www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Zwolnienie od opłaty za wniesienie skargi na czynności komornika - czy jest możliwe ?

redaktor 06 lipca 2015 Zwolnienie od opłaty za wniesienie skargi na czynności komornika - czy jest możliwe ?

Regulacja prawna

Z treści art. 767 par. 2 K.p.c. wynika , że każda ze stron postępowania egzekucyjnego tj. wierzyciel, dłużnik osoba trzecia  może wnieść skargę na czynność  komornika w czasie której  prawa strony zostały  zaniechane lub zagrożone. Jest na to tydzień czasu od dnia  dokonanej lub zaniechanej czynności komornika (art. 767 par. 4 K.p.c.).

Przykłady:

 1. Wierzyciel zlecił komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem a komornik zaniechał tej sprawy (art. 797[1] K.p.c.)
 2. Komornik zajął dłużnikowi dotację unijną która zgodnie z art. 831 par. 1 pkt. 2a K.p.c. nie podlega egzekucji
 3. Komornik zajął dłużnikowi  alimenty na dziecko (art. 833 par. 6 K.p.c.)
 4. Komornik zaniechał wydania postanowienia o umorzeniu postępowania z urzędu  (art. 824 par. 1 K.p.c.)
 5. Komornik przedwcześnie umorzył postępowanie z powodu bezskuteczności egzekucji

Poprzez złożenie  do sądu skargi na czynności komornika  powyższe osoby podejmują obronę w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym.

Zobacz:

Skarga na czynności komornika - omówienie
Komornik poszukuje majątku dłużnika - w jaki sposób?

Wniesienie skargi na czynności komornika z art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - tekst jedn.: Dz.U.  2014. 1025 (dalej: u.k.s.c.)  podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł.

Zwolnienie od opłaty za wniesienie skargi

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 2 u.k.s.c. osoba fizyczna może zostać zwolniona przez sąd  z opłaty od  wniesienia skargi na czynności komornika,  jeżeli złoży do sądu rejonowego wydział cywilny  wniosek w którym wykaże, że nie jest w stanie dokonać powyższej opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i żródłach utrzymania. Formularz takiego oświadczenia jest dostępny w biurze podawczym każdego sądu. Można go także pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Niniejszy wniosek można złożyć do sądu razem z wnoszoną skargą.

Przykładowy wzór wniosku

............, 2015 - ....... - .......      

Sąd Rejonowy
Wydział  Cywilny

ul. ......................................

00 – 000 ............................


Wnioskodawca:

.......................................
(imię i nazwisko)
.......................................
(adres zamieszkania)
.......................................
(PESEL)

Wniosek o zwolnienie od opłaty za wniesienie skargi na czynności komornika

Wnioskodawca wnosi o zwolnienie go przez sąd od opłaty stałej za wniesienie skargi na czynności  Komornika Sądu Rejonowego w ......................... , Rewir I ....................................... w sprawie o sygn. KM ............ . Wnioskodawca nie jest w stanie ponieść opłaty od wniesienia  niniejszej skargi bez uszczerbku koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.

Uzasadnienie 

..................................................................... (należy przedstawić stan faktyczny wniesienia skargi na czynności komornika, podać  liczbę osób w rodzinie i żródła jej utrzymania np. emerytura, renta, wynagrodzenie za pracę, działalność gospodarcza, zasiłek, świadczenie, stypendium, alimenty oraz stan majątkowy  np. mieszkanie,  lokaty bankowe, nieruchomości, opisać wydatki miesięczne  i całość udokumentować poprzez decyzje właściwych organów np. decyzje z ZUS, decyzje z OPS, zaświadczenia np. o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, PIT za rok ubiegły)

 

.................................... (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1) wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i żródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym,

2) ........................... ( załączniki wymienione we wniosku).

Linia orzecznicza NSA

W sprawie zwolnienia od kosztów sądowych istotne jest przedstawienie sytuacji  materialnej osób, które są na utrzymaniu wnioskodawcy. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w uzasadnieniu Postanowienia wydanego dnia  9 czerwca 2015 r. sygn. akt I GZ 313/15 :  „Wykazanie zatem sytuacji materialnej obojga małżonków, przynajmniej w zakresie wystarczającym do scharakteryzowania rzeczywistych możliwości płatniczych małżonka domagającego się dofinansowania z budżetu państwa, jest w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy konieczne”.

W Postanowieniu wydanym w dniu 22 maja 2015 r. , sygn. akt I GZ 282/15 NSA wyraził następujący pogląd: „ (...) skarżący nie przedstawił  (...) sytuacji majątkowej swojej żony, w szczególności poprzez udokumentowanie osiąganych przez nią dochodów, posiadanych ewentualnych nieruchomości, cennych ruchomości, oszczędności i rachunków bankowych. Uchylenie się od tego obowiązku, poprzez powoływanie się na rozdzielność majątkową małżonków, nie pozwala na prawidłowe zweryfikowanie aktualnej sytuacji finansowej skarżącego. (...) Sąd (...) orzeka o przyznaniu prawa pomocy jedynie na wniosek strony, zatem to w jej interesie leży przedstawienie i uwiarygodnienie okoliczności uzasadniających ten wniosek”.

Zwolnienie od opłat sądowych

Sąd rozpoznaje  niniejszy wniosek na posiedzeniu niejawnym i wydaje Postanowienie. Na postanowienie sądu I instancji przysługuje zażalenie do sądu okręgowego (art. 394 par. 1 pkt 2 K.p.c.). Zarówno wniosek jak i zażalenie na  wydane postanowienie jest wolny od opłat sądowych. Powyższe wynika z art. 95 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 102 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U.  2014.1025)

Stan prawny na 6 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzekucja komornicza skarga na czynności komornika zwolnienie z kosztów poradnik wierzyciela poradnik dłużnika
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres