www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Umowa najmu okazjonalnego - wzór

redakcja 17 kwietnia 2012 Umowa najmu okazjonalnego - wzór

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO 

zawarta w dniu __________ r.

pomiędzy __________________________zamieszkałym__________ legitymującym się dowodem osobistym nr__________ zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”,

a

___________________________ zamieszkałym____________ legitymującym się dowodem osobistym nr________________ zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”

§1

1)   Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu położonego przy ul. ____________ nr_______ o powierzchni _________m2.

2)   Wynajmujący oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

3)   Wynajmujący oświadcza że oddaje lokal o którym mowa powyżej Najemcy do używania.

4)   Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres _____.

5)   Wydanie lokalu Najemcy nastąpi w dniu _____.

6)   Wynajmujący zobowiązuje się zgłosić niniejszą umowę właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego

§2

1)   Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu  miesięczny czynsz w wysokości _____ zł (słownie:___________ złotych). Czynsz płatny będzie z góry, do ____ dnia miesiąca na konto bankowe Wynajmującego o numerze ______.

2)   Wynajmujący oświadcza, że pobrał od wynajmującego kaucję zwrotną na zabezpieczenie swoich należności w wysokości ______. Kaucja podlega zwrotowi w terminie miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

3)   Koszty utrzymywania lokalu w stanie niepogorszonym a także mediów (energii elektrycznej, gazu, wody) obciążają Najemcę. Najemca zobowiązuje się pokrywać wymienione koszty terminowo.

§3

1)   Najemca zobowiązuje się do opróżnienia lokalu w stanie niepogorszonym po rozwiązaniu umowy najmu.

2)   Najemca zobowiązuje się do nie wynajmowania lokalu osobom trzecim bez wyrażonej na piśmie zgody Wynajmującego.

§4 

1)      Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach z których każda strona otrzymuje po jednym.

2)      Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą pod rygorem nieważności dokonywane na piśmie.

1)   W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

2)      Załączniki  do niniejszej umowy stanowią:

  1. Notarialne oświadczenie Najemcy z dnia ____r. o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia lokalu,
  2. Wskazanie lokalu, w którym Najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  3. Oświadczenie właściciela lokalu o którym mowa w punkcie 2., o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim Najemcy.

   ____________          ____________
     Wynajmujący                 Najemca

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: najem umowa najmu najem mieszkania najem okazjonalny
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1602    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres