www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Kiedy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie na poszukiwanie pracy

redaktor 21 listopada 2011 Kiedy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie na poszukiwanie pracyWniosek o wolne na puszukiwanie pracy.doc

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego. wypowiedzenia. W przypadku trzymiesięcznego wypowiedzenia oraz jego skrócenia na podstawie  art. 36[1] par. 1 K.p. pracownik ma prawo do niniejszego zwolnienia w wymiarze 3 dni roboczych. Co istotne, powyższe prawo do płatnego zwolnienia nie jest uzależnione od wymiaru czasu pracy.

Przykład:  

Pracownik zatrudniony na pół etatu  otrzymał wypowiedzenie terminowej umowy o pracę W umowie była zawarta klauzula dopuszczająca jej wcześniejsze rozwiązanie za dwutygodniowym  wypowiedzeniem (art. 33 K.p.). Pracownik wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie  mu  2 - dniowego zwolnienia na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Wniosek został przyjęty przez pracodawcę. Udzielił on pracownikowi we wskazanym przez niego terminie 2 wolnych dni. Postępowanie pracodawcy było prawidłowe, ponieważ w art. 37 K.p. ustawodawca  nie  rozgranicza dni zwolnienia  na wymiar etatu. 

Termin wykorzystania

Dni wolne na poszukiwanie pracy są udzielane na pisemny wniosek pracownika. Mogą być wykorzystane przez niego oddzielnie (np. po jednym dniu w różnych terminach) lub łącznie. Prawo do dni wolnych, w przypadku niewykorzystania  ich przez pracownika w okresie wypowiedzenia z uwagi na brak podstaw prawnych nie przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Co ważne, pracodawca nie ma obowiązku informować pracownika jego uprawnieniu.

Ważne!

Niniejsze uprawnienie obejmuje wypowiadanie przez pracodawcę tych umów o pracę, które mogą być rozwiązane z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Przykład:

Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W okresie biegnącego 3 - miesięcznego wypowiedzenia pracownik napisał  do pracodawcy wniosek o udzielenie mu 3 płatnych dni na poszukiwanie  pracy. Wskazał w nim 3 dni robocze, w których chce to zwolnienie  wykorzystać. Wniosek został przyjęty przez pracodawcę.

Nie każda umowa

Przepis  zawarty w art. 37 K.p. nie dotyczy :

1) umów pracowniczych rozwiązywanych w drodze czynności prawnej dwustronnej (porozumienie stron);
2) umów rozwiązywanych bez zachowania okresu wypowiedzenia.;
3) umów rozwiązujących się z upływem czasu na jaki zostały zawarte;
4) umów rozwiązywanych przez pracownika  

Pracownicy zatrudnieni na okres próbny krótszy niż 3 miesiące  oraz na czas zastępstwa  nieobecnego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy również nie mogą korzystać z tej możliwości. Okres wypowiedzenia ich umów o pracę wynosi bowiem mniej  niż  2 tygodnie (art. 34 pkt 1 i 2 K.p., art. 33[1] K.p.).

Wypowiedzenie zmieniające a dni wolne na poszukiwanie pracy

W świetle  art. 42 par. 1 K.p. z  wypowiedzeniem zmieniającym mamy do czynienia  w przypadku, gdy pracodawca w miejsce dotychczasowych warunków pracy lub płacy zaproponuje  pracownikowi nowe warunki. Pracownik może  nie przyjąć  warunków  proponowanych  przez  pracodawcę. W tej sytuacji jego  „(...) umowa o pracę rozwiązuje się  z upływem  okresu dokonanego wypowiedzenia” (art. 42 par. 3 K.p.).  

Pracownik może zatem złożyć wniosek o udzielenie mu płatnego zwolnienia w celu poszukiwania  zatrudnienia. Literatura  prawnicza  wskazuje, że  powyższe uprawnienie „(...) przysługuje pracownikowi tyle tylko, o ile  nie przyjął  on zaproponowanych   mu warunków pracy  i płacy” [Wagner, 2008, s. 215].

Ważne!

Jeżeli w okresie  wypowiedzenia  pracodawca zwolnił pracownika z wykonywania pracy na jego rzecz, wtedy pracownik nie ma możliwości  wykorzystania  przysługujących mu dni wolnych . Prawo do dni wolnych, w przypadku niewykorzystania ich przez pracownika w okresie wypowiedzenia nie przekształca się w ekwiwalent pieniężny.

Zgoda pracodawcy

Pracodawca nie  powinien odmawiać pracownikowi zwolnienia  na poszukiwanie pracy. Może jedynie  zasugerować zmianę  jego  terminu. Pracownik po złożeniu wniosku  musi uzyskać  aprobatę  pracodawcy i wtedy może  być nieobecny w  pracy w dniach podanych  we wniosku. Nie może mieć miejsce sytuacja, w której pracownik składa pracodawcy wniosek  i nie czekając  na odpowiedź  pracodawcy  udaje się na  zwolnienie.  Zdaniem  A. M. Świątkowskiego  takie zachowanie pracownika „(...)  może  zostać  potraktowane przez pracodawcę  jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych  i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę  w trybie  art.  52  par. 1  pkt 1 KP” [Świątkowski , 2004, s. 231].

Prawo do wynagrodzenia

Za okres  zwolnienia  udzielonego  pracownikowi na  podstawie  art. 37 K.p. pracownikowi należy się  wynagrodzenie. Obliczone zostaje  jak za urlop wypoczynkowy z tym, że brane są pod uwagę  składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej  z miesiąca, w którym pracownik  korzystał  z niniejszego zwolnienia. Podstawę prawną  stanowi  par. 5  Rozporządzenia   Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia  29 maja  1996 r. w sprawie  sposobu ustalania  wynagrodzenia   w okresie  niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania  odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności  przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz.  289 ze zm.).

Przedawnienie

Jeżeli pracodawca prawidłowo udzielił pracownikowi  wspomnianych dni wolnych, lecz  nie  dokonał za nie zapłaty wynagrodzenia,wtedy pracownik może wnieść pozew do  Sądu Rejonowego - Sądu pracy  o zaległą jego wypłatę. Jest to świadczenie wynikające  ze stosunku pracy i zgodnie  z  art.  291 par. 1 K.p. przedawnia się po upływie 3 lat od  jego wymagalności.

Podstawa prawna :

- art. 37 K.p. 

Literatura :

  1. Patulski A, Orłowski G.(red.), Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR, Gdańsk 2009
  2. Romer M.T.,  Prawo pracy Komentarz, Warszawa 2005
  3. Światkowski A.M., Kodeks pracy Tom I  Komentarz do art. 1-189[1], Warszawa 2004
  4. Wagner B, (red.), Kodeks pracy Komentarz, Gdańsk 2008

Stan prawny na 21 listopada 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę wypowiedzenie dni wolne
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres