www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Praca sezonowa - na jaką umowę?

wanda50plus 19 maja 2013 Praca sezonowa - na jaką umowę?

W Kodeksie pracy ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „praca sezonowa”. Z pomocą przyszło utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 3 kwietnia 1986 r., III URN 20/86 Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Praca sezonowa oznacza pracę wykonywaną przez część roku, związaną z określonym sezonem, z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi”.

Do prac sezonowych  zaliczamy:

1)  pracę w wypożyczalni sprzętu sportowego zimowego i letniego,

2)  pracę przy obsłudze centralnego ogrzewania,

3)  pracęw ośrodkach wypoczynkowych w okresie letnim (kelnerka),

4)  pracę w kiosku z pamiątkami,

5)  pracę przy zbiorze truskawek,

6)  pracę w sadownictwie,

7)   pracę przy żniwach,

8)   prace jesienne w rolnictwie,

9)  prace w budownictwie.

Pracodawca może zatrudnić pracowników na okres sezonu na umowę o pracę na czas określony lub umowę na czas wykonywania określonej pracy. Może skorzystać również z umowy o pracę tymczasową  albo zawrzeć umowę cywilnoprawną np. umowę zlecenia.

Ważne!

Osoba zatrudniona w celu wykonywania pracy sezonowej na umowę o pracę jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy: Rozdział I Przepisy wstępne

Umowa o pracę na czas określony

Przy zatrudnieniu pracowników sezonowych na terminową umowę o pracę  do obowiązków pracodawcy  należy;

1)   skierowanie pracownika na wstępne badania lekarskie i szkolenie bhp,

2)   prowadzenie jego akt osobowych,

3)  zapoznanie pracownika z regulaminem pracy,

4)  poinformowanie o warunkach zatrudnienia,

5)  prowadzenie ewidencji czasu pracy,

6)   udzielenie urlopu wypoczynkowego,

7)  zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8)  wydanie świadectwa pracy po zakończeniu zatrudnienia.

Zobacz:

Treść umowy o pracę - elementy konieczne.

W umowie o pracę zawartej na czas określonyna okres dłuższy niż 6 miesięcy  pracodawca i pracownik mogą przewidzieć dopuszczalność  jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.). W  innym przypadku pozostaje czekać, aż umowa rozwiąże się z upływem czasu na który była zawarta ( art. 30 par. 1 pkt 4 K.p.). Co istotne, może zostać ona również rozwiązana w drodze czynności prawnej dwustronnej, czyli porozumienia stron.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Z pracownikiem sezonowym pracodawca może zawrzeć umowę na czas wykonania  określonej  pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego pojęcie "określonej pracy" oznacza zindywidualizowane zadanie robocze mieszczące się w zakresie rodzajowo określonych czynności. Treść zadania roboczego pozostaje przedmiotem polecenia pracodawcy, choć jego wykonanie jest nie tylko celem umowy, ale pełni zarazem funkcję zdarzenia kończącego stosunek pracy, czego pracownik musi być świadomy i wyrazić na to zgodę”( wyrok SN   z dnia 15 listopada 2001 r.,  II UKN 627/00).

W treści takiej umowy strony nie podają się  końcowej jej daty, tylko wskazują  wykonanie  konkretnej pracy  np. zbiór truskawek, zbiór ziemniaków. Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy nie może zostać wypowiedziana przez pracodawcę ani przez pracownika. Można ją rozwiązać jedynie za porozumieniem stron.

Ważne!

Z art. 6 ust. 1 pkt 1  Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jedn. tekst:  Dz.U. z 2009 r.,nr 205, poz. 1585 (dalej: ustawa systemowa) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym  podlegają  osoby fizyczne, które na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami.

Praca tymczasowa

Pracownicy potrzebni do prac sezonowych mogą być zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej. W świetle art. 2 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608)  pracownik tymczasowy może świadczyć pracę na rzecz danego pracodawcy użytkownika między innymi pracę o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym. Co ważne, wszystkie obowiązki i koszty związane z jego zatrudnieniem spoczywają wtedy na agencji pracy.

Umowa zlecenia

Przedsiębiorca do prac sezonowych może zatrudniać osoby na umowę zlecenia. Jest to umowa prawa cywilnego uregulowana w art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Nie jest to praca bezpośrednio podporządkowana dającemu zlecenie i wykonywana pod jego kierownictwem. Z wyroku SN z dnia 15 października 1999 r. ,I PKN 307/99 wynika, że umowa zlecenia z reguły określa rodzaj wykonywanych czynności i w zasadzie nie może polegać na pozostawaniu w dyspozycji zlecającego i wykonywaniu stosownie do jego potrzeb czynności zlecanych na bieżąco”. Co istotne, zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia  komuś  innemu (osoba trzecia)  tylko wtedy, gdy wynika to z umowy lub ze zwyczaju albo zmusiły go do tego okoliczności (art. 738 par. 1 K.c.). Ma on wtedy obowiązek niezwłocznego  zawiadomienia o tym dającego zlecenie. Podaje wtedy imię, nazwisko i adres swojego zastępcy.

Umowa zlecenia jest korzystna ponieważ dający zlecenie:

1)   nie zakłada zleceniobiorcy akt osobowych,

2)  nie przyznaje mu praw pracowniczych ( np. prawa do urlopu wypoczynkowego),

3) może się rozstać ze zleceniobiorcą w każdym czasie lub w terminie, który został określony w zawartej umowie zlecenia,

4) po zakończeniu zatrudnienia nie wydaje świadectwa pracy,

5) nie ma obowiązku zachowania płacy minimalnej za wykonane zlecenie.

Sprawdż:

Umowa zlecenia - wzór z omówieniem

Od umowy zlecenia odprowadzane są składki zusowskie. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej. Na umowę zlecenia mogą być zatrudniani uczniowie gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci do ukończenia 26 roku życia. Z art. 6  ust. 4 ustawy systemowej nie podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym. Odprowadzany jest tylko podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ważne!

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową zlecenia przy zachowaniu warunków wykonywania pracy ( praca podporządkowana, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w określonym miejscu i czasie za wynagrodzeniem) : W 2013 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę

Sprawdż również:

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Podstawa prawna:

- art. 22 par. 1 – 1[2] , art. 30 par. 1 pkt 1 i 4 , art. 33 Kodeksu pracy,

- art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego,

- art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4,  art. 6 ust. 4 Ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn..tekst: Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585),

- art. 2 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608)

Stan prawny na 19 maja 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę pracownik tymczasowy umowa zlecenia praca sezonowa umowa na czas wykonania określonej pracy
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres