www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Czy częste zwolnienia lekarskie mogą być przyczyną rozstania się pracodawcy z pracownikiem?

wanda50plus 30 grudnia 2010 Czy częste zwolnienia lekarskie mogą być przyczyną rozstania się pracodawcy z pracownikiem?

Stanowisko Sądu Najwyższego 

W kwestii  zwolnienia pracownika z powodu zbyt częstego korzystania  ze zwolnienia lekarskiego  niejednokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy ( dalej: SN). Wydane  wyroki  zapadły w konkretnym stanie faktycznym. Nie są one tożsame z absencją chorobową  pracownika  jako  uzasadnioną przyczyną jego zwolnienia. Stanowią tylko wskazówkę dla pracodawców, ponieważ nie są źródłem prawa pracy (art. 9 K.p.).

Zobaczmy:

1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 r. , I PKN 422/97 (OSNP 1998/20/600): 

„Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione”.

2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2001 r. , I PKN 191/00 (OSNAPiUS 2002/18/433) :

„Nie narusza zasad współżycia społecznego przyjęcie przez pracodawcę  jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia ich dyspozycyjności, rozumianej jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym. Przeciwieństwem tak rozumianej dyspozycyjności są częste absencje pracownika spowodowane złym stanem jego zdrowia lub dzieci, jak również inne przypadki usprawiedliwionej nieobecności, które nie tylko powodują konieczność organizowania nagłych zastępstw, ale także nie pozwalają oczekiwać, że w razie potrzeby pracownik ten będzie mógł zastąpić innego pracownika”. 

Przykład:

Pracownik  X  zatrudniony  jako   spawacz  na  umowę  o pracę  zawartą  czas nieokreślony     przez okres   trzech   lat co najmniej raz  na  dwa  miesiące przynosił   pracodawcy  zwolnienie  lekarskie. Było ono wydane maksymalnie  do 7 dni . W  pażdzierniku 2010 roku  pracodawca  przeprowadzał  u siebie  zwolnienia  grupowe. Dobierając  pracowników  do  zwolnienia  podjął  decyzję o wypowiedzeniu pracownikowi X umowy o pracę, ponieważ jego częste nieobecności  dezorganizowały proces pracy nawydziale spawalni.  O tym zamiarze poinformował reprezentującą go  organizację   związkową.  W  omawianym przypadku postępowanie   pracodawcy  jest  prawidłowe.

Zasada współżycia społecznego

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu częstych absencji chorobowych czasami może zostać uznane przez sąd  pracy za niezgodne z zasadami współżycia społecznego (art. 8 K.p.). Mimo upływu lat nadal aktualna jest Uchwała Pełnego Składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r. , III PZP 10/85 (OSNC 1985/11/164).

W tezie IIuchwały SN podaje:

„Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w ramach art. 45 k.p. powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy. Inne okoliczności dotyczące pracownika, niezwiązane ze stosunkiem pracy, mogą w wyjątkowych wypadkach stanowić podstawę uznania na zasadzie art. 8 k.p., że wypowiedzenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Pogląd Sądu Najwyższego

Z wyroku SN z dnia 28 października 1998 r., I PKN 398/98  wynika,  że uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za zwykły sposób rozwiązania stosunku pracy nie oznacza przyzwolenia na arbitralne, dowolne, nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie  umowy o pracę.  W niniejszym wyroku SN zaakcentował:

„(...)  Pracodawca, zatrudniający pracowników w uciążliwych lub szkodliwych warunkach pracy, które wpływają na obniżenie ich zdrowotnej sprawności zawodowej, powinien liczyć się z możliwością negatywnej sądowej weryfikacji pozbycia się długoletnich pracowników, którzy utracili zdrowie w związku przyczynowym z urągającymi bezpieczeństwu i higienie pracy warunkami wykonywania zatrudnienia, spowodowaną uznaniem dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę za czynność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 8 KP)”.

W uzasadnieniu wyroku z dnia  z dnia 6 listopada 2001 r.,  I PKN 673/00 (OSNP 2003/19/459) SN podkreślił : „(...)  częsta i długotrwała absencja chorobowa pracownika może stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania z nim stosunku pracy w drodze wypowiedzenia. Jednakże każda taka sytuacja, w której pracownik przez dłuższy czas z przyczyn usprawiedliwionych (z powodu choroby) nie świadczy pracy, wymaga indywidualnej oceny, uwzględniającej nie tylko słuszne interesy zakładu pracy, ale także przymioty pracownika związane z łączącym strony stosunkiem pracy oraz jego stosunek (postawę) wobec obowiązków pracowniczych. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę powinna być bowiem rozważana nie tylko z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy, lecz również z poszanowaniem interesów pracownika sumiennie i starannie wykonującego obowiązki pracownicze; za ochroną pracownika mogą przemawiać w konkretnych okolicznościach faktycznych zasady współżycia społecznego, kwalifikujące wypowiedzenie definitywne jako nadużycie prawa przez pracodawcę (...)”.

Z kolei w wyroku z dnia 21 stycznia 2003 r. , I PK 96/02/(M.P.Pr. – wkł. 2004/2/5) Sąd Najwyższy   stwierdził, że: „Jakkolwiek długotrwałe nieobecności pracownika spowodowane chorobą mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, to  jednak takie wypowiedzenie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy dotyczy długoletniego pracownika nienagannie wykonującego dotąd swoje obowiązki pracownicze.(...)”.

Odwołanie od wypowiedzenia 

Otrzymując wypowiedzenie umowyo pracę  z powodu częstych zwolnień lekarskich pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od jego otrzymania (art. 264par. 1K.p.).  Na podstawie art. 30 par.4 K.p. pracodawca wypowiadając umowę bezterminową ma obowiązek uzasadnić ją w sposób konkretny i zrozumiały dla pracownika.   

Przy wypowiedzeniu umowy o pracęz awartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podawania  przyczyny wypowiedzenia za wyjątkiem zwolnień  grupowych.  Jeżeli pracownik  nie  zgadza się z wypowiedzeniem  może żądać sądownie ustalenia jego zasadności.  Pracodawca ma wtedy obowiązek podania  sądowi prawdziwego powodu jego rozstania się z pracownikiem. Czy takie wypowiedzenie  będzie wtedy wadliwe  czy skuteczne oceni  już sąd.

Co sąd bierze pod uwagę ?

Spójrzmy na taki przykład:

Długoletni pracownik firmyX  zatrudniony bezterminowo otrzymał następujące uzasadnienie  wypowiedzenia  mu  umowy  o pracę : "Przyczyną  wypowiedzenia jest powtarzająca się od  2007 roku  nieobecność w pracy z powodu  częstych  zwolnień lekarskich.  Dezorganizuje to pracę  i  pracodawca  zmuszony  jest  zatrudniać  w tym czasie osoby na zastępstwo "

W przykładzie tym  sformułowanie  przyczyny wypowiedzenia jest zbyt ogólne. Wypowiedzenie to, choć dokonane z naruszeniem przepisów art.  45 par. 1  K.p. jest  wadliwe, ale  skuteczne, jeżeli pracownik się od niego nie odwoła. Prawidłowo w uzasadnieniu wypowiedzenia pracodawca powinien podać w jaki sposób częsta usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy  miała  negatywny  wpływ  na  jego dotychczasową działalność.  

W przypadku wniesienia przez pracownika odwołania sąd pracy zbada:

  • warunki pracy pracownika;
  • związek pomiędzy chorobą pracownika a naruszeniem  interesów pracodawcy.

Na tę okoliczność sąd może:

a) przesłuchać wskazanych przez  pracownika  (powoda)  świadków;

b) zażądać od pracodawcy (pozwany) udostępnienia  ewidencji czasu pracy pracownika za okres  od  1 stycznia 2007 roku do dnia wypowiedzenia  umowyo pracę ;

c) zażądać od pracodawcy udostępnienia wykazu zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych oraz na  zastępstwo;

d) zażądać od pracodawcy udostępnienia akt osobowych pracownika.

Brak ustalenia, że nieobecność pracownika w pracy spowodowała ponoszenie przez pracodawcę wydatków na zatrudnienie dotychczasowych pracowników w nadgodzinach lub nowych na zastępstwo oznacza, że konieczne były tylko działania organizacyjne polegające na przesunięciu  innych pracowników na stanowisko pracownika  X oraz zwiększeniezakresuich dotychczasowych obowiązków. Taka dezorganizacja ma miejsce zawsze, gdy dany pracownik z jakichkolwiek  przyczyn jest  nieobecny w pracy. Niekoniecznie  musi  być to pracownik  X.  Zatem jeżeli brak jest  istotnych dowodów na tę okoliczność, sąd  pracy uznaje przyczynę  wypowiedzenia jako nierzeczywistą a tym samym nieuzasadnioną.

Podstawa prawna:

- art. 8 K.p.;
- art. 9  K.p.;
- art. 30  par. 4 K.p.;
- art. 41  K.p.;
- art. 264 par. 1 K.p.;
- wyrok SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 422/97 (OSNP 1998/20/600);
- wyrok SN z dnia 23 stycznia 2001 r., I PKN 191/00 (OSNAPiUS 2002/18/433);
- wyrok SN z dnia 21 stycznia 2003 r. , I PK 96/02/ (M.P.Pr. – wkł. 2004/2/5)

Stan prawny na 30 grudnia 2010 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę wypowiedzenie sąd pracy zwolnienie lekarskie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres