www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Ochrona pracy kobiet   »   Kiedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć pracownicy terminową umowę o pracę do dnia porodu?

wanda50plus 26 grudnia 2012 Kiedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć pracownicy terminową umowę o pracę do dnia porodu?Kiedy należy powiadomić pracodawcę o ciąży?

Przepisy Kodeksu pracy (dalej: K.p.) nie  podają terminu do kiedy pracownica może powiadomić pracodawcę o tym, że jest w ciąży.  W świetle artykułu 185  par. 1  K.p. stan ciąży powinien być stwierdzony zawsze świadectwem lekarskim.  Pracownica  może  go  przedłożyć będąc przykładowo w drugim miesiącu ciąży. Jest to jej decyzja, ponieważ  ochrona  trwałości stosunku pracy ma miejsce dopiero jak powiadomiony  o tym zostanie pracodawca.

Dla kogo ochrona prawna

Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy o którym mowa w art. 177  par. 1 K.p. dotyczy  kobiet realizujących stosunek pracy (wymiar czasu pracy nie ma znaczenia), w tym również w ramach umowy o pracę nakładczą. W  przepisie par. 7 ust. 1  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą ( Dz.U.z 1976 r. nr 3, poz.19  ze zm. ) czytamy:  Nakładca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy zawartej na czas nie określony w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego kobiety wykonującej pracę nakładczą, (...)”.

Co istotne, ochrona prawna nie dotyczy osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, np. umowę zlecenia, umowę   o dzieło, umowę  agencyjną. Do tychże umów nie stosuje się przepisów Działu ósmego Kodeksu pracy, który dotyczy uprawnień pracowników związanych  z rodzicielstwem. Regulacja zatrudnienia cywilnoprawnego uregulowana została w Kodeksie  cywilnym.

Sprawdż:

Czy umowa zlecenia przedłużana jest do dnia porodu?

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu

Ochrona, która  wynika z przepisu art. 177 par. 1  K.p. obejmuje  również przedłużenie terminowej umowy  o pracę do dnia  porodu. Zapewnia  to  ustawodawca  w   art. 177 par. 3 K.p. :  „Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”.

Miesiąc ciąży nie jest tożsamy z  miesiącem kalendarzowym. Wskazał to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204)  : ”Termin upływu trzeciego miesiąca  ciąży (art. 177 § 3 k.p.), oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”.

W jego uzasadnieniu Sąd wskazał : "(...)  Stosownie do aktualnej wiedzy medycznej, stan zaawansowania ciąży liczy się zasadniczo i precyzyjnie w tygodniach, a według tej metody liczenia ciąża trwa 40 tygodni, czyli 280 dni kalendarzowych. Warto zauważyć, że taka liczba nieprzerwanych dni nie daje się przeliczyć na zamkniętą ilość pełnych miesięcy kalendarzowych, a jedynie na dziesięć pełnych miesięcy księżycowych, liczonych po 28 nieprzerwanych dni kalendarzowych, obejmujących po cztery tygodnie. Oznacza to, iż taki wynik obliczeń, począwszy od konwencjonalnie (medycznie) ustalonej daty poczęcia, nie jest obarczony żadnym błędem w odniesieniu do rozumienia i liczenia fizjologicznego stanu ciąży tylko w zamkniętych miesiącach księżycowych, a nie w miesiącach liczonych ściśle wedle zasad Kodeksu cywilnego. Względy te powodują, że upływ trzeciego miesiąca ciąży, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., następuje z upływem trzech miesięcy księżycowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży, (...). (...) Pozwala to wyrazić stanowisko, że odpowiednie stosowanie art. 112 k.c. w związku z  art. 300 k.p., tj. w sposób niesprzeczny z konstytucyjną zasadą ochrony macierzyństwa oraz zasadą prawa pracy wzmożonej ochrony pracownic ciężarnych, do określenia terminu upływu trzeciego miesiąca ciąży, o którym stanowi art. 177 § 3 k.p., wymaga jednolitego obliczania stanu ciąży w równej miary miesiącach księżycowych.”

Przedłużenie umowy o pracę na czas określony z mocy prawa do dnia porodu  ma  miejsce  wtedy, gdyw chwili jej  ustawowego  rozwiązania  tj. w wyniku upływu terminu, na który została zawarta umowa o pracę pracownica  jest powyżej trzeciego miesiąca  ciąży. Zgodnie z kierunkiem powyższego wyroku Sądu  Najwyższego nastąpi to po 12 tygodniu ciąży.

Przykład:

Pani Maria jest zatrudniona  na umowę o pracę, na czas określony od 1 stycznia 2010 roku  do 28 lutego 2011 roku.  Zaświadczenie  o 8 - tygodniowej ciąży pani Maria przedłożyła pracodawcy w dniu 20 grudnia bieżącego roku. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek przedłużyć jej dotychczasową umowę do dnia porodu.

Przedłużenie do dnia porodu umowy o pracę w celu nauki zawodu     

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu ma zastosowanie również w przypadku pracownic  młodocianych zatrudnionychna czas określonyw celu przygotowania  zawodowego. Zgodnie   z  par. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania - Dz.U. z 1996 r. nr  60, nr 278 (dalej: rozporządzenie) pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosownie do przepisów art. 195 par. 1 Kodeksu pracy. Powyższe rozporządzenie w swojej treści nie zawiera osobnych uregulowań co do ochrony młodocianych pracownic będących w ciąży. Stosowany jest tutaj przepis art. 177 par. 3  K.p.

Gdy młodociana pracownica przedstawi zaświadczenie o stanie ciąży, a rozwiązanie jej umowy miałoby zakończyć siępo upływie trzeciego miesiąca ciąży, wtedy pracodawca ma   obowiązek przedłużenia jej dotychczasowej umowy do dnia porodu.

Procedura

Przedłużenie umowy do dnia porodu nie jest kolejną  zawieraną nową umową  o pracę. W dalszym ciągu jest to dotychczasowa  umowa z przedłużonym okresem jej  zakończenia. Pracodawca może formalnie poinformować o tym pracownicę na piśmie.    

Z dniem porodu  umowa  ta  rozwiązuje  się.  Na świadectwie pracy  jako podstawę prawną jej rozwiązania pracodawca wpisuje art. 30  par. 1  pkt  4  K.p.   w powiązaniu z art.  177 par. 3  K.p. Pracownicy przysługuje wtedy zasiłek macierzyński wypłacany przez  właściwy  ze  względu na  jej miejsce  zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512). Na podstawie art. 29 ust. 5 niniejszej ustawy  zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzynskiego (art. 180 par. 1 K.p.), okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego ( art. 182[1] K.p.).

Kiedy terminowa umowa o pracę niezostanie samoistnie przedłużona do dnia porodu ?

Przepis zawarty w art. 177 par. 3  K.p. nie ma zastosowania do pracownic, które są zatrudnione:

1) na umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca;

2) na umowę o pracę w celu zastępstwa  pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) lub mają umowy o pracę na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy z tym, że  rozwiążą się one przed upływem trzeciego miesiąca ich ciąży.

Przykład:

Pani Ewa posiadała umowę terminową od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Pracownica ta dowiedziała się z początkiem grudnia, że jest w 6 tygodniu ciąży. Pracodawca nie musiał przedłużać jej umowy o pracę do dnia porodu, ponieważ w chwili zakończenia stosunku pracy nie minie 12 tydzień ciąży. 

Podstawa prawna:

- art. 177 par. 1 - 3[1], art. 185 par. 1 Kodeksu pracy.;

- par. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. nr  60, nr 278);
- wyrok SN   z  dnia  5  grudnia  2002 r., I PK 33/02 (OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204)

Stan  prawny na 26 grudnia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ciąża ochrona kobiet
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres