www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Ubezpieczenia   »   Wzór pozwu o zapłatę za szkodę powstałą z tytułu wykonywania działalności agencyjnych (multiagent)

prawnik 30 stycznia 2012 Wzór pozwu o zapłatę za szkodę powstałą z tytułu wykonywania działalności agencyjnych (multiagent)

Warszawa, dnia ……………..r.

Sąd Okręgowy
Wydział  … Cywilny1
ul. ……
01 - 234

Powód: Jan Kowalski
ul. Piękna 125 m. 13
00 – 100 Warszawa 

Pozwany: Andrzej Nowak
Agencja Ubezpieczeniowa2
Andrzej Nowak
ul. ……………………..
05 – 678 ………………

Wartość przedmiotu sporu: 180.000 zł.

Pozew o zapłatę

Wnoszę o:
1) zasądzenie od pozwanego Andrzej Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego pod firmą Agencja Ubezpieczeniowa Andrzej Nowak z siedzibą w ………………., przy ul. ……………….., na rzecz powoda Jana Kowalskiego kwoty 180.000 zł. (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10 stycznia 2010 r. do dnia zapłaty3,
2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych,
3) stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wnoszę o przypozwanie Zakładu Ubezpieczeń XYZ S.A., z którym pozwany zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych,
4) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powoda.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2009 roku powód wykupił ubezpieczenie AC w Zakładzie Ubezpieczeń za pośrednictwem Agencji Ubezpieczeniowej Andrzej Nowak, z siedzibą w …………….., przy ul. ………………………... Zawarta przez powoda umowa ubezpieczenia została stwierdzona polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, wystawioną przez Andrzeja Nowaka, działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń. Zgodnie z treścią zawartej umowy ubezpieczenia, wskazana na polisie suma ubezpieczenia wynosiła 180.000 zł. Zaś okres ubezpieczenia obejmował okres od dnia 6 maja 2009 roku do dnia 5 maja 2010 roku. Zawarta przez powoda umowa ubezpieczenia obejmowała ryzyko utraty auta wskutek kradzieży. Składka została opłacona przez powoda jednorazowo, karta płatniczą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, co zostało odnotowane na polisie AC 123456789.

Dowód: Polisa nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku wystawiona przez Andrzeja Nowaka, działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń z siedzibą w ………………., przy ul. ………………

Dowód: Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC Zakładu Ubezpieczeń, mające zastosowanie do zawartej przez powoda umowy ubezpieczenia AC, stwierdzonego polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, wystawioną przez Andrzeja Nowaka działającego jako agent ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń.

W nocy z 9 na 10 dnia grudnia 2009 r. doszło do kradzieży, stanowiącego własność powoda samochodu osobowego marki … o nr rej. XYZ 123A.

Powód niezwłocznie po stwierdzeniu kradzieży auta zgłosił szkodę Zakładowi Ubezpieczeń, jak również powiadomił o fakcie kradzieży Policję.

Dowód: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży, dokonanego w dniu 10 grudnia 2010 roku na Komisariacie Policji w ……………, przy ul. ………………...

W odpowiedzi na powiadomienie zakładu ubezpieczeń przez powoda o fakcie kradzieży ubezpieczonego auta, Zakład Ubezpieczeń przesłał powodowi oświadczenie, w którym uchylił się od skutków prawnych zawartej za pośrednictwem pozwanego umowy ubezpieczenia AC, stwierdzonej polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku, z uwagi na przekroczenie przez pozwanego granic pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń. W uzasadnieniu Zakład Ubezpieczeń poinformował powoda, iż pozwany agent Andrzej Nowak był umocowany do zawierania w imieniu i na rzecz Zakładu Ubezpieczeń umów ubezpieczenia AC, w których suma ubezpieczenia nie przekraczała 150.000 zł. W przypadku umowy zawartej z powodem, suma ubezpieczenia wynosiła 180.000 zł., a więc pozwany przekroczył zakres udzielonego mu pełnomocnictwa. Stosownie do dyspozycji art. 7603 kc, w razie gdy agent zawierający umowę w imieniu dającego zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umowę uważa się za potwierdzoną, jeżeli dający zlecenie niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy nie oświadczy klientowi, że umowy nie potwierdza. W związku z powyższym Zakład Ubezpieczeń oświadczył, iż nie potwierdza umowy ubezpieczenia AC stwierdzonej polisą nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku zawartej przez powoda, w następstwie czego odmówił wypłaty odszkodowania.

Dowód: pismo Zakładu Ubezpieczeń z dnia 16 grudnia 2009 roku.

W dniu 5 lutego 2010 roku powód otrzymał zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia prowadzonego w sprawie zgłoszonej przez powoda kradzieży auta, z uwagi na niewykrycie sprawców.

Dowód: postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 1 kutego 2010 roku.

Wobec powyższego niewątpliwym jest, iż wskutek kradzieży auta powód doznał szkody majątkowej. W przypadku ważnie zawartej umowy ubezpieczenia AC zobowiązanym do naprawienia szkody w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej byłby Zakład Ubezpieczeń. Z powodu odmowy wypłaty odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń z uwagi na przekroczenie przez pozwanego udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń zakresu umocowania, jak również z powodu niewykrycia sprawcy kradzieży odpowiedzialność za szkodę ponosi pozwany.

Niewątpliwym jest, iż brak możliwości uzyskania przez powoda odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia AC jest następstwem działania pozwanego, który zawierając z powodem umowę ubezpieczenia przekroczył zakres umocowania udzielonego mu przez Zakład Ubezpieczeń. Tak więc odpowiedzialność za szkodę powstałą w mieniu powoda ponosi pozwany. Podstawą odpowiedzialności pozwanego stanowi przepis art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w myśl którego agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania tych czynności wyrządzone klientowi, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Co do rozmiarów szkody należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego w kwestiach dotyczących m.in. uprawnień poszkodowanego oraz wysokości odszkodowania, w szczególności norma art. 361 kc wskazująca, że zobowiązany do naprawienia szkody powinien pokryć wszelkie koszty pozostające w związku przyczynowym ze szkodą. Tym samym dochodzona pozwem kwota stanowi wartość szkody w rozumieniu art. 361 kc jaką stanowi wartość pojazdu według stanu z dnia zdarzenia.

Dyspozycja art. 361 kc wskazuje, iż prawo polskie statuuje zasadę pełnego odszkodowania. Oznacza to, iż w razie zaistnienia szkody zobowiązany do jej naprawienia ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty będące następstwem zdarzenia. Miernikiem wartości majątkowej rzeczy jest pieniądz, a jej weryfikatorem rynek. Rzecz zawsze ma taką wartość majątkową, jaką może osiągnąć na rynku.

Z przepisu art. 361 § 2 kc wynika zatem obowiązek pełnej kompensacji szkody, a więc wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości rynkowej auta z dnia zdarzenia.

Mając na uwadze powyższe rozważania oraz powołane przepisy, żądanie pozwu jest zasadne.

Stosownie do treści art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wnoszę również o przypozwanie Zakładu Ubezpieczeń XYZ S.A., z którym pozwany zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Jan Kowalski

Załączniki:

 1. Odpis pozwu;
 2. Polisa nr AC 123456789 z dnia 5 maja 2009 roku;
 3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia AC Zakładu Ubezpieczeń;
 4. Potwierdzenie zgłoszenia kradzieży, dokonanego w dniu 10 grudnia 2010 roku na Komisariacie Policji;
 5. Pismo Zakładu Ubezpieczeń z dnia 16 grudnia 2009 roku;
 6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 1 kutego 2010 roku.

1 Sąd Rejonowy jest właściwy w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu (wartość dochodzonego roszczenia) nie przekracza kwoty 75.000,00 zł. W przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż kwota 75.000,00 zł, właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Okręgowy.

2 Przyjmujemy założenie, iż pozwany świadczy pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń z Działu II (stanowiącego załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (tzw. multiagent). Na podstawie przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent taki podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

3 Stosownie do dyspozycji art. 817 §1 zakład ubezpieczeń ma 30-dniowy termin na wypłatę odszkodowania, licząc od dnia powstania szkody.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ubezpieczenia pozew o zapłatę szkoda z tytułu działalności multiagenta
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres