www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Sąd   »   Skarga na czynności komornika - omówienie

redaktor 06 listopada 2011 Skarga na czynności komornika - omówienieW czasie wykonywania swoich czynności zawodowych komornik musi przestrzegać określonych procedur prawnych. Każdą czynność komornika jako organu egzekucyjnego można zaskarżyć na podstawie art. 767 par.1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) do wydziału sądu rejonowego przy którym działa komornik. Skargę na czynności komornika może wnieść każdy kogo dotyczy czynność komornika lub jej zaniechanie.

Przedmiotem skargi mogą  być:

1) czynności orzecznicze (np. wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego);

2) czynności wykonawcze (np. zajęcie rachunku bankowego dłużnika, zajęcie ruchomości nie podlegającej egzekucji - art. 829 K.p.c.) lub

3) zaniechanie przez komornika działań  które są  niezbędne do zabezpieczenia praw stron (np. oddanie zajętej ruchomości pod dozór innej osoby - art. 855  K.p.c., zawiadomienie o wszczęciu egzekucji).

Wyjątek

W art. 870 par.1  K.p.c (zaskarżenie przybicia) oraz w art. 1027 K.p.c.(zarzuty) ustawodawca zamiast skargi na czynności komornika przewiduje inny środek zaskarżenia .

W jakim terminie

Termin do wniesienia skargi na czynność komornika wynosi 7 dni. Liczy się on od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. W braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana (art.767 par. 4 zd.1 K.p.c.).

Co powinna zawierać skarga na czynności komornika 

Skarga na czynności komornika powinna odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.126 par.1 K.p.c.w powiązaniu z art.767 par.3 K.p.c.).

W skardze na czynności komornika nalezy podać:

1) miejscowość i datę;

2) adres sądu rejonowego;

3) oznaczenie stron postępowania (wierzyciel, dłużnik) oraz ich adresów;

4) sygnaturę akt komorniczych;

5) tytuł skargi: Skarga na czynności komornika;

6) cel skargi;

7) uzasadnienie skargi.

Skargę należy czytelnie podpisać. Nalezy ją zlozyć w tylu egzemplarzach, ile jest stron postepowania. Jeden egzemplarz pozostaje zawsze dla sądu a jeden dla komornika.

W uzasadnieniu  skargi należy opisać czynności komornika z którymi się nie zgadzamy. Przykładowo komornik zabrał dłużnikowi fotele rehabilitacyjne, które są mu potrzebne do pracy, ponieważ prowadzi gabinet rehabilitacji . Należy przedstawić swoje  żądanie. W omawianym przykładzie  będzie nim wniesienie o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania sprawy.

Zobaczmy fragment przykładowego wzoru skargi

………… 2011-……-……..

Sąd Rejonowy

Wydział ……….

ul……………….

00-000………….


Wierzyciel:      

…………………………(oznaczenie wierzyciela, adres)

Dłużnik:

………………………(oznaczenie dłużnika, adres) 

Sygn.akt komorniczych ……………

 

Skarga dłużnika na czynności komornika

 

Wnoszę o:

  1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest zajęty w dniu………r. przez Komornika rewiru ..................Sądu Rejonowego w …………………………………..(należy napisać jaką rzecz zajął komornik) w egzekucji prowadzonej na rzecz wierzyciela……………………..w sprawie o sygnaturze akt…………
  2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu rozstrzygnięcia skargi przez sąd.
  3. Zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.

 Uzasadnienie

W dniu ……r. Komornik  rewiru ..........Sądu Rejonowego  w ……….zajął znajdujący się w moim gabinecie rehabilitacyjnym jeden fotel rehabilitacyjny stawu kolanowego o wartości …………..zł  w celu zaspokojenia wierzytelności  na kwotę …………...................................................

Sposób załatwienia  skargi

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi. Komornik w ciągu  trzech dni sporządza pisemne uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono. Może też  uwzględnić skargę w całości.Wtedy zawiadamia o tym sąd  i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jakie są koszty skargi?

Z art. 25 ust.1 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 nr 90 poz. 594) od skargi na czynności komornika  pobierana jest opłata stała w kwocie 100 zł. W przypadku, gdy skarga jest nieopłacona, wtedy sąd  wzywa do uiszczenia opłaty pod rygorem jej odrzucenia.

Opłatę mozna uiścić poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej na wnoszonej skardze lub opłacenie skargi w kasie sądu albo wniesienie opłaty na rachunek bankowy sądu (rachunek bieżący dochodów). W tym przypadku do pisma należy dolączyćdowód opłaty.

Co ważne, wraz ze skargą można złożyć wniosek o zwolnienie od koszów sądowych  i oraz dołączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Jest on dostępny w sekretariacie sądu lub  można  go pobrać bezpłatnie ze strony internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości - http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze .

W jakim czasie sąd powinien rozpoznać skargę?

Na podstawie art.767[2] K.p.c. sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu. Jeżeli skarga zawiera braki formalne, wówczas następuje to w terminie  tygodniowym od jej uzupełnienia.

Co ważne, wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma jej dokonanie.

Podstawa prawna:

- art.126 par.1 K.p.c;

- art. 767 K.p.c;

- art.767[2] K.p.c;

- art.25 ust.1 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 nr 90 poz. 594)

Stan prawny na 6 listopada 2011roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: komornik egzekucja komornicza skarga na czynności komornika
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres