www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Regulaminy   »   Jak wygląda procedura nakładania kar regulaminowych

redaktor 12 listopada 2011 Jak wygląda procedura nakładania kar regulaminowych

 


Pracodawca ma termin dwutygodniowy na ukaranie pracownika od momentu, kiedy dowiedział się o naruszeniu  przez niego obowiązku wynikającego z art. 108 Kodeksu pracy.  Nie może go jednak ukarać po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego  naruszenia. M.T. Romer (Prawo pracy Komentarz, Warszawa 2005, s. 594-595) wyjaśnia: „(…) gdy do pracodawcy dotrze wiadomość o naruszeniu przez pracownika obowiązku pracowniczego po upływie 3 miesięcy, od kiedy zdarzenie to nastąpiło, to mimo, że formalnie dysponuje on 2 tygodniami na powzięcie decyzji, nie będzie mógł zastosować kary (…)”.

Obliczenie terminu

W celu właściwego obliczenia  terminów stosuje  się  art. 112-115  K.c. w powiązaniu z art. 300  K.p. W świetle  art. 112 K.c. termin oznaczony  tygodniach lub miesiącach   kończy się  z upływem dnia, który nazwą odpowiada  początkowemu dniowi  terminu. Podane tutaj terminy są  zawite. oznacza, że po ich upływie pracodawca nie może ukarać pracownika.

Przykład:

W dniu 3 listopada br. pracodawca firmy AB dowiedział się o tym, że pracownik X dnia 13 lipca br był w pracy pod wpływem alkoholu. Nie będzie on mógł go już za to ukarać, ponieważ  upłynęły terminy ustawowe na nałożenie kary regulaminowej, czyli  2 tygodnie od uzyskania wiadomości o powyższym zdarzeniu oraz 3 miesiące od dopuszczenia się  tego naruszenia przez pracownika. Jeżeli pomimo tego pracodawca ukarze pracownika  karą porządkową, wówczas naruszy on art. 109 par. 1 K.p.  Pracownik w tym przypadku  może  wnioskować o uchylenie  tej kary. 

Etap pierwszy - wysłuchanie pracownika

Pierwszym etapem podjęcia przez pracodawcę decyzji o nałożeniu kary regulaminowej jest   „wysłuchanie” pracownika ( art. 109 par. 2 K.p.). W tym celu powinna zostać przeprowadzona  z pracownikiem rozmowa wyjaśniająca  jak doszło do sytuacji, w której  dana  kara  zostanie na niego nałożona. Pracownik może odmówić ustnego złożenia wyjaśnień i wybrać możliwość złożenia  ich na piśmie. Zgodnie  z utrwaloną  linią orzeczniczą Sądu Najwyższego  (wyrok SN  z  dnia  16 czerwca  1999 r., I PKN 114/99 (OSNP 2000, nr 17, poz.  644) – „Pracodawca nie może  zastosować kary porządkowej  bez uprzedniego wysłuchania  pracownika, chyba że ten zrezygnował  ze stworzonej mu możliwości ustnego złożenia wyjaśnień bądź wybrał pisemna formę ich wyrażenia”.

Kto może "wysłuchać" pracownika

"Wysłuchanie” pracownika może przeprowadzić pracodawca lub osoba  przez niego upoważniona. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 kwietnia  1998 r., I  PKN  45/98, OSNP 1999, nr 8, poz. 237(status obowiązujący) : „Nie narusza art. 109 par. 2 KP wysłuchanie pracownika  przez inną wyznaczoną do tego osobę niż uprawniona  do wymierzenia  kary porządkowej”. Z uzasadnienia wyroku wynika: „(…) Osoba uprawniona do nakładania kar porządkowych może natomiast upoważnić inną osobę do wysłuchania pracownika przed podjęciem decyzji o nałożeniu kary. Nie stanowi to naruszenia art. 109 § 2 KP a co najwyżej można takie zachowanie poddawać ocenie z punktu widzenia racjonalnej organizacji pracy”. 

Pracownik  nieobecny w pracy - co wtedy?

W art. 109 K.p. par. 3 wskazano, że jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się. A jeżeli już się rozpoczął, wtedy z powodu nieobecności ulega  zawieszeniu do dnia powrotu pracownika  do pracy. Tadeusz Nycz ( "Kodeks pracy Komentarz" pod red. prof. Barbary  Wagner, Gdańsk 2008, s.  549-550) podaje: „ Zawieszenie  dotyczy  wyłącznie  terminu  dwutygodniowego, natomiast nieobecność pracownika w pracy nie ma  wpływu  na bieg  terminu  3- miesięcznego”. Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi  złożenie  stosownych  wyjaśnień.

Ważne!

W świetle  wyroku  Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1999 r.,  I PKN 114/99 ( OSNAPiUS z 2000,r.,nr 17, poz. 644), pracodawca może zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika, jeżeli ten zrezygnował ze złożenia wyjaśnień lub złożył je pisemnie.

Etap drugi - decyzja pracodawcy

Drugim etapem jest podjecie przez pracodawcę decyzji  o zastosowaniu kary. Pracodawca może wtedy  odstąpić od ukarania  pracownika albo wręczyć   pracownikowi  przygotowane  wcześniej  pismo onałożeniu kary regulaminowej. W wyroku z dnia  4 marca 1999 r., I  PKN 605/98 (OSNP 2000, nr 8, poz. 307) Sąd Najwyższy podkreślił, że „(…)  Zastosowanie kary następuje w  chwili  podpisania pisma o ukaraniu, gdyż wtedy wewnętrzna wola przełożonego otrzymuje swój zewnętrzny, formalny wyraz .(…)”. Pracownik może odmówić przyjęcia niniejszego  pisma, jednakże odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej w rozumieniu art. 110 i 112 K.p. [teza z wyroku SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99, OSNP 2002 nr 1, poz. 10].

Etap trzeci - pisemne zawiadomienie pracownika

W trzecim etapie pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o ukaraniu go jedną z kar  regulaminowych. Wskazuje w nim kiedy i jakie obowiązki pracownicze zostały naruszone. Podaje  również  informację o możliwości wniesienia sprzeciwu (art. 110 K.p.) Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Co istotne, o  przysługującej mu drodze odwoławczej   pracodawca nie może pracownika poinformować ustnie. Taka  informacja w rozumieniu art. 110 K.p. jest nieważna. 

Podstawa prawna:

- art.109 - 111 K.p.;
- wyrok SN  z dnia 4 marca 1999 r., I PKN 605/98 (OSNP 2000, nr 8, poz. 307);
- wyrok SN z dnia 4 września 1998 r., I PKN 45/98 (OSNP  1999, nr  8, poz. 273)

Stan prawny na 12 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kara porządkowa kara upomnienia kara nagany
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres