www.prawnik-online.eu   »   Tag: kodeks
TAG: kodeks
WYNIKÓW: 693
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 4 Rejestr wyborców
Art. 18. § 1. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. § 2. Rejestr wyborców stanowi zbiór danych osobowych z ewidencji ludności, o których mowa w § 7. W...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 5 Spis wyborców
Art. 26. § 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. § 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 5a Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym
Art. 37a. § 1. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych, o...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 6 Przepisy wspólne dla głosowania
Art. 38. § 1. Głosować można osobiście, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7. § 2. Głosowaniem osobistym jest również głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania, o których mowa w art. 14 § 1.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 7 Głosowanie przez pełnomocnika
Art. 54. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 7a Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych
Art. 61a. § 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może...
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 8 Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą
Art. 62. Wyborca, o którym mowa w art. 35 § 1, może głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości oraz zasadach głosowania korespondencyjnego konsul podaje łącznie z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 16 § 3.
prawnik   |   26 lutego 2012
Dział I Rozdział 9 Ustalanie wyników głosowania w obwodzie
Art. 69. § 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1