www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Sąd pracy   »   Pozew o przywrócenie do pracy - wzór z omówieniem

redaktor 01 stycznia 2012 Pozew o przywrócenie do pracy - wzór z omówieniemNaruszenie prawa


Na podstawie art. 30 par. 4 Kodeksu pracy (dalej: K.p ) w przypadku wypowiedzenia umowy bezterminowej lub jej rozwiązania  w trybie natychmiastowym.) pracodawca jest obowiązany  do uzasadnienia  podjętej decyzji. Musi być konkretne i zrozumiałe dla pracownika.

Zdarza się, że pracodawca narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę poprzez:

1) niezachowanie  formy pisemnej ;
2) ogólne uzasadnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony;
3) ogólne uzasadnienie  rozwiązania  stosunku pracy w trybie natychmiastowym;
4) wypowiadanie umów o pracę pracownikom prawnie chronionym (pracownica w ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym);
5) brak konsultacji z zakładową organizacja związkową.  

Wypowiedzenie takie mimo, że jest nieuzasadnione  będzie skuteczne,  jeżeli pracownik nie odwoła się od niego do sądu pracy (art. 264 K.p.). Pouczenie o drodze odwoławczej pracodawca powinien zamieścić w oświadczeniu woli (art. 30 par. 5 K.p.).

Sprawdź również :

Przywrócenie pracownika do pracy - co dalej ?

Jakie roszczenie

Na podstawie art. 45  lub 56 K.p. pracownik zwolniony z pracy z naruszeniem prawa może wnieść do sądu pracy:
1) pozew o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy albo
2) pozew o odszkodowanie.

Warunkowe zasądzenie wynagrodzenia

Zgodnie z art. 57 par.1 K.p. pracownikowi, który podjął pracę  w wyniku przywrócenia do pracy  przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące  i nie mniej  niż  za 1 miesiąc. Zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy  pracownik  może wnieść w składanym pozwie o przywrócenie do pracy albo póżniej, gdy już ponownie zacznie pracować.  

Potwierdza to obowiązujące  Postanowienie SN z dnia 19 lipca 1976 r., I PRN 44/76, (OSNCP 1977, nr 1, poz. 17): „Treść przepisów art. 47 par. 1 i 57 par. 1 K.p. nie wyłącza jednoczesnego dochodzenia roszczeń o przywrócenie do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Zgodnie z art. 280 par.4 k.p. jedynie realizacja zasądzonego w orzeczeniu przywracającym do pracy wynagrodzenia uzależniona jest od podjęcia przez pracownika pracy, gdyż (klauzulę wykonalności w części dotyczącej tego wynagrodzenia nadaje się dopiero po stwierdzeniu, że pracownik podjął pracę. Zasądzone wynagrodzenie nie może więc być egzekwowane wcześniej. Nie stoi to jednak na przeszkodzie zasądzeniu takiej należności przed podjęciem pracy”

Co istotne, jeżeli pracownik po przywróceniu do pracy nie podejmie jej, wówczas traci  prawo do powyższego wynagrodzenia.

Wyjątek  

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku, gdy umowa o prace została rozwiązana z  pracownikiem  w wieku przedemerytalnym, albo z pracownicą  w okresie ciąży lub przebywającą na urlopie macierzyńskim. W takiej sytuacji wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy (art. 57 par. 2 K.p.). Co ważne, dotyczy to także  rozwiązania  stosunku pracy z pracownikiem - ojcem  wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega  ograniczeniu  z mocy przepisu szczególnego (np. działacze związkowi).

Co powinien zawierać pozew  

Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu do którego jest skierowany (nazwa i adres sądu);
2) oznaczenie stron (imię i nazwisko lub nazwa stron, oraz ich adresy);
3) wartość przedmiotu sporu;

4) oznaczenie rodzaju pisma (tytułpozwu);
5) określone żądania (to o co wnosimy);
6) uzasadnienie wniosku;
7) podanie dowodów (np. zeznania świadków, dokumentacja);
8) podpis strony wnoszącej pozew;
9) załączniki (np. kserokopia umowy o pracę, kserokopia pisma rozwiązującego umowę o pracę).

Zobaczmy fragment przykładowego wzoru takiego pozwu

……….2012 -…..-…….

Sąd Rejonowy - Sąd Pracy
ul. ……………………………
00-000……………………….


Powód: (imię, nazwisko i adres pracownika)
Pozwany: (nazwa i adres pracodawcy )

Wartość przedmiotu sporu: ..............................

Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Powód wnosi o:
1) przywrócenie go do pracy u strony pozwanej …………………..na dotychczasowych warunkach pracy i płacy, określonych w umowie o pracę z dnia ....r.
2) zasądzenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy zgodnie z art. 57 par. 1 K.p.,
3) zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda poniesionych  kosztów postępowania procesowego,
4) przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności  jednej ze stron,
5) zobowiązanie strony pozwanej do przedłożenia w sądzie akt osobowych powoda,
6) dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków:
…………………………………………………..(imiona, nazwiska , adresy  świadków),
7) wydanie wyroku zaocznego  w przypadku zaistnienia  przesłanek z art.339 par. 1 K.p.c.,
8) nadanie wyrokowi w pkt. 1 klauzuli natychmiastowej wykonalności.


Uzasadnienie

Powód był zatrudniony u strony pozwanej jako ……………….na podstawie umowy o pracę zawartej na  czas nieokreślony w dniu ……r. z wynagrodzeniem …………zł miesięcznie.

Dowód: kserokopia umowy o pracę

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Co w uzasadnieniu

W uzasadnieniu należy podać dlaczego powód (pracownik) nie  zgadza się z  natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy  przez  pozwanego (pracodawca). Przykładowo  można wskazać, że przyczyna jej rozwiązania jest ona niezgodna z prawdą lub podana została  w sposób ogólny  albo narusza jeden z przepisów  zawartych w art. 52 par.2  i 3 K.p. lub w art. 53 par. 3 i 4 K.p.). Należy  uzasadnić swoje stanowisko.

Ważne!

Jeśli pozew spełnia warunki formalne pisma procesowego (art. 126 par.1 K.p.c) sąd doręczy  jego odpis pozwanemu i wyznaczy termin rozprawy. W razie braków formalnych pozwu, sąd wezwie powoda  do ich usunięcia w terminie 1 tygodnia.

Podstawa prawna:

- art. 45 K.p.;
- art. 56 - 57 K.p.;
- Postanowienie SN z dnia 19 lipca 1976 r., I PRN 44/76, (OSNCP 1977, nr 1, poz. 17)

Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pozew sąd przywrócenie do pracy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres