniczny

 "Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sprzedającego" - wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 marca 2016 r., sygn. akt XVII AmC 867/15.

Przedsiębiorco !

Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.

Regulaminy zgodne z prawem w 2016 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sklep internetowy regulamin sklepu internetowego Klauzule niedozwolone: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2016
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres