www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Sąd pracy   »   Pozew do sądu pracy - jak napisać, co zawiera ?

redakcja 20 października 2011 Pozew do sądu pracy - jak napisać, co zawiera ?

AKTUALIZACJA:

Sporządzanie pism procesowych – zmiany w K.p.c. od dnia 7 lipca 2013 roku

Wymaganie formalne pisma procesowego

Pozew do sądu pracy powinien spełniać wymagania pisma procesowego. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art.126 par. 1 K.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności; 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 5) wymienienie załączników.

W przepisie art. 187 par. 1 i 2 K.p.c. czytamy, że pozew powinien zawierać również: 1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie; 3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności; 4)  przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda; 5) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 6) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu;

Elementy pozwu

Na gruncie prawa pracy prawidłowo sporządzony pozew do sądu pracy powinien zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Sądu Rejonowego lub Sądu Okręgowego ; 2) dane adresowe stron tj. powoda (np. pracownik)  oraz pozwanego (np. pracodawca); 3) określenie żądań, zaś w sprawach majątkowych należy podać wartość przedmiotu sporu (art. 23[1] K.p.c.); 4) uzasadnienie roszczeń oraz dołączenie na nie dowodów; 5) czytelny podpis; 6) dołączenie kserokopii odpisu pozwu i załączników dla strony pozwanej.

Należy pamiętać o zalączeniu pełnomocnictwa

Co ważne, jeżeli pozew składa pełnomocnik powoda, wówczas należy dołączyć jego pełnomocnictwo. W takim przypadku pozew podpisuje pełnomocnik

Dodatkowe elementy

Pozew może zawierać również: inne składniki dodatkowe: 1) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda (art. 187 par. 2 K.p.c); 2) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych; 3) polecenie pozwanemu dostarczenia na  rozprawę akt osobowych pracownika; 4) wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 339 K.p.c., czyli  niestawiennictwo się strony pozwanej na rozprawie, mimo jej prawidłowego oraz terminowego powiadomienia, nie branie aktywnego udziału w rozprawie; 5) nadanie  z urzędu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności wydanemu zaocznie lub z uznania (art. 333 par. 1 pkt 2 i 3  K.p.c.); 6) przyznanie adwokata z urzędu (art. 117 par. 4, par. 5  K.p.c.)

Niekiedy pozew trzeba poprawić

Pozew po wpłynięciu do sądu pracy zostaje zarejestrowany, sprawa otrzymuje sygnaturę akt. Jeżeli występują w pozwie braki formalne, wówczas sąd wzywa do ich uzupełnienia w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pisma (art. 130 par. 1 K.p.c.).

Koszty sądowe

Pozew wnoszony przez pracownika do sądu pracy I instancji jest zwolniony od kosztów sądowych. Z art. 96 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -  tekst  jedn.: Dz.U. z  2010  r., nr 90, poz.  594 (dalej: ustawa) wynika : „Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych (...)  4) pracownik wnoszący powództwo (...).”  Co istotne, w sprawach z zakresu prawa pracy, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową (art. 35 ust. 1 ustawy).

Odpowiedź na pozew 

Strona pozwana (pracodawca) po otrzymaniu odpisu pozwu i załączników powinna odpowiedzieć na pozew. W tym piśmie procesowym skierowanym do sądu i podanym do wiadomości powoda (pracownik) pracodawca ustosunkowuje się do roszczeń oraz żądań wniesionych w pozwie. Może on również zgłaszać w nim swoje zarzuty .

Gotowe pozwy w sprawach z zakresu prawa pracy

Jeżeli szukają Państwo gotowych pozwów/pism w sprawch z zakresu prawa pracy zapraszamy do działu WZORY PISM, w którym znajdą Państwo gotowe do wypełnienia wzory pozwów. Gotowych wzorów szukać mogą Państwo również w naszej księgarni prawnej, w której znajdą Państwo setki pism i umów z każdej dziedziny prawa.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie przed sądem pozew K.P.C.
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres